Lupaavia termiehdokkaita E-thesiksen graduista, valtiotiede

Sarakkeissa on lueteltu perusmuotoisia sanoja, jotka ovat aineistossa yliedustettuina verrattuna sanomalehtitekstiin. Sarakkeiden otsikot kuvaavat, missä aineistoissa kyseiset sanat esiintyivät. Sanojen kohdalla on +-linkki, joka avaa näkymän kyseisen sanan lähimerkityksiin joita ei Termipankissa ole. Lupaavia ehdokkaita uusiksi termeiksi ovat siis nämä +-linkkien takana olevat sekä 2. ja 4. sarakkeen sanat.

Todo: englanninkielisten sanojen siivoaminen; lemmatisointivirheiden korjaaminen.

Löytyy TTP:stä, graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain graduista ja sanomalehdistä Löytyy vain TTP:stä ja graduista Löytyy vain graduista

toimijuus

subjektius
subjektiviteetti
eläämaailma
subjektipositio
huolenpitosuhde
lastenhoitorooli
toimijuudestaan
ilmentyminen
ero-
diskurssiivinen
voimaantuminen
lamaantuja-positiointi
pohjarakenne
valta-istuminen
etä-isyys
transformaatiodiskurssi
Olen edellä tarkastellut vammaisen omaa kokemusta vammaisuudesta, avuntarpeesta ja toimijuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuskysymys

tutkimustehtävä
tutkimusongelma
tutkimustehdä
tutkimuskysymyksiin
pääkysymys
ala-kysymys
tutkimustehtävääni
tutkimusongelmaani
taustoitus
tutkimuskysymyk-nen
pää-tutkimuskysymys
täsmennä
tieteenfilosofinen
verkkokyselylomake
tutkimuskysymyksenä
Tutkimuskysymyksistä on tehty 4 erillistä teemaa, joihin aineisto ja sen analyysi pyrkivät vastaamaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

poikkeava

eroava
totutus
poikkea
samankaltaisesti
ristetä
fatalistinen
ristiriida
normaalinen
vinoutunut
rajoittunut
erottuva
epärationaalinen
norminmukainen
sitoutune
poikkeavilla
latautunut
eroavi
yleispätevyys
Tämä sai haastatellut tuntemaan, että he olivat erilaisia kuin muut ihmiset ja jollakin tavoin tavallisesta tai normaalista poikkeavia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sellai

yhthenkpalv
kaupmajrav
nimenselvennys
rahovaku
korkaste
nadja
taajam1
saatav
tsplines
elakel
verotettulo
sahkaasves
kaivoslouh
lvaentiheys
kollaboratsionizma
fprec
ltyottaste
teollis
void setEdge ( int dir, TnodePtr value ) { edges _ [ dir ] = value ; } / / Asettaa solmun kaikki särmät.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskurssi

puhetapa
vastadiskurssi
äidinhoiva
diskursnen
transformaatiodiskurssi
subjektipositio
vasta-diskurssi
hegemoninen
tulkintarepertuaari
hyper-maskuliinisuus
maskuliini-suus
äitihoiva
hyödyntäjä
tavallisuusretoriikka
diskurssea
merkityssysteemi
Kuvaavaa tälle diskurssille on myös retoriset keinot, joilla asia otetaan puheeksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sisältöanalyysi

teoriaohjaava
sisällönanalyynen
aineisto-lähtöinen
teoriasidonnainen
teoriaohjata
aineistolähtöinen
teorialähtöinen
teemoittelu
teemaanalyysi
sisällönanalyysiin
analyysitapa
analyysimetodi
sisällönanalyysillä
analyysimenetelmä
aineistolähttö
sisällönanalyysi
Tuomi, Jouni & Sarajärvi Anneli ( 2009 ) : Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskursiivinen

ei-diskursiivinen
merkityksellistäminen
diskursiivisiin
liberaalis-individualistinen
repertuaarit
merkityssysteemi
diskurssea
diskurssikäytäntö
konservatiivis-normatiivinen
subjektivointi
dis-kurssi
diskursiivisi
heijastava
metadiskurssi
argumentaatiopositio
kansallinenyhteisö
konstruoiminen
Aineiston tarkoituksena oli tarkastella työeläkejärjestelmän hajautuksen diskursiivisen institutionaalisen logiikan muutosta kuvailevasti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksi

kolme
neljä
viisi
kahden
seitsemän
kolmeksi
kahdeksan
yksi
yhdeksään
yhdeksän
kolmi
kah-si
kah-de
kol-me
yleisimmä
yhdeksä
neljää
ryh-ä
Tutkimuksessa oli kolme ryhmää, joista kaksi toimivat koeryhminä ja yksi kontrolliryhmänä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

narratiivi

juonellinen
tarinallisuus
balkanistinen
autobiografinen
kantateema
vertauskuvallinen
mimesis²
muistelupuhe
juonirakenne
tarinamuoto
muistiyhteisö
identiteettikäsitys
metatarina
fiktiivi
menneisyyskäsitys
itse-reflektiivinen
Olen kiinnostunut siitä, miten nämä keskustelut näkyvät tutkimukseni pappien narratiiveissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

krisse

insertti
krisnen
juontaja
tabermann
kameras
blondistereotypia
naamioitua
miinala
alkumonologi
blondi
itse-ironinen
tuisku
bimbomainen
paakkanen
letkautus
blondirepresentaatio
lähikuva
kirka
Sievinen myös kehuu Krisseä monesti jakson aikana, esimerkiksi tämän ohjelmaa ja ulkonäköä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resurssi

saavutettava
kasaaminen
kerryttäminen
häätkulttuurinen
aktivoima
politiikkahyödyke
aineelli-nen
teknologisiin
varakkuus
luottamuspääoma
kasvualu
arvoluonti
itseisarvona
vaihdettavuus
pääoa
kompetensnen
oikeushaltija
Toinen puoli koki taloudelliset ja fyysiset resurssinsa riittämättömiksi, vaikka aikaa olikin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

enemmän

vähemmän
enem-mä
voimakkaammin
enemmin
vahvemmin
selvemmin
ennemmin
useammin
vä-hemmän
vähem-mä
avoimemmin
intensiivisemmin
suuremmalla
ulkonäköö
vähäisemmä
mieluummin
innokkaammin
syvemmälle
harvemmin
Toisaalta taulukosta 3 voidaan nähdä, että heissä on myös toimihenkilöitä enemmän kuin muissa miehissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

representaatio

itse-representaatio
tyttöys
mediarepresentaatio
diskursiivisesti
krissesarja
naiseus
representoiminen
feminiinisyys
maskuliinisuus
representointi
diskurssikäytäntö
suomiusi
per-formaatio
merkkijärjestelmä
dis-kurssi
stereotyyppi
Se on niiden esitysten ( representaatioiden ) ja kuvausten kokonaisuus, joilla ihmiset järjestävät yhteisiä kokemuksiaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaltoinkohtelu

perheväkivalta
mielenterveysongelma
kehitysvamma
päihdekäyttö
puheludokumentti
sairastaminen
kaltoinkohdella
narkolepsia
alkoholiongelma
laiminlyönti
kaltoinkohtelija
ikäihminen
parisuhdeväkivalta
väkivaltatilanne
lähi-suhdeväkivalta
huostaanotto
oireilu
Kaltoinkohtelu kattaa sekä fyysisen, psyykkisen että seksuaalisen väkivallan ja myös lapsen hoidon laiminlyönnin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

informantti

varautuja
kämppäemänti
survivalisti
chati
mikke
haastateltava
nepalilainen
tansanialainen
arizota
mieshaastatella
haas-tateltava
haasta-teltava
tapaamieni
käännynnäinennainen
pyhäkoulunopettaja
mati
naishaastatella
gianina
tapaaa
Informanttini eivät suoraan sanoneet, että he olisivat kääntyneet, koska Jumala teki sen mahdolliseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

avulla

analysoima
poh-ja
käyt-tämä
kvantitatiivisin
valme
oheen
mittaaja
ei-hierarkkinen
menetelm
muunta
selkeillä
haluttua
hyö-dyntää
tulkintakehikko
analyy-nen
objektivoida
pelkokertomus
Niiden avulla voidaan tarkastella ilmiöitä, jotka eivät ole suoraan mitattavissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konteksti

asiayhteyteen
diskurssikäytäntö
kulttuurisi
ulottu-vuus
merkitysvälitteisyys
moni-merkityksellinen
representointi
poliittis-taloudellinen
prosessiluonne
rajaama
konteksta
tilanteinen
teoreettismetodologinen
konteks-tti
resurssijao
histo-riallinen
Keskeinen merkitys on sillä sosiaalisella kontekstilla, jossa yksilöiden välinen vuorovaikutus tapahtuu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

huma

securityä
motivatio
creatio
protectio
commo
conventio
decisio
naturra
organizatio
participatio
implementatio
communidä
conduc
responsibilityä
articlla
reaso
emotio
impac
sovereigndä
Pogge, Thomas ( 2002 ) : World Poverty and Human Rights.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressioanalyysi

logistinen
regressioanalyynen
ristiintaulukointi
faktoripiste
rakenneyhtälömalli
multinomiaalinen
polynominen
moni-tasomalli
vastepintamallinnus
pitkittäinenasetelma
korrelaatioanalyysi
faktorianalyynen
regressioanalyytää
Regressioanalyysi sisälsi myös muuttujia, joiden vaikutuksia ei aiemmassa tutkimuksessa ole tarkasteltu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmäinen

kolmas
ensimmämä
neljäs
viides
seitsemäs
kolmanne
ensimmäiseksi
neljänn
kahdeksas
kolmeksi
seuraava
ensimmäisiin
yhdeksäs
kolme
viimeisimmä
seuraa-va
Pyrin vastaamaan siihen yhdistämällä johtopäätökset, joita olen tehnyt ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen kohdalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oleva

ollea
olle
olleki
ase-massa
ensinkään
yrittäki
ylei-nen
ilmiökenttä
toteutuva
erityis-ongelma
kaltoin-kohtelu
edis-tää
tietynikäinen
ulkokohtaisesti
luotettu
terveysinterventio
tavanomaisesti
ole-a
Se siis esittää ja edustaa jotain olemassa olevaa, joka saa merkityksensä representaatioiden kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

otaa

kustannusosakeyhtiö
keurua
wsoy
kirjayhtymä
juva
tutkijaliitto
metsälehti
kirjapaja
gummerus
gaudeamus
inforviestä
kirjallisuuden
suomalaisen
hel-sinki
kirjapaino
bookwell
lokikirja
Otava, Helsinki 1994 ja Juhani Suomi : Taistelu puolueettomuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

estimaatti

estimoitu
luottamusv¨
sovite
informaatiokriteeri
pisteestimaatti
residuaali
walti
heteroskedastisuus
eblup
otosko
herkkyyssääntö
soluarvo
vastaustaipumus
Ainoastaan muuttujien WMSD3, WMSV3 ja WAISVOC2 malleissa estimaatti on merkitsevä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toim.

menetelmäviidakko
raivaaja
veli-matti
farkutmummo
raine
teok-nen
väänänen-foma
tigersted
silventoinen
pidot
christoffer
letti
suikkanen
sealla
sorvali
pehmovaari
etia
hujala
sosiaali-epidemiologia
Teoksessa Jokinen, Arto ( toim. ) : Mies ja muutos.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muuttuja

selitettävä
muuttu
selittävä
yhteisvaihtelu
tulosmuuttuja
ennustemuuttuja
aluemuuttuja
vastemuuttu
aluetaso
regressiokerroin
selitettää
järjestysasteikollinen
pää-komponentti
kulttuuripääomamuuttuja
regressioanalyysiin
Mallissa 1 selittävinä muuttujina on käytetty vain taustamuuttujia ikä, sukupuoli ja koulutustaso.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkittaa

tutkittava
tutkit-tava
tutkimuskohde
tarkaste-lu
sensitiivi
tar-kasella
kvalitatiivisesti
kokonaisvaltaisemmin
arviois
kuvaa-a
pienoinenkulttuuri
tutkitta-va
tiedonkeruutapa
tutkittavieni
tun-nistaminen
erityis-laatu
Olen saanut tietoa tutkittavan oikeuksista, tutkimuksen tarkoituksesta ja haastattelun toteuttamisesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varianssi

virhe-termi
heteroskedastisuus
regressiokerroin
residuaali
virhetermi
sisä-korrelaatio
normaalijakaumaoletus
yhtäsuuruus
vastaustaipumus
kulmakerroin
yhteisvaihtelu
huipukkuusi
autokorreloituneisuus
Muodostetun estimaattorin tarkkuuteen vaikuttavat sen varianssi ja harha ( taulukko 2.1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolme

neljä
kaksi
viisi
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kolmi
yhdeksään
yksi
neljää
seitsemäs
kahden
kymmenen
ryh-ä
yhdeksä
seitseä
neljäs
Tutkimuksessa oli kolme ryhmää, joista kaksi toimivat koeryhminä ja yksi kontrolliryhmänä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskurssianalyysi

diskurssianalyynen
diskurssianalyyttinen
diskurssianalyytää
keskusteluanalyysi
suoninen
tekstitutkimus
liikke
fairclough‟
analysoiminen
kategoria-analyynen
fcda
laclaulainen
fairclougha
diskurssianalyytikko
diskurssitutkimus
Teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen ( toim. ) : Diskurssianalyysi liikkeessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

niinkun

niinku
silleen
jotenki
sitte
tota
siin
kuitenki
sillo
semmonen
sellanen
sillai
pikä
semmo
siel
oikeesti
ainaki
sila
tämmönen
tälla
Se oli sen takia vaan, että mä en pysty itse niinkun ymmärtää mitä ne selittää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perimä

riskiinformaatio
riskitieto
sairastaminen
päihdeperhe
kokemuk-nen
ekseptionalismi
ker-tominen
sydänsairaus
geenimuutos
perinnöllisyysneuvonta
kuuluvuustunne
jatkoseuranta
epä-varmuus
Tämän lisäksi olen tarkastellut kysymystä siitä, miten tutkittavani käsittelevät perimää koskevaa riski-informaatiota.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esim.

vrt.
etal.
sit.
awan
lybäck
lloréns
prinz
varti
calvo
aragones
westwood
dassopoulos
kohlia
twigg
tupasela
bouwi
carbin
( Esim. Vehmas, 2005 ja 2008. ) Vanhemmuuden käsite on myös ongelmallinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gender

troublla
identidä
equalidä
discriminatio
sexualidä
inequalidä
ethnicidä
representatio
identityä
modernidä
masculinidä
naturra
consumptio
stratificatio
mortalidä
globalizatio
equalityä
subversio
pornificatio
segregatio
Skeggs, Beverley ( 1997 ) : Formations of Class and Gender.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkielma

tutki-mus
työssä
progradutyö
progradu
tutkimukse
analyysiosio
tutkiel-a
ana-lyysini
tutkimuk-nen
tarkoituksena
toimijuustutkimus
eläinkeskustelu
pohdintaosio
Tieto on tutkielmani mukaan se, joka tuottaa ja ylläpitää tätä valtaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biohakkerointi

palautesykli
hakkerietiikka
arina
metaforisesti
itsepuolustuslaji
graffitialakulttuuri
pelisilmä
supermarketti
katastrofivarautuminen
datakaksonen
ideaaliminä
tietotyöntekijä
luovuus
kelluva
fanittaminen
biososiaalisuus
vihapuhekeskustelu
verkkoyhteisöllisyys
faniyhteisö
Itsen mittaamisen ja biohakkeroinnin välillä onkin jännite, joka tulee haastatteluissa esiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkökulmasta

nä-kökulma
näkökulminen
tarkastelukohde
näkökul-ma
kehitysproblematiikka
taustaajattelu
sosiaalipsykologisesti
edistettävä
läh-tökohta
konteks-tti
näkökulmas-
tutkimusnäkökulma
valtakysymys
ilmentäjä
tar-kasella
ulot-tuvuus
tarkas-tella
tarkemmalle
Tavoitteenani on tarkastella tätä sosiaalista todellisuutta evakkolasten näkökulmasta, siten kuin nämä ihmiset itse sen ymmärtävät ja tulkitsevat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressiomalli

logistinen
regressioanalyynen
regressioanalyysiin
moni-tasomalli
selittävä
regressioanalyysillä
regressiokerroin
korreloituneisuus
korrelaatioanalyysi
regressioanalyytää
heteroskedastisuus
homoskedastisuus
walti
järjestysasteikollinen
faktoripiste
multikollineaarisuus
Kaikki kolme logistista regressiomallia olivat tilastollisesti merkitseviä ( taulukko 8, mallit 1–3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työhyvinvointi

työkulttuuri
työyhteisö
asiakaspalvelukeskus
työmotivaatio
organisaatiokulttuuri
kuormittavuus
asiakaspalvelija
aspalainen
työpahoinvointi
flow-kokemus
työympäristö
tiedonkulku
viestintäkonsultti
hoivaorganisaatio
hoivahenkilöstö
työtyytyväisyys
muutosinstrumentti
viihtyminen
hoitotyötekijä
Tämä näkyy asiakaspalvelukeskuksen työssä, ja se liitettiin myös välittömään työhyvinvoinnin määritelmään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontrafaktuaali

alkuehto
vetopiste
kausaliteettikäsitys
staattisesti
oikopolku
idiografis-nomoteettinen
yleistyskaava
ydinsulkuregiima
sovellettavuus
neuvotteluratkaisu
aktuaalinen
tekstiteoria
perushypoteesi
Täten kehittyvien maiden vallan kasvuun perustuvan kontrafaktuaalin ei myöskään voida katsoa johtavan Dohan kierroksen onnistumiseen vuoden 2008 tilanteessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olemassa

voimassa
yksikäsitteinen
kehitysaskele
havaintotieto
määritelmällisesti
aktuaalisesti
löydetä
kyseenalaistamaton
ensinkään
lajityypillinen
mää-rittää
luotava
moraalinormi
itsessään
johdeta
Se siis esittää ja edustaa jotain olemassa olevaa, joka saa merkityksensä representaatioiden kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusasetelma

tieteenfilosofinen
tutkimuskäsite
operationalisointi
analyysimenetelmä
perusolettama
analyysiperiaate
teoriatausta
tutkimusstrategia
tutkimusmenetelmä
taustoitus
psykoterapiaistunto
verkkokyselylomake
aineistonkeruu-
valin
menetelmävalinta
teoreettis-käsitteellinen
rv-teoreettinen
tutkimustehdä
Tämän jälkeen kuvaan tutkimusasetelman, aineiston ja menetelmät, jotka ovat osaltaan ohjanneet tutkimuksen toteutumista ( luku 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muuttu

selitettävä
summamuuttu
kaksi-luokkainen
interaktiotermi
vastemuuttu
kontrollimuuttuja
nollaarvo
pää-komponentti
yhteisvaihtelu
selittävä
regressiokerroin
regressiokertoa
ennustemuuttuja
Malli sopii tilanteeseen, jossa selitettävä muuttuja on binäärinen eli se voi saada ainoastaan kaksi arvoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

episteeminen

järkiperuste
moraaliuskomus
timmonsin
antroposentrinen
moraaliepistemologia
uskoja
oikeutettuus
järkiperustelu
kompromissimalli
egoistinen
doksastinen
rawlsilainen
partikulaarinen
kontekstiherkkyys
rationaalisuuskäsitys
moraaliperiaate
ihmiskeskeisyys
Jos peruste on vain välineellinen, se ei voi tukea uskomusten episteemistä oikeutettuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muun

muassa
ennenkaikkea
esi-merkki
esimer-ki
li-säksi
ensinnäkin
tukityö
lukuisi
eritoten
etupää
puolustaji
mainiten
välityömarkkinat
seksityöläinen
puutarhaterapia
osallas
mobilisoituminen

aineisto

tutkimusaineisto
haastatellaaineisto
kyselyaineisto
haastatteluaineisto
ainesto
puheaineisto
haastattelumateriaali
tekstiaineisto
lomakeaineisto
twitteraineisto
asiakirjaaineisto
analyysitekniikka
keskustelupalstaaineisto
haastattelu-
teemahaastatteluaineisto
tekstimassa
kenttäaineisto
Luvussa 4 kerron, miten olen kerännyt tutkimukseni aineiston ja millä menetelmällä analysoin sen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

niinku

sitte
tota
silleen
jotenki
sillai
siin
kuitenki
sellanen
siel
sillo
oikeesti
sila
vaik
ainaki
aatella
pikä
ollu
semmonen
Niin on se vähän silleen niinku et missä mä asun ( naurahtaa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ympäröivä

sosiohistoriallinen
ympäristöö
ympäröivi
muokka
juurtunut
koloniaalinen
maailmaa
ympäristöään
luonnollisi
medioitune
yksilöllistyäprosessi
muotoutunut
merkitys-välitteinen
yhtenäistyminen
etnomaisema
navigoida
kansallinenkulttuuri
Se tarkoittaa myös sitä, että vammainen ihminen tiedostaa itsensä osana ympäröivää maailmaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tavoin

ta-voia
eri-tapa
tapaan
lukuisin
elämämahdollisuus
perusteilla
ta-va
mo-ni
tyystin
sensitiivisesti
samankaltaisesti
aktanttirooli
toisinkin
torjuvasti
tasol-la
perustel-la
ta-pa
vammaryhmä
positiaa
Tällä tavoin he saivat myös tietoa siitä, kenen kanssa nuori on tekemisissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toiseus

vieraus
ryhmästigma
siirtolainenyhteisö
suomalaisuus
vasta-kuva
minuus
muukalaisuus
muukalainen
orientti
biologisuus
kult-tuuri
orientalisma
hyper-maskuliinisuus
venäläisyys
itseys
sivullisuus
Tässä prosessissa tuotetaan toiseutta, jonka kautta oma moraali ja identiteetti rakentuvat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normatiivinen

sisäistetty
antroposentrinen
perustavanlaatuinen
partikulaarinen
kompromissimalli
konsekventalistinen
deonttinen
ihmiskeskeisyys
perustavana
anormatiivinen
konsekventialistinen
prosessialaisuus
kasvatusideaali
eetikko
metanormi
Teoriana sidosryhmäteoria on sekä kuvaileva, instrumentaalinen ( välineellinen ) että normatiivinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

estimointi

imputointi
otantaasetelma
heteroskedastisuus
menetelma
puuttuvuus
estimoida
estimoitu
pyöristäminen
odotusarvomalli
estimoitaa
neliösumma
RE-mallin estimointi voidaan toteuttaa myös suurimman uskottavuuden ( SU ) menetelmää käyttäen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universidä

princeton
massachusetts
california
harvard
polidä
stanford
pennsylvani
universityä
minnesota
macmilta
westview
univerisdä
bosto
ithaca
baltimore
bloomington
edinburgh
albany
palgrave
Berkeley, Los Angeles and Oxford : University of California Press.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stigma

adhd
häpeä
hi-virus
aidsiin
disabilityä
jännittäminen
ahdistuneisuusoire
ahdistuneisuus
seea
kuuluvuustunne
dignityä
hävetä
persoonallisuushäiriö
pelkotila
fobia
Goffman, Erving ( 1963 ) Stigma : notes on the management of spoiled identity.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työvalmentaja

sosiaali-työntekijä
sosiaalityöntekijä
työllistyä
tukihenkilötoiminta
kuraattori
sosi-aalityöntekijä
tukihenkilö
työvalmennus
työtekijä
asiakastapaaminen
läheinenverkosto
sosiaalityönte-kijä
työpar
asiakasvanha
miesasiakas
hoitohenkilökunta
asiak-kaan
sosiaalityötekijä
asiakastapaamisissa
Työvalmentajilla oli selkeitä näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten työllistyneen tulisi toimia työssään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

validiteetti

validius
yleistettävyy
reliaabelius
arvioitavuusi
arvioitavuus
yleistettävyysi
konsistenssi
kyllääntyminen
siirrettävyys
triangulaatio
onnistuneisuus
reliabiliteää
kvantitatiivinen
Reliabiliteetti ja validiteetti ovat ne käsitteet, jotka liittyvät tutkimuksen luotettavuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kolmas

neljäs
ensimmäinen
kolmanne
neljänn
viides
seitsemäs
neljänsi
ensim-mäinen
kuudes
ensimmämä
kolmann
kahdeksas
alakysymys
ensimmäiseksi
kolme
viidennessä
kaksi
asettamaani
Myös Toisen ja kolmannen välinen suhde vaatii oikeudenmukaisuutta ( Levinas 1998, 161 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

empiirinen

empiiri
tutkimusteoria
empiirista
empiria
empiiristä
rv-teoreettinen
tutkimusstrategi
deduktiivisesti
empira
teoria-
teorianmuodostus
metodologisiin
menetelmällisesti
teoriatausta
empiirisiin
teo-reettinen
teoreet-tinen
teoria-lähtöisyys
Malli perustuu sekä empiiriseen että teoreettiseen tutkimusaineistoon ja kirjallisuuteen, jota olen tässä tutkimuksessa esitellyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

senvuoksi

sentakia
minkävuoksi
sikälla
rekrytointivaihe
ryhtyessä
puheena
valikoivasti
koenkin
nykypäivämä
jatkotutkimuksissa
riit-tävästi
voi-a
tun-nistaa
te-hdä
ajatelleen
yllät-tävä
sillätavoin
varmastaa
informantea
Romani voi tulla myös väärinymmärretyksi sen vuoksi, että sanoille on annettu eri merkitys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etnografia

etnografi
tutkimustapa
yhteiskuntatutkimus
muistelutyömenetelmä
monipaikkaisuus
syvähaastattelu
tutkimusote
kuvatutkimus
keskusteluanalyysi
fenomenografia
kirjallisuusterapeuttinen
kvalitatiivinen
moni--paikkainen
tutkimustapaan
tutkimusasenne
Yksi usein etnografiassa käytetty menetelmä on haastattelu ( Brewer 2002, 63 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neljä

viisi
kolme
seitsemän
kahdeksan
kaksi
yhdeksän
kolmeksi
yhdeksään
kol-me
kolmi
seitseä
yhdeksä
kahdeksa
kymmenen
kahdestatoinen
kaksitoista
yksitoista
seitslä
Näitä kolmea erilaista näkökulmaa käsitellään luvuissa neljä, viisi ja kuusi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

preferenssi

paljastettu
hy6dä
valintakayttaytyminen
vaihtoehtojoukko
hanea
paat6ksentekija
hyötyään
taytää
dynaamisesti
itsekuripreferenssi
yksittainen
tekija
ajanhetki
konfikti
hy6tya
jarjestys
sisainen
systeema
ensisi
Jos sen sijaan paat6ksentekijan preferensseja edustaa funktio ( 3 ), ovat kyseessa ylivoimaisten houkutusten preferenssit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

väliverronen

kunelius
mörä
reunanen
mediaanalyysi
kantola
aslama
uskali
pekonen
anatomi
konttinen
ylä-anttila
peltokoski
dahlgri
häyhtiö
sirkkunen
hujanen
kakkuri-knuuttila
juuttaa
kontinen
Teoksessa Väliverronen, Esa ( toim. ) : Journalismi murroksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

litterointi

litteroida
litteraatio
nauhoitus
haastatellanauha
sanatarkasti
koodaaminen
haas-tattelu
ääninauha
haastattelumateriaali
nauhoittaa
litteroitu
analyysivaihe
litteroima
äänitiedosto
analyysiprosessi
haastat-telu
Toimittajan ( H2 ) haastattelu, ääninauha ja litterointi tekijän hallussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siinä

ymmällään
tämmösiin
liippa
tällanen
meilläkia
te-kee
kartottaa
jo-ka
kuulostella
kokonen
puuttu
ennenku
ikääku
luovuttamaton
bisnesmaailma
toisistaa
täytyis
mahollisuus
Että aika paljon pidetään kiinni siitä, mihin ollaan lähdetty ja siinä pysytään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tapaustutkimus

tutkimusstrategia
tutkimusstrategi
verkostoanalyynen
haastattelututkimus
tutkimusmenetelmä
kvantitatiivinen
verkostoanalyysiin
kvalitatiivinen
tutkimustapa
fenomenografi
verkostoanalyysi
tutkimusotteeseen
teemahaastatteluaineisto
triangulaatio
laadulli-nen
kyselyaineisto
menetelmällisesti
menetelmävalinta
Teoksessa Markus Laine, Jarkko Bamberg & Pekka Jokinen ( toim. ) : Tapaustutkimuksen taito.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vihapuhe

feminismä
rangaistaa
maahanmuuttokriitikko
maahanmuuttokeskustelu
yleisökuva
valtamedia
vihapuhuja
alkoholimainonta
maahanmuuttokritiikki
malista
kiihottaminen
kansaryhmä
puolustelu
verkkokeskustelija
feminismi
moralisoida
tasaarvokysymys
Keskustelijoiden mielestä vihapuhe oli jotain, jota jotkut saavat puhua enemmän kuin toiset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hegemoni

hyper-maskuliinisuus
doksaa
proliferaatioparadigma
patriarkaalinen
vastadiskurssi
valtarakenne
valta-asema
maskuliniteetti
sukupuoli-järjestys
arvorakennelma
pönkittävä
sukupuoli-sopimus
antagonistinen
perheihanne
maailmakulttuuri
Korruptio on siis kelluva merkitsijä, jonka sisällöstä käydään poliittista ja hegemonista kamppailua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

blogi

bloggaaja
sijoitustalousblogi
sivusto
postaus
keskustelualue
muoti-blogi
keskustelufoorumi
keskustelupalsta
mielipidekirjoitus
verkkokäyttäjä
verkkosivu
kommentointimahdollisuus
verkkokeskustelu
demi.fi
sivusta
mikroblogi
Blogien voidaan käytännössä katsoa olevan julkisia, koska niitä ylläpidetään muiden luettavaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimushenkilö

haasta-teltaa
haastateltava
osal-listuja
tutkittavieni
haastatelta-va
haastatel-taa
haastatelta-a
tutkittava
haas-tateltaa
haasta-teltava
koehenkilö
näytteeseen
tiimijäsen
haastattelutilanne
ryhmätilanne
kuntoutuakertomus
muistitehtävä
vas-taaja
Tutkimuskohteena ovat siis ne merkitykset, jotka tutkimushenkilöiden kokemuksilla on heille itselleen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

identifioituminen

samaistuminen
organisaatiojäsenyys
kaksois-identiteetti
sisä-ryhmäprototyyppisyytee
sisäryhmäprototyyppisyys
akkulturaatioasenne
sitoutuminen
sisäryhmäprototyyppisyysi
moderaatiovaikutus
moderoiva
kaksoisidentiteettää
oikeusmukaisuus
sosiokulttuurista
menetelmätapa
sisäryhmä-prototyyppisyysi
Muuton jälkeisessä vaiheessa vahvimmassa yhteydessä organisaatioon identifioitumiseen on menetelmätapojen oikeudenmukaisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskivirhe

heteroskedastisuusrobusti
peruspaino
autokorrelaatiokorjata
orcuttin-menetelmä
kerroinestimaatti
satunnainentekijämalli
k.virhe
huipukkuusi
sisä-korrelaatio
t-testisuureä
nagelkerki
adj.solut
kalibroitu
deff
varianssikomponentti
Havainnot, Taulukko 8 : Mallin 8 parametrien estimaatit ja niiden keskivirheet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paremmin

tehokkaammin
parhaiten
huonommin
helpommin
heikommin
enemmän
varmemmin
nopeammin
järjestelmällisemmin
aikai-nen
syvemmälle
joustavammin
ymmärtä-ä
monipuolisemmin
vähemmin
intensiivisemmin
pys-tyä
Työn luonteeseen kuuluu, että aina voisi tehdä paremmin ja enemmän.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vallitseva

hegemonisiin
pönkittävä
sukupuoli-järjestys
vanhakantainen
jähmeä
koloniaalinen
institutionalisoitunut
eriarvoistaa
toisintaa
horjuttava
juurtunut
uudelleentuottaa
muuttunut
kouluinstituutio
ar-va
dominoivas
ajattelu-
palkkatyökeskeinen
mieskeskeinen
Se, mitä pidetään riskinä, on sidoksissa yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja normeihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teemahaastattelu

puolistrukturoida
tutkimushaastattelu
puolistrukturoitu
haastattelumenetelmä
fokusryhmähaastattelu
aineistokeruumenetelmä
haastattelumuoto
puolistrukturoitua
syvähaastattelu
yksilöhaastattelu
ryhmähaastattelu
strukturoitu
haastatellamenetelmä
lumipallootanta
ryhmäkeskustelu
muistelutyömenetelmä
lomakehaastattelu
puolistrukturoituina
Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena ( 2008 ) Tutkimushaastattelu : Teemahaastattelun teoria ja käytäntö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

institutionalismi

institutionalisma
uusinstitutionalismi
uskontososiologia
konstruktivistinen
teoriaperinne
tutkimussuunta
kehitysteoria
behavioralisminen
pääsuuntauksi
marxistinen
institutionalistinen
tutkimussuuntaus
poststrukturalistinen
tulevaisuudentutkimus
organisaatioteoria
poliheuristinen
metateoreettinen
kuvatutkimus
Nämä valtavirtasuuntaukset ovat rationaalisen valinnan teoria, behavioralismi ja uusi institutionalismi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etal.

esim.
vrt.
asmusse
anker
kaakinen
sit.
malikaartinen
carrillo
tupasela
emt.
jørki
wieloch
trautmann
[ et al. ] ( toim. ) : Monietnisyys, yhteiskunta ja työ.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elinajanodote

alkoholikuolleisuus
tupakointikuolleisuus
tupakointikuolema
koulutusryhmä
kuolleisuusero
alkoholikuolema
koulutusryhmittäinen
tupakointikuolleisuusluku
keuhkosyöpäkuolleisuus
tupakointi-
elinajanodotteeseen
oirehtiminen
alkoholikuolleisuusluku
sukupuoliero
korkeakoulutetuilla
Miehillä siis tupakoinnin ja alkoholinkäytön vaikutuksilla on tuloluokkien välisissä elinajanodotteiden eroissa suurempi merkitys kuin naisilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hegemoninen

maskuliinisuus
vastadiskurssi
hyper-maskuliinisuus
diskurssea
proliferaatioparadigma
hegemonisiin
doksaa
patriarkaalinen
patriarkaatti
maskuliini-suus
äidinhoiva
ideologi
pönkittävä
valtarakenne
julkkisehdokasdiskurssi
vasta-diskurssi
Nieminen, Jiri ( 2013 ) : Hegemoninen maskuliinisuus Suomen poliittisessa järjestelmässä ja politiikan tutkimuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reliabiliteetti

reliaabelius
validius
yleistettävyy
summamuuttuja
cronbach
faktorianalyynen
arvioitavuusi
faktoripistemäärä
alfakerroin
konsistenssi
eksploratiivinen
yleistettävyysi
muuttujamuunnos
Reliabiliteetti ja validiteetti ovat ne käsitteet, jotka liittyvät tutkimuksen luotettavuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mts.

emt.
cwcls
kutz
eaio
henaff
bielby
Havaintoyksikkö viittaa siihen asiaan, jonka suhteita on mitattu ( mts. 23 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosialisaatio

oppiaprosessi
enkulturaatio
välittyminen
määrittäjinä
kult-tuurinen
yhteiskunnallistuminen
auktoriteettisuhde
ikäjärjestys
määrittelevi
muovautuminen
valtamekanismi
koulumaailma
vammai-suus
sosiaalistaminen
verkostosuhde
Rakenteellisella sosialisaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi käytäntöjä ja tapoja, joita yksilö kasvaessaan omaksuu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haastateltava

haastateltu
haastateltaa
haasta-teltaa
haastatelta-a
haasteltaa
haastatel-taa
haastateltavilla
perheettöminen
haas-tateltaa
ex-toimittaja
haastella
haastattelemieni
ei-heteroseksuaali
nainenhaastateltava
Haastateltavien ikiä en tullut kysyneeksi, mutta he kaikki olivat aikuisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

estimaattori

menetelma
mestimaattori
neliösumma
kvasi-uskottavuusestimaattori
kovarianssimatriisi
menetelm¨a
autokorreloituneisuus
tarkentuvuus
asymptoottisesti
approksimaatio
vipuarvo
odotusarvomalli
42 Biancon & Yohain estimaattorilla ( BY ) varustetun mallin antamat tulokset : Estimate Std.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarkemmin

lähemmin
yksityiskohtaisemmin
lyhyesti
perusteellisemmin
syvällisemmin
perehdä
tuonnempana
pureutu
viidennessä
siirry
jäljkä
paneutu
selvennä
syventyä
kuvailen
täsmennä
syvemmin
käsit-ella
alaluku
Olen analysoinut näistä tarkemmin 27 haastattelua, joita käytän tutkimukseni aineistona.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

regressio

logistinen
moni-tasomalli
spss
askeltaa
multinomiaalinen
logla
pyöristäminen
proseduuri
järjestysasteikollinen
informaatiokriteeri
kaksivaiheinen
mcar
garch
ratioa
Logistisessa regressiossa näin ei voida aina tehdä, koska regressiokertoimet riippuvat myös mallissa olevien muuttujien lukumäärästä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parempi

huonomma
parhain
pa-ra
hy-vä
tylsälle
heikomma
päästötodistus
edistynyt
paremmalla
antavasti
tärkeämpä
tuntumaan
useammalla
enemmän
houkuttelevamma
pa-rantaa
turvattu
matalapalkkatyö
edullisemmin
On hyvin vaikeaa jättää lapset ja lähteä, jotta voisi antaa heille paremman tulevaisuuden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arkiteoria

yleisluonne
suvaitsevaisuuskäsite
argumentointitapa
keskustelupätkä
kontekstoida
jäsennyksiin
argumentaatiomuoto
arvotus
ilmaisukeino
ku-vi
laatuulottuvuus
muunnellasuhde
ammattilainenkuva
ymmär-täminen
kärjistys
esitystapa
jatkotutkimuskohde
globalisaatiotulkinta
kehystys
7. Arkiteorioista poliittisiin ilmiöihin – poliittisen kulttuurin nykytila Tämän luvun lähtökohtana on se, että poliitikot käyttävät ajattelussaan runsaasti arkiteorioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vähemmän

enemmän
vähem-mä
useammin
heikommin
keskiverto
todennäköisemmin
enem-mä
voimakkaammin
vähiten
harvemmin
enemmin
suu-rempi
suuremmalla
vähäisemmä
herkemmin
innokkaammin
intensiivisemmin
ankarammin
Se ei kuitenkaan ole enemmän tai vähemmän tosi kuin muut kulttuuriset ilmiöt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

governance

cooperatio
nonprofi
securityä
accountabilityä
state-building
anti-corruptio
diversidä
consumptio
europeanizatio
peacebuilding
commo
conservatio
integratio
transformatio
responsibilityä
creatio
globalizatio
equalityä
implementatio
collaboratio
Governance : An International Journal of Policy and Administration, Vol.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksplisiittisesti

implisiittisesti
kannaa
argumentoinnissaan
ilmaistua
kontekstiherkkyys
sellaisinaan
argumenta
ky-seenalaistaa
käytäntöläheisyys
ilmaisda
asiasisältö
eksternalistinen
kielenkäyttäjä
argumenttejaan
yli-historiallinen
henkilöllisyydellä
lausumi
kapinapositio
puhevuoro
Tästä huolimatta tulkitsen, että Krissessä ei kuvata eksplisiittisesti naisen roolia yhteiskunnassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyötyjä

hyödä
hyötyyn
kustannussäästö
koituva
vaikutusyhteisö
säästävä
järjestäjäorganisaatio
etsinkä
hyödys
henkilöresurssi
hintalaatusuhde
työtulos
yksilötehtävä
maksimaali
yrityk-nen
kysyntään
politiikkahyödyke
satsaus
Sosiaalisia haittoja sen sijaan on tutkittu vähemmän, kuten myös sosiaalisia hyötyjä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viisi

neljä
kolme
seitsemän
kahdeksan
yhdeksän
kaksi
kolmeksi
kymmenen
yhdeksään
yhdeksä
neljää
kahdestatoinen
kol-me
yksitoista
seitslä
kahdeksa
kaksitoista
kolmi
seitseä
Näitä kolmea erilaista näkökulmaa käsitellään luvuissa neljä, viisi ja kuusi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parametri

kovarianssirakenne
kovarianssimatriisi
realisaatio
autokorreloituneisuus
estimoida
estimoitaa
tiheysfunktio
faktorimalli
pns-menetelmä
herkkyyssääntö
Havainnot, Taulukko 8 : Mallin 8 parametrien estimaatit ja niiden keskivirheet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusprosessi

analyysiprosessi
tutkimusteko
tulkintaprosessi
esi-ymmärrys
aineistokeruuprosessi
reflektointi
aineistokeruu
aineistonkeru
kirjoitusprosessi
analyytää
fenomenografinen
haastatellaprosessi
johdattaja
tutkijapositio
kenttävaihe
kertomusskeema
tutkimustyö
Eskolan ja Suoran-nan ( 1998, 211 ) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tärkein luotettavuuden kriteeri on tutkimusprosessin läpikäynyt tutkija itse.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

opinnot

jatko-opinnot
työharjoittelu
opiskeluaika
päätoimisesti
ammattikoulu
perustutkinto
kokopäivätyö
a2linja
harjoittelujakso
ammattikoulutus
oppilaitoksissa
ammattivaihto
koulutku
työelämätieto
lähihoitajakoulutus
ammatinvalinta
pääaine
jatkokoulutus
vuosikurssi
Kahvin lomassa keskustelimme niitä näitä ja usein myös opinnoistani, joista haastateltavat olivat varsin kiinnostuneita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkyy

kuvastaa
havainnollistua
ilmentää
konkretisoitua
kertota
kuvastua
heijastaa
alleviiva
heijastella
tiivistyä
nä-kyä
tarkoit-taa
ilmentyä
liittyy
juontua
linkittyä
kiteytyä
liit-tyä
Tämän takia on tärkeää tarkastella myös sitä, miten lapsi näkyy osana perhettä ja päihdekuntoutusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

argumentaatio

argumentointi
perelman
universaaliyleisö
kontekstualistinen
retorisiin
puhujakategoria
kvasi-looginen
vasta-malli
julkisuuskäsitys
määrittelykamppailu
verkostologiikka
ekumenismi
Tämän vuoksi käytän tutkielmani taustateoriana argumentaatio-teoriaa, jonka keskeisiä käsitteitä ovat argumentaatio ja retoriikka.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvalitatiivinen

kvantitatiivinen
aineistolähttö
tutkimusote
tutkimusotteeseen
teoriasidonnainen
sisällönanalyynen
triangulaatio
tutkimustapa
sisältöanalyysi
analyysitapa
laadulli-nen
aineisto-lähtöinen
arviointiperuste
fenomenografi
teoriaohjautua
asennetutkimus
teorialähttö
Mäkelä, Klaus ( toim. ) : Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eriävä

eritä
eriävi
erimielinen
etelä-haagalainen
keskusteluosapuoli
kanto
argumenttejaan
räväkästi
konsensuaalinen
kehityskierros
kaupunkihallinto
kontekstiherkkyys
toimina
ilmaistua
ajatussuunta
evästys
mielipi-de
Toisaalta osa puolestaan koki, että kaikkien näkemykset ovat tervetulleita ja eriävät mielipiteet ajattelua avartavia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyvä

liittyen
liitty-
liit-tyä
kytkeytyä
linkittyä
sosiologisiin
koskeva
keskittyvä
liittyy
problema-tiikka
koske-va
liitty-vi
ilmenla
käsittelevillä
aiheuttavana
kytkeytyvä
esiintyvä
Voit käsitellä kirjoituksessasi kaikkia mainittuja asioita tai osaa niistä ja muutakin aiheeseen liittyvää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intentio

illokutionaarinen
perlokutionaarinen
oikeudenmukaisuuskokemus
moderoiva
kaksois-identiteetti
ryhmäjäsenyys
suuttumustaipumus
konatiivinen
häpeäherkkyys
ryhmäraja
persoonallisuustaipumus
prososiaalinen
tiedostamaton
narsistinen
Etnisen identiteetin ja kollektiivisen toiminnan intentioiden välillä oli tässä tutkimuksessa positiivinen yhteys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muistisairaus

neurologinen
addiktiokäyttäytyminen
sairastunut
päihderiippuvuus
asiakaslapsi
muistisairaat
nuor-ten
seksuaalivähemmistyö
ikäsegregaatio
ikäsyrjintä
neuropsykiatrinen
hlbti-vanhus
kal-toinkohtelu
perhevaikeus
ikäihminen
diagnosointi
maahanmuuttajanainen
oirekuva
osatyökykyisyys
( Behuniak 2010, 231. ) Myös muistisairauksien ja vammaisuuden suhde on tutkimukseni näkökulmasta keskeinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyväksytty

hyväksyty
hyväksyttää
määräämä
hyväksytys
hyväksymä
institutionalisoiminen
noudatettava
määriteltyä
määriteltyyn
määritelly
laistaminen
säädetty
toimintasääntö
lainmukainen
kirjoittamaton
ylhäältäpäin
hyväksyttävä
Tämä tarkoitti taas sitä, että taidesysteemin ja taloussysteemin väliset suhteet eivät enää olleet yleisesti hyväksyttyjen kriteerien vietävissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vrt.

esim.
sit.
etal.
cwcls
henaff
prinz
ewick
wagner
lybäck
thorne
( Vrt. Päivärinta 1997, 45. ) Lainauksessa tulee myös esiin työttömyyden ja kulutuksen suhde.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaalinen

kult-tuurinen
sosi-aali
sosiaalis-ten
sosiaalisi
vertainensuhde
vanhemmuusnäkökulma
yhteisötaso
ilmenevi
kehystävä
sosioekono-minen
kulttuu-rinen
kulttuurinen
virtuaalisi
raken-tua
vuorovaikutukses-sa
kulutusvastainen
Myös lapset ja nuoret voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, miten sosiaalinen pääoma yhteisöissä rakentuu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oikeuttaminen

verkostologiikka
doksastinen
valtapiiri
oikeuttaja
kontekstualistinen
kasvatusideaali
moraaliuskomus
kompromissimalli
utilitaristinen
inspirationaalinen
oikeuttaamaailma
partikularismi
proseduraalinen
théveno
puhujakategoria
vallan
Mielipide on koodattu kaikkien niiden oikeuttamisen maailmojen alle, joihin siinä riittävän selvästi ja painokkaasti vedotaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esiintyvyys

oirehtiminen
lääkekäyttö
sukupuolittainen
mielenterveys-perusteinen
yleisyys
alkoholi-peräinen
yliannoskuolema
alkoholiperäinen
alkoholikuolema
huumaus-
mielenterveyslääke
mielenter-veys
siviilisäätyryhmä
huume-
ma-sennus
sosiodemografisiin
rekisterimerkintä
mielenterve-ysongelma
Lisäksi eri kiintymystyylien esiintyvyydessä on runsaasti eroja eri maiden välillä ( Rogoff, 2003 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

newyork

lonto
routledge
macmilta
bosto
palgrave
massachusetts
abingto
ithaca
princeton
universidä
guilford
harvard
california
westport
oxon
blackwell
durham
losangeles
polidä
New York : The Guilford Press Goodman, C. ( 1990 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hypoteesi

tutkimushypoteesi
hypoteenen
perusolettama
oletus
ympäristötaloudellinen
olettama
empira
eksploratiivinen
testaaminen
taustateoria
rv-teoreettinen
faktorirakenne
lisäanalyysi
regressioanalyytää
empiirista
poikkileikkausasetelma
Hypoteesit perustuvat olettamuksiin, jotka ovat nousseet aiemmista tutkimuksista ja teorioista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rationaliteetti

hyvinvointirationaliteetti
uskonnollismoraalinen
tasaarvorationaliteetti
uskonnollinenmoraali
toimintaorientaatio
verkostologiikka
luonnollisuusdiskurssi
repertuaarit
kannaa
vasta-valta
vuorovaikutusstrategia
argumentaatiotapa
oikeuttaminen
yhdenvertaisuusdiskurssi
ideaalikuva
puhetaa
inspirationaalinen
hyödyntäjä
emootiodiskurssi
Tästä poikkeuksia olivat vain ne puheenvuorot, joissa ei esiintynyt ollenkaan rationaliteetteja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dialogisuus

vuorovaikutusorientaatio
asiantuntijakeskeinen
asiakaskeskeisyys
dia-logi
asiakaskeskeinen
vuorovaikutuksellisuus
vuorovaikutuksellinen
moni-ammatillisuus
ammatillisuus
terapiavuorovaikutus
omakulttuurisuus
nuorisotyöllinen
huolenpitosuhde
tietomuodostus
mönkkönen
välittäjätekijä
osalli-suus
Mönkkönen, Kaarina ( 2002 ) : Dialogisuus kommunikaationa ja suhteena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

markkina

kilpaillu
rahoitusmarkkinat
monopolistinen
hyödykemarkkina
jälleenmyyjä
kaksipuolinen
mittakaavaetu
kysyntään
tuotekehityskilpa
pääomamarkkinat
hinnoittelu
verkostovaikutus
laatujohtaja
hyödykemarkkinat
suuryritys
Kaikissa muissa tapauksissa voidaan puhua yrityksistä, jotka tavalla tai toisella pystyvät kontrolloimaan markkinoita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pilkkukuume

sotavanki
kulkutauti
inkeriläinen
itäkarjala
vaatetäi
keskitysleiri
vankileireillä
vankileiri
siviiliväestö
evakuointi
täisota
yleisvaarallinen
pilkkukuumi
naarajärvi
Kuva 4. Paikkakunnat, joilla pilkkukuumetta esiintyi kevään 1942 epidemian aikana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ilta-sanoma

ilta-sanoma
iltalehti
ilta-sanomat
verkkotoimittaja
toimituspäällikkö
lehtiä
ylen
toimitussihteeri
vaalitentti
iltapäivälehti
päivälehti
uutiset
mainoslause
lööppi
kotimaaosasto
uutinensivu
uutislehti
astudio
vieraskynä
toimittaja, Ilta-Sanomat Monet haastateltavista kokivat, että kentällä Iltalehden ja Ilta-Sanomien toimittajien välillä on pientä kyräilyä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

akkulturaatio

transnationalismi
sosiokulttuurinen
separaatio
transnationalisma
ekspatriaatti
liebkind
identifioituminen
ryhmäilmiö
monipaikkaisuus
marginalisaatio
kahdensuuntainen
Akkulturaatiossa kaksi kulttuuria on vuorovaikutuksessa keskenään, ja siitä syntyy muutoksia ( Berry 1990, 206 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eniten

vähiten
useimmin
vahvi
selkei
enemmän
todennäköisi
voimakkai
eritoten
vähemmän
oletetusti
heikoiten
yleisimmin
aktiivisi
itsemurhatapaus
valtaosin
myönteisi
verovarat
suuremmalla
osuuksiin
Työ on kuitenkin se tekijä, joka eniten vaikuttaa käsityksiin yhteiskunnan kehityksestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taulukko

liitetaulukko
liitteeseen
korrelaatiotaulukko
lehdittäin
tummentaa
tukialueittain
h3-malli
regressiotaulukko
ristiin-taulukko
oheinen
jäännösvaihtelukuva
kootusti
vertailuluku
iadl
kuvatyyppi
Kuvio 5. Vaalikauden vuosien regressiokertoimet ( taulukko 2, malli 4 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rolla

constructio
impac
ex-peräces
acculturatio
compariso
explanatio
structurra
lesbia
chages
initiatio
mortalityä
cosmopolittaa
adaptatio
masculinidä
safedä
mobilizatio
inequalityä
representatio
post-sovila
W o m a n ’ s role in economic development.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

refleksiivisyys

reflektiivisyys
itsetietoisuus
tietäminen
jälkimodertä
holistisuus
konstruktivisti
itse-reflektio
prosessialaisuus
modernisaatiosta
tulkinnallisuus
moniulotteisuus
tekijyys
refleksiivinen
Tämä on mielenkiintoista, kun otetaan huomioon Archerin ( 2007 ) teoria refleksiivisyydestä ja siihen liittyvästä toiminnan muokkauksesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuuluu

kuuluva
liittyy
kytkeytyä
nivoutua
linkittyä
keskit-tyä
tarkoit-taa
liit-tyä
luonteenomainen
näkyy
lävistää
yh-si
valtauttaminen
haasteltaa
toimi-a
juontua
mer-kita
tiimä
muodostava
Hän myös tietää, miten niitä ( rituaalin ) asioita kuuluu opettaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implisiittinen

kontekstuaalisesti
tuomittavuus
yksilöolio
aistihavainto
arkijärki
säännönmukaisuuksiin
faktuaalinen
ei-rationaalinen
metajärjestelmä
arvotus
Samalla niihin liittyy myös implisiittisiä oletuksia siitä, millainen toiminta on suotavaa ja ylipäänsä mahdollista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fenomenologinen

hermeneuttinen
fenomenologi
erityinentiede
tieteenteoria
narratiivinen
fenomenografinen
tutkimusote
fenomenografia
konstruktionistinen
tulkitseva
narratiivisuus
kvalitatiivinen
fenomenografi
tutkimustapa
Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka menetelmä on tulkitseva fenomenologinen analyysi ( IPA ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faktorianalyysi

eksploratiivinen
faktorianalyytää
faktorianalyynen
muuttujamuunnos
faktoripistemäärä
rakenneyhtälömalli
korrelaatioanalyysi
faktoripiste
regressioanalyytää
multinomiaalinen
faktorimalli
h3-malli
konfirmatorinen
elinaikamallinnus
ristiintaulukointi
mallinnusstrategia
Mittarille tehtiin faktorianalyysi ( Liite 3 ) latenttien muuttujien löytymi-seksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emt.

mts.
gindä
saloviita
( Emt. ) Instituutiot siis mahdollistavat ja rajoittavat ihmisen toimintaa, mutta eivät määrää sitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taustamuuttuja

interaktiovaikutus
kulttuuripääomamuuttuja
selittävä
koulutusaste
ses-muuttuja
vakioida
aluemuuttuja
ikävakioitu
työllistyminentodennäköisyys
siviilisääty
sosiodemografinen
siviilisäätyä
aluetaso
pohjamalli
kulutuskielellinen
muuttu-ja
Mallissa 1 selittävinä muuttujina on käytetty vain taustamuuttujia ikä, sukupuoli ja koulutustaso.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

internetsivu

kotisivu
nettisivu
verkkosivu
verkkosivusto
uutinenkirje
lehdistötiedote
hakukone
kauppalehti
internet-
tietotoimisto
verkkopalvelu
verkkolehti
ilmoitustaulu
museoliitto
verkkoversio
verkkoosoite
julkaisema
Haettu 6/2014. http://www.palloliitto.fi/maajoukkueet/tu15-1997/tu15-1997-maajoukkue Suomen Palloliitto 2013 : U20 ( 1993 ) maajoukkue, Suomen Palloliiton internetsivut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

testisuure

walti
sovite
residuaali
normaalijakaumaoletus
robustaa
khiin
approksimatiivisesti
parametrivektori
pistemäärävektori
testää
testattaa
lmtesti
Yhtal6sta ( 1 ) saadaan testisuureen arvoksi ≈−2, 40.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lonto

routledge
macmilta
bosto
palgrave
newyork
blackwell
abingto
oxon
hampshire
westport
newjersey
california
ashgate
keka
princeton
newbury
houndmills
polidä
connectica
London, Thousand Oaks & New Delhi : Sage Publications.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paradigma

paradiga
suuntaus
lähestymistapa
teoriaperinne
tutkimussuuntaus
institutionalisma
evolutionaarinen
innovaatioteoria
lähestymistaa
tulevaisuudentutkimus
ihmiskeskeinen
synteenen
tutkimustraditio
uskontososiologia
johtaaoppi
tarkastelutapa
kehitysteoria
tutkimussuunta
organisaatioteoria
Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että yhteiskunnassa vallitsee kahden vuoden paradigma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hirsjärvi

hurme
hirsijärvi
remes
eskola
sajavaara
suoranta
tutkimushaastattelu
nuolijärvi
saarelakinnunen
vastamäki
ruusuvuori
larkki
puusa
paloniemi
couper
Hirsjärvi, Sirkka ym. ( 1997 ) : Tutki ja kirjoita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biopalaute

tehtävätyyppi
haptinen
biopaneeli
psykofysiologinen
virtuaaliympäristyö
kolmi-suuntainen
ominaisuustieto
keski-syke
aivosenses-tutkimus
virtuaaliympäristö
avatari
välillisyys
häpeäherkkyys
rutiinitehtävä
aivosenses-koeasetelma
graafisesti
koetilanne
Tunteiden tarttumisen ( 3 ) ulottuvuudessa sukupuolijakauman ja biopalautteen interaktio oli myös tilastollisesti merkitsevä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liittyen

liittyvä
koskien
liit-tyä
liitty-vä
liit-tyvä
koske-va
kehittäminenehdotus
kartoittava
liitty-
kos-kla
linkittyä
millai-nen
kos-kea
lähestyvä
sivuten
pää-syy
arkaluonteinen
vah-vistaa
työryhmäraportti
Heidän kokemuksensa oli, että useimmiten kuitenkin otetaan yhteyttä fyysiseen väkivaltaan liittyen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nepali

nepal
chewa
amazonia
hindu
somala
hindulaisuus
chewat
kathmandu
saudi-arabia
rastafari
ukrainalainen
dalitaa
keisarikunta
etiopia
tansanialainen
Nepalilla ja Intialla on läheiset suhteet, mutta Nepal haluaa voimakkaasti erottautua Intiasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kategorisointi

kategorisoiminen
kategorisoinnistaa
biografia
manifestoituminen
stereotypisointi
vasta-puhe
rep-resentaatio
persoonallisuuspiirre
hybridinen
dilemmaattinen
luokkayhteisö
minätekniikka
konstruoima
kaksinaisuus
herkistyminen
repertuaarit
Itsen kategorisointi sisäryhmään tuottaa yksilöille sosiaalisen identiteetin lähteen ( Abrams & Hogg, 1988 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pääomaintensiteetti

endogeenisesti
kulutusintensiteetti
korkotaso
tulofunktio
konkaavi
konvergoida
konvergenssinopeus
markkinakoko
pääomavaranto
substituutiojousto
monotonisesti
kasaantuminenvoitto
tasapainoura
vakioinen
innovaatiointensiteetti
alkuvarallisuus
säästämisaste
Tällöin maan suhteellisen pääomaintensiteetin ( aidosti positiivinen ) kasvunopeus on k˙R lim j = p2∗θj + ρ − ρj.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jossain

jossakin
alitajuisesti
jos-saada
mielin
joikin
lukematon
huojuva
puuhastelu
uskottavan
mää-ri
seinämä
jokaikinen
kaupunkiliike
ollakin
missään
niinku-
lisääntyny
Ja mä olin jossain vaiheessa kuullut jo aikasemmin, että lähetään siitä pienestä osasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

positio

subjektipositio
harkitsija
nojaaja
tiedostaja
puhujaasema
erottuja
repertuaari
subjektius
toimijuusi
vasta-puhe
downshif-taaminen
asemoida
toimijarooli
asemoituminen
positiaa
katsojapositio
vasta-positio
Tieto, jota tutkimuksellani tuotan, on myös tietystä positiosta ja kontekstista käsin tuotettua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luokki

alaluokki
koulutusmuuttuja
yläluokki
pääluokki
muut-tuja
tyypea
sosioekonomisiin
yhteiskuntaluokki
vuorovaikuttava
ylä-kategoria
kuusi-luokkainen
laatueroasteikollinen
kärkimuuttuja
koulutusmuuttu
kolmi--luokkainen
muuttujakombinaatio
karkeistaa
Induktioon soveltuvia predikaatteja siis ovat ne, jotka viittaavat näihin luokkiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

performatiivisuus

kristevalainen
performanssiteoria
käsitepari
hyper-maskuliinisuus
lisääntyäteknologia
sukupuolijärjestelmä
mytologi
per-formatiivinen
homososiaalisuus
genealoginen
sukulaisuuskeskustelu
nainenkansalaisuus
subjektius
sukupuolistua
sukupuolitutkimus
sukupuolitietoinen
Tutkielmani keskeisiä teoreettisia työkaluja ovat performatiivisuuden, toimijuuden ja ideologian käsitteet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analyynen

analyysissä
sisällönanalyysillä
analyysa
analyysivaihe
analyysissaan
teoriaohjata
tekstianalyynen
analyysiosio
analyysillä
ana-lyytää
analyysi-
analyysini
analysointi
atlas.ti-ohjelma
teemaanalyysi
teoriasidonnainen
teorialähttö
Analyysiä arvioidessani tulin siihen tulokseen, että olisin voinut toteuttaa aineiston keruun toisella tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interaktio

tehtävätyyppi
kolmi-suuntainen
yhteisvaihtelu
organisaatiojäsenyys
kulttuuripääomamuuttuja
ses-muuttuja
ulottuvuuksissa
vaikutussuhde
aluemuuttuja
asumistyytyväi-syys
muuttuji
selittävä
istuma-
yhteyksiin
Testasin myös koulutusasteen ja iän välisen interaktion, joka ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehityspolitiikka

kehitysyhteistyö
kehityspoliittinen
kehitysyhteistyöpolitiikka
kehitysmaapolitiikka
kehitystavoite
sokeripolitiikka
kauppapolitiikka
developmentalismi
kehitysagenda
eupolitiikka
kehitysmaasuhde
audiovisuaalipolitiikka
kumppanimaa
kehitysinterventio
politiikkajohdonmukaisuus
euroopanunioni
immateriaalioikeusstrategi
Suomi käyttää virallisessa kehityspolitiikassaan näistä kaikkia ( UM : 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ontologia

ontologi
eläinontologia
hei-degger
epistemologia
ontologinen
skematismi
levinasille
epistemologinen
epä-ominainen
Heideggerin ontologian käsitteenä olemisen mahdollisuus ei tarkoita sitä, että ihminen olisi tietoisesti pyrkimässä johonkin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

progradu-tutkielma

progradu-tutkielma
progradu
progradututkielma
gradu-
progradutyö
kulttuuriantropologia
pääaineopiskelija
progradututkimus
valtiotieteellinen
laji
suuntautumisvaihtoehto
tutkielma
kandidaattitutkielma
lisensiaattityö
aiheena
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto ( Valtiotieteellinen tiedekunta 1990 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transitio

consumptio
disabilityä
immigratio
inequalityä
mindfulness-based
diversidä
discriminatio
adaptatio
dissolutio
mbct
vulnerabilityä
exposurra
europeanizatio
socializatio
participatio
inequalidä
rotterdam
acquisitio
Teoksessa Sutela, Pekka ( toim. ) : The Russian economy in crisis and transition.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valtiotieteellinen

laitos-institution-department
tekijä-författare-author
tekijäförfattare
suuntautumisvaihtoehto
fakulti
författare
pääaineopiskelija
aluetiede
progradututkielma
tietojenkäsittelytiede
journalistiikka
valtiotiede
valtiooppi
faculdä
tekijä
Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto ( Valtiotieteellinen tiedekunta 1990 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

representoida

representaa
positiaa
performoida
identiteettipositio
representoima
positioida
merkityksellistää
suomiusi
representoiminen
dabiqin
puhutella
rep-resentaatio
toiseuttaa
leikitellä
moninaisin
kirjoittamissaan
kehystää
sanomalehtiteksti
humoristisesti
Faircloughn mukaan diskurssi on tapa, jolla jokin sosiaalinen käytäntö representoidaan tietystä näkökulmasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

olosuhteet

sallivi
perheolosuhde
epävaas
taloudellisi
epävagas
ennustamaton
epäsuotuisa
tilan-de
voimak-kaammin
adaptoitua
reagoitava
elinolosuhde
suotuisi
asuin-olosuhde
vaikutuksilta
kulloisistaa
ennakoitaa
raken-teellinen
pitkäkestoisesti
Siis sellaisten olosuhteiden, joissa naisella olisi toimivat munasarjat ja kohtu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

subjekti

itseys
olento
subjektea
prosessialainen
minää
tahtominen
todelli-suus
minämä
levinasille
havainnoija
pakkovalta
autonominen
konstituoima
intentionaalinen
Objekti on se, jonka kautta vuorovaikutus syntyy lähettäjän ja subjektin välille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusongelma

tutkimustehtävä
tutkimuskysymys
tutki-muskysymys
kysymyksenasettelu
tutkimuskysy-mys
verkkokyselylomake
tutkimuskysymyksiin
tutkimustavoite
tutkimustehdä
tutkimustehtävääni
taustoitus
tutkijapositio
ongelmanasettelu
tutkimuskäsite
tutkimuskysymyksiini
tutkimusstrategia
Sen jälkeen keräsin ja rajasin aineiston, jolle esitin tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehysanalyysi

argumenttianalyysi
kehysanalyytää
tutkimusstrategi
kehysanalyynen
tutkimusstrategia
käsiteanalyyttinen
laclaulainen
diskurssianalyysiin
tekstianalyynen
analyysimenetelmä
analyysimetodi
kategoriaanalyysi
aineistonkeruu-
analyysitapa
Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin kehysanalyysin kahden jälkimmäisen kehyksen avulla, joiden teemoina olivat elämänpolitiikka ja kansalaisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

piirissä

laajalti
mikro-rahoitus
rajamaasto
tekoaika
aikalainenkäsite
marxistinen
käynnistämä
vammainenliike
syntyvaihe
valistus-
mannereurooppalainen
kriisikeskusliike
tiedemaailma
mainosala
erkaantua
nyttemmin
eläkeikäkäytäntö
identiteettitutkimus
näkyvimmä
Käytännössä vihreät pitää kuitenkin tasa-arvoisina vain niitä, jotka ovat Suomen lainsäädännön piirissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korrelaatio

yhteisvaihtelu
vastaustaipumus
regressiokerroin
kommunaliteetti
tulomomenttikerroin
sisä-korrelaatio
vif-arvo
efektikoon
efektikoko
huipukkuusi
tulosmuuttuja
ei-merkitsevä
ristikorrelaatio
interaktiovaikutus
kulmakerroin
tilannehäpeä
Taulukko 5. Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja korrelaatiot ( N = 141 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

formaali

muodollinen
substantiivinen
edustuksellisuus
proseduralistinen
preskriptiivinen
lakisidonnaisuus
hyödykevaihto
kommunikatiivisuus
uudelleen-muotoilu
lakijärjestelmä
itseorganisoitua
pohjaava
syyvaikutus
loogis-lingvistinen
formulointi
informaali
partikulaarinen
Formaalilla oikeudenmukaisuudella viitataan siihen, että samanlaisiin tapauksiin sovelletaan samoja sääntöjä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vetosuhde

riskisuhde
vertailuluokka
referenssikategoria
kokonainenvaihtelu
vedonlyöntisuhde
referenssiluokka
lapsimäärä
ikävakioitu
nollamalli
kuolleisuusluku
palkansaajaryhmittäinen
vif-arvo
auttaaryhmä
palkansaajaryhmä
siviilisäätyryhmä
ses-taso
ikäryhmikä
tuloviidennes
siirtyminenriski
Vetosuhteet eivät ole tilastollisesti merkitseviä, ja niiden luottamusvälit vaihtelevat alle yhdestä kahteen tai yli.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkittava

tutkittaa
tutkittavieni
tutkimustilanne
etukäteinentieto
sensitiivi
yksityiskohtaisuus
tut-kija
totuudenmukaisesti
merkitystulkinta
elämysmaailma
ai-neisto
ilmiöalue
perinnöllisyysneuvonta
tutki-musaineisto
arkaluonteisuus
tunniste-
On toivottavaa – ja tutkimuksen tehtävä, että se avaa omalta osaltaan tutkittavaa ilmiötä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dialoginen

asiantuntijakeskeinen
vuorovaikutuksellinen
dia-logi
vuorovaiku-tus
kumppanuussuhde
vuorovaikutusorientaatio
asiakaskeskeinen
asiakaskeskeisyys
huolenpitosuhde
vastavuora
terapiavuorovaikutus
kumppanuus-
vastavuoroinen
dialogisuude
Keskeinen ajatus tässä on dialogisen suhteen oikeutus ( Mönkkönen 2002, 73–75 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

putnam

aberbach
rockman
granovetteri
breweri
wendt
haas
kripke
rakenteistumisteoria
tajfella
ashley
merto
granovetter
collinsin
kripki
strukturaatioteoria
standish
piottaa
taylori
stratherni
Yksi käsite, kaksi lähestymistapaa : Putnamin ja Bourdieun sosiaalinen pääoma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktori

ryhmäjäsen
vuorovaikutuskumppani
interventioohjelma
mentorointisuhde
mentori
edustajarooli
evaluoida
ihannetilanne
mentora
leinotar
tutkimuspotilas
asiak-kaan
sidosryhmikä
työnteki-
samanmielisyytta
mentoroitaa
luki-ja
keskustelukumppani
esi-mies
Mikäli aktori ei pysty siihen, mentorin on vaikea onnistua omassa tehtävässään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikaisemmin

alkutekijä
aiemminkin
pitempään
opinnoissaan
tull
sosialistisi
maksumies
johdantokappale
harvassa
alussa
pa-rempi
kaik-kea
tekoaika
kehitysmaakauppa
alkuvaiheilla
teoriaosuuda
aloitettaa
Tutkimuksen ansioksi voidaan nähdä se, että rahajärjestelmää ja aikapankkia ei ole tiettävästi aikaisemmin tarkasteltu tällä tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

brändi

brändä
markkinointiviestintä
merkkituote
brändäys
imagorakentaminen
alkuperäisyys
ydin-piirre
menestystekijä
markkinoiminen
brändääminen
erilaistaminen
nonprofit-organisaatia
mielikuvamarkkinointi
kuluttajuus
markkinointikeino
Myös brändi, brändääminen ja imago ovat tutkimukseni kannalta olennaisia käsitteitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvantitatiivinen

kvalitatiivinen
tutkimusotteeseen
laadulli-nen
aineistolähttö
teorialähttö
tutkimusstrategi
metodein
kvantitatiivisiin
laadul-linen
analyysillä
yleistettävyysi
pää-menetelmä
menetelmätriangulaatio
triangulaatio
tilastollinen
teoriaohjautua
tutkimustapa
Tutkielmassa on kyse kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät yhdistävästä tutkimuksesta, joka suoritetaan kahden erilaisen aineiston avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leksi

demilehti
uutinensivu
pelaajalehti
juttuaihe
uutiskuva
lööppi
juorulehti
juttukeikka
myyntiluku
puha
siteeraus
juttuvinkki
radiokanava
pelitoimittaja
ilta-sanominen
sanomisiin
ennakkojuttu
tvuutinen
israel-aiheinen
Kilpailun kannalta minua kiinnostaa, miten toimittajat ja toimitusten esimiehet suhtautuvat kilpailevaan lehteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jotain

palikka
osaks
oikeeta
jotku
päätöksia
jonkunlainen
aikanen
voisko
ajatte-lla
ettia
funtsia
mahollisuus
ei-hän
jostai
saaha
tälla
hoksata
merkkinen
niinpäin
Se on aina jotain sellasta, että mitä pitäis tehdä siellä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aksiooma

preferenssirelaatio
joukkojenvalisyys
paljastettu
maaritelma
binaarirelaatio
t1-3
riittaa
saann6llinen
hy6tyfunktio
itsekuripreferenssi
ylemma
valintakayttaytyminen
paatoksentekija
vaihtoehtojoukko
todennak6isyysi
dlr6
selvasti
los C lisaksi toteuttaa aksiooman 2, U on jatkuva joukossa A. Todistus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osallistaminen

välittäjätekijä
asukasvuorovaikutus
yhteis-suunnittelu
asiakaslähtöisyys
viestintäsuunnitelma
vaikuttaatyö
työryhmätyöskentely
aktivoiminen
mediasuhde
tiedottaminen
palveluhankinta
osallistaa
vuorovaikute
osallistava
mainehallinta
kuntademokratia
kansalaistoiminta
aktivoiva
transmediakonsepti
Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, mitkä mahdollisuudet ja minkä tärkeyden asiantuntijat näkevät asukkaiden osallistamiselle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vektori

parametrivektori
lineaarikombinaatio
parametriavaruus
satunnaismuuttu
yhtälöryhmä
yhteinentiheysfunktio
todennak6isyysi
monitahokas
mik¨ali
realisaatio
yksik6n
matriisimuoto
sisaltapa
satunnainenvaikutus
Lineaarinen satunnaisvaikutusmalli voidaan ilmaista yhtälönä y = Zb + E, ( 2 ) jossa b on tuntematon satunnaisvaikutusten parametrit sisältävä vektori, Z on selittävien muuttujien matriisi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaali-

sosiaali-
terveysala
terveysvirasto
terveystoimi
terveys-
sosi-aali-
terveyspalvelu
päihdepalvelu
palvelurakenneuudistus
sosiaali-ja
terveyspolitiikka
terveyspiiri
verkkonuorisotyö
terve-ysministeriö
kehittääkeskus
sosiaalipalvelu
kasvatusala
terveysministe-riö
terveyshuolto
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian pro gradu – tutkielma, Helsingin yliopisto ( Helsingin yliopiston kirjasto ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

identifikaatio

itse-määrittely
hybridinen
itse-käsitys
representaatiojärjestelmä
ryhmäraja
kollektiivisiin
ryhmäjäsenyyksie
ei-vielä-subjekti
identi-teettää
kult-tuurinen
käsitee
kansallinenyhteisö
performatiivisesti
rakennusaine
kulutusvastainen
verisukulaisuus
kollektiivisi
ryhmäytyminen
Siksi ne ovat keskeisessä asemassa sosiaalisessa identifikaatiossa ja siinä, miten muut ryhmät mielletään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puoluedemokratia

edustuksellisuus
ryhmäkuri
edustuksellinen
parlamentaara
deliberointi
deliberatiivinen
valiokuntatyöskentely
valiokuntalaitos
kysymysinstituutio
demokratiateoria
päätöksentekojärjestelmä
agonistinen
parlamentaarinen
sukupuolikiintiö
julkisuusteoria
kansalaisuuskäsitys
edustuksellisuusi
kiintiöpuhe
valiokuntatyö
Väitetään, että keskustelut puoluedemokratiassa ovat siirtyneet pois parlamentin virallisilta areenoilta puolueisiin ( Manin 1997 : 235 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epäilty

väkivaltarikos
väkivallanteko
väkivaltatapaus
rikosnimike
seksuaalirikos
törkeissä
vakavi
liea
hyvinkääläinennainen
valtiorikos
hajoamissoti
kuritushuonerangaistus
punakaartilainennainen
kuulustella
sotarikos
salassapitorikos
Heitä on 37 prosenttia kaikista vakavasta väkivallasta epäillyistä ulkomaalaistaustaisista henkilöistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tapaan

suosima
weston
löyhemmin
tavoin
simmeliläinen
tutkimia
perus-tua
populääri
yhteiskuntateoreetikko
vahvemmin
kehityskertomus
suoremmin
konservatisma
globalisaatiokertomus
sensitiivisesti
kysymysvastaus
lingvistiikka
online-identiteetti
yhteiskunnassakin
Keskityn tutkimusten käsittelemisessä ennen kaikkea siihen tapaan, jolla ne käyttävät mallia empiirisen aineistonsa analyysissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fenomenologia

fenomenologi
hermeneuttinen
husserlla
idiografia
tiedefilosofinen
ihminenkäsitys
fenomenologinen
husserli
epistemologia
tieteenteoria
eksistentiaalis-fenomenologinen
merkitysteoria
konstruktionistinen
Backman Jussi ( 2010 ) : Heidegger ja fenomenologian asia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

foucault

michel
biovalta
valta-käsitys
valtakäsitys
hallintamentaliteetti
suvereenivalta
biopolitiikka
kurivalta
tietotahto
genealogi
analytiikka
hallinnallisuus
arkeologi
soja
Foucault, Michel ( 2005 ) : Tarkkailla ja rangaista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korrelaatiokerroin

yhteisvaihtelu
virhe-termi
varianssikomponentti
tulosmuuttuja
regressiokerroin
vastaustaipumus
ttesti
tulomomenttikerroin
heteroskedastisuus
interaktiotermi
huipukkuusi
faktorilataus
ratioa
homoskedastisuus
virhetermi
pearson
Niiden keskinäisiä yhteyksiä voidaan tarkastella paitsi ( Spearmanin ) korrelaatiokertoimen avulla, myös ristiintaulu-koiden avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kymmenen

kaksikymmentä
kahdeksan
viisikymmentä
viisi
tuhat
viisitoista
kahdenkymmentä
neljäkymmentä
kolmekymmentä
puolitoista
kolmetoinen
kuusitoista
seitsemän
seitsemäntoista
parikymmenen
yhdeksän
kolmesataa
kolmena
kaksisataa
Haastattelin yhteensä kymmentä henkilöä, joista neljä kertoi olevansa syntymäsukupuo-leltaan miehiä ja kuusi naisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsite

käsitteistö
käsitteeseen
käsitte
käsitteeksi
käsit-de
arvoväritys
synonyymina
käsittea
oikeusvaltiokäsite
määrittely
ala-kulttuurinen
faulksin
diskurssiteoria
Seuraavassa on esitelty työni kannalta keskeiset teoriat ja niihin liittyvät käsitteet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

evakkolapsi

elämäntarina
evakkomatka
pakkomenetys
lojaliteettiristiriita
luontokokemus
pääkertomus
uusperhelapsuus
evakko
tunnemuisto
paikkatunne
suruprosessi
lapsuudenkokemus
evakkoaika
koettelemus
mielimaisema
elävästi
pellegrina
evakkovaellus
Aineistonani ovat evakkolasten henkilökohtaiset tarinat, joissa he tuovat esiin omia yksilöllisiä näkemyksiään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dispositio

mielenvire
luokiteltava
impressio
prosessialainen
kontingentti
muuntuva
transgressio
systeemikä
tiedostamaton
identtisyys
itseys
monimielinen
aversio
sanakirjamääritelmä
Bourdieun ( 1984, 170 ) mukaan dispositiot ovat siirrettävissä kenttien välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

johtuen

kertota
osasyä
vuok-si
joh-tua
minkävuoksi
epä-tasapainoisuus
senvuoksi
kehityshaaste
huoli-a
rahalähettäjä
toisekseen
rajaamaton
teoreettisi
huomioon
tutkimuskohtea
johtu
puuttu-minen
suurempikin
vastaamaton
On kuitenkin syytä huomioida myös, että kontrolliryhmä muuttuu lisäksi ajassa tarkastelun ja menetelmien luonteesta johtuen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitsevyys

tilastollisesti
regressiokertoa
tilastollinen
keskiarvoerotus
pohjamalli
regressiokerroin
varianssikomponentti
huipukkuusi
testaa
ei-merkitsevä
pää-vaikutus
khiin
interaktiotermi
Tällä ei ole vaikutusta regressiokertoimien arvoon, mutta se voi vaikuttaa niiden tilastolliseen merkitsevyyteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

institutio

faculdä
tekijä
tekijäförfattare
laitos-institution-department
författare
förvaringsstämä
smithsonia
tiedekunta-fakultet-faculdä
brookings
tekijä-författare-author
sosiaalitieteet
universitet
kasper
matemaattinenluontotieteellinen
fakulti
annu
förvaringstämä
92 LÄHTEET........................................................................................................................................................105 LIITE 1 : HAASTATTELUKYSYMYKSET..................................................................................................111 Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution – Department politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä – Författare – Author Riikka Maaria Elena Henttonen Työn nimi Arbetets titel – Title Jatkuuko parisuhdeväkivalta sovittelussa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modaliteetti

kykeneminen
täytyminen
voiminen
perus-laji
endotaktinen
tilanteellinen
interaktioismi
modaalisuusi
vuorovaikutusorientaatio
minätekniikka
mahdollisuusehto
positionaalinen
modaalinen
maailmasuhde
disparenssiteoria
haluaminen
Kuvio 1. Kontekstuaalisuus ja toimijuuden modaliteetit ( Jyrkämä 2007, 207 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työmarkkinat

työelä-ä
asuntomarkkinat
muuttaja
työolot
kitkatyöttömyys
taitotaso
kouluttautuminen
työllistyämahdollisuus
pätkätyö
työllistäminenmahdollisuus
työllistyminenmahdollisuus
työllistyminen
avoima
jatkokoulutus
urakehitys
lasikatto
hoivatyö
Nätti, Jouko ( 1999 ) : Nuoret ja työmarkkinoiden muutos.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksplisiittinen

arvottava
totuudellisuus
faktuaalinen
ilmaistua
ansiokkuus
metaeettinen
kasvatuskäsite
perlokutionaarinen
tuomittavuus
uudelleentulkinta
uudelleenhahmottaminen
skematismi
Juuri näin Labov ( 1972, 371–372 ) on tutkimuksessaan määritellyt eksplisiittisen arvioinnin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jotenki

niinku
kuitenki
niinkun
sillai
silleen
sellanen
siin
sitte
tota
sila
vaik
ainaki
sekia
sillo
hirveesti
niikua
tietenki
tärkee
tolla
Mä en oo miettiny sitä, jotenki mul on ollu itsestään selvää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontrafaktuaalinen

kausaliteettikäsitys
kontekstualistinen
moraaliepistemologia
yksinkertaistus
tekstiteoria
doksastinen
klampferi
humi
syttymissyy
idiografis-nomoteettinen
kielitieteellinen
humelainen
kompromissimalli
Sekä Fearon että Lebow esittävät, että kontrafaktuaaliset väitteet ovat mahdollisuus tieteenalalle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kysymyksiin

tutkimuskysymyksiin
tarkenla
ky-symys
asettamä
kysy-mys
kysymyk-nen
tutkimuskysymyksiini
tutkimustehtävääni
totuudenmukaisesti
avauskysymys
lisäkysymyksiin
jatkokysymys
miten-
apukysymys
tutkimusongelmaani
epistemologisiin
ala-kysymys
Muistutin haastateltavia ennen haastattelua, että kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ambivalenssi

sisallollinen
etaannyttaminen
yllapitaminen
teini-ian
yhteistyo
preferenssijasennys
paattamaton
epavarma
jännitteisyys
yllapitaa
affiliaatio
ambivalentti
sisallo
huvittuneisuus
herkistyminen
suhtautumistapa
ambivalenteissa
epämiellyttävyys
Vastaanottaja siis ilmaisee samanlaista asennoitumista kuin kertoja, ja siten osoittaa hyvaksyvansa kertojan perustelun kertomuksen ambivalenssille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimushaastattelu

teemahaastattelu
puolistrukturoida
ryhmähaastattelu
haas-tattelu
ryhmäkeskustelu
haastattelumenetelmä
lomakehaastattelu
fokusryhmähaastattelu
puolistrukturoitu
haastatellatilanne
strukturoitu
yksilöhaastattelu
haastat-telu
kysymysrunko
hirsjärvi
hurme
teemahaastattelurunko
esi-haastattelu
asiantuntijahaastattelu
Hirsjärvi, Sirkka ja Hurme, Helena ( 2000 ) : Tutkimushaastattelu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

utilitarismi

utilitaristinen
sterba
utilitarisma
deonttinen
kantilainen
deontologinen
antroposentrinen
omistusoikeuskäsitys
kompromissimalli
kontekstualistinen
egoistinen
konsekventalistinen
rawlsilainen
konfliktiratkaisu
locki
Utilitarismin uudelleenmäärittely ja kritiikki ovat lähinnä Rawlsin tulkintojen yhteydessä ( sama, 37 - 44 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

progradu

gradu-
laji-arbetets
laji
art-level
kulttuuriantropologia
pääaineopiskelija
tutkielma
aika
aika-datum-month
suuntautumisvaihtoehto
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian pro gradu – tutkielma, Helsingin yliopisto ( Helsingin yliopiston kirjasto ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faktori

summamuuttu
summamuuttuja
kärkimuuttuja
pää-komponentti
kuulovarainen
muuttu
mittausajankohta
kommunaliteetti
ominaisarvo
selitettävä
selitysosuus
ennustemuuttuja
alfareliabiliteetti
häpeä-
Faktorit voidaan nimetä tarkastelemalla niille latautuvien muuttujien sisältöä ( Metsämuuronen 2008, 25 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lastensuojeluilmoitus

ennakollinen
lastensuojeluprosessi
lastensuojeluasia
kiireellinen
lastensuojeluasiakkuus
lastensuojelutarve
aktivointisuunnitelma
lastensuojelu
huostaanottopäätös
asiakassuunnitelma
lastensuojelutarpeen
ilmoittajataho
huostaanotto
ennakollisi
vammainenpalvelu
asiakkuus
avohuolto
tarkastelukuukausi
lapsisuojelu
Toisaalta, ennakollisia lastensuojeluilmoituksia tuli usein myös perheistä, joilla ei ollut aikaisempaa aikuissosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ulkoisvaikutus

internaliteetti
internaliteettää
varallisuusjakauma
kokonaisvaikutus
maksuhalukkuus
yrityskoko
substituutiojousto
fe-malli
rajahyöty
marginaalilainaaja
verkostovaikutus
epä-tehokkuus
tuotannontekijähinta
kuljetuskustannukset
tuotosmittari
riskillisyys
Ongelmana on ollut, että markkinat eivät ota tuotannon ja kulutuksen negatiivisia ulkoisvaikutuksia huomioon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helsinginsanomat

mielipidekirjoitus
pääkirjoitus
vieraskynä
nyt-liite
mielipidepalsta
taloussanoma
iltasanoma
kaupunkisivu
kotima
verkkouutiset
pääkirjoitussivu
keskisuomalainen
hufvudstadsblasi
Kuva 29. Kuvankaappaus vuoden 2015 eduskuntavaalien aikaan Helsingin Sanomissa ainakin kahdesti julkaistusta vaalimainoksesta, jonka maksajaa ei ole ilmoitettu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lemma

maaritelma
m¨a¨aritelm¨a
yhtal6
l−1e
vaite
seskvilineaarimuoto
t¨all¨oin
lis¨aksi
lineaarioperaattori
epayhtal6
osittainenintegrointi
hilbert-avaruusi
hilbert-schmidt-operaattori
teht¨av¨a
m¨a¨aritellä
patee
homeomorfsmi
epäyhtälö
maaritella
Lemma 5. Olkoot funktiot u, v : Δ → R jatkuvia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jyrkämä

ruisniemi
törrönen
marin
hurtig
vaininen
yesilova
salmela
alanen
vornanen
roosin
hyytinen
ihanus
raitakari
kempe
särkelä
valokivi
kotiranta
romakkaniemi
knuuttaa
Teoksessa Sankari, Anne & Jyrkämä Jyrki ( toim. ) : Lapsuudesta vanhuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nollahypoteesi

todennak6isyysi
virhe-termi
hiid
normaalijakaumaoletus
testaa
lmtesti
kolmogorov-smirnov-testi
sovite
testattaa
residuaali
testää
autokorreloituneisuus
pitaista
autokorreloimattomuus
Nollahypoteesi, että ryhmien välillä ei ole tilastollisesti merkittävää eroa siis pysyy voimassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

edellämainittu

yllämainita
esittelema
tunnistama
tarkastel-la
näi-tä
kuuluvissa
argumenttiryhmä
organisaatio-kohtainen
esiinnoussea
tut-kimuskysymys
tä-hän
löytämä
näi-si
case-tutkimus
käsittelemissä
käyttämissä
käsitellyinen
analyyseissä
nimetty
Näen suureksi puutteeksi sen, että edellä mainitut tutkimukset ovat keskittyneet aikuisväestöön.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dikotomia

vastakohtapari
dikoon
partikularismi
dualistinen
individualisma
orientalistinen
kahtiajako
globalisaatiokertomus
moraalityyppi
ruokavalioliike
dis-kurssi
vastapar
kontrastoida
ideaalityyppi
luokittelujärjestelmä
Kirjallisissa kysymyksissä muodostui useita erilaisia dikotomioita, joista oleellisin muodostui sikiön ja raskaana olevan päihdeongelmaisen naisen välille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

immateriaalioikeus

kannustinvaikutus
immateriaalioikeuksiin
etuuskohtelu
sokeripöytäkirja
aktmaa
suojausjärjestelmä
markkinoillepääsy
energiaresurssit
kilpailupolitiikka
ihmisoikeussopimuksiin
euroopanunioni
ebaaloite
energiaturvallisuuspolitiikka
sopijaosapuoli
Immateriaalioikeuksien tapauksessa omistusoikeus on taattu lainsäädännöllä, joka kattaa kaikki yhteisön toimijat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kognitio

konatiivinen
kognitiivisiin
psykologisiin
disparenssiteoria
fysiologisiin
situationaalinen
episodinen
defenssi
ryhmäkäyttäytyminen
minätietoisuusemootio
maailmasuhde
tilanne-kohtainen
antisosiaalinen
Neisser, Ulric ( 1982 ) Kognitio ja todellisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

semmoni

sellanen
semmonen
semmo
niinku
siin
semmone
ainaki
tämmönen
jotenki
ollu
mielest
mulla
kuitenki
niinkun
siel
meil
sellasi
semmosia
sila
( … ) Se on semmonen asia jota mä en osaa selittää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normatiivisuus

ristiriidattomuus
normalisoiva
muuttuvuus
häilyvyys
sukulai-suus
sisäistetty
metaeettinen
ajatteluperinne
universaalius
perifeerisiin
sairauskäsitys
kiistaalaisuus
sopimusteoria
sidosteisuus
kasvatusideaali
Sidosryhmäteorian tärkein ominaisuus on kuitenkin sen normatiivisuus, joka sisältää moraalisen ulottuvuuden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosioekonominen

tulotaso
perhetausta
ammatti-asema
verkkokauppakulutus
ammattiasema
koulutusaste
sosioekonomisissa
siviilisäätyä
koulutustaso
asuinalu-i
alueero
asuminentyytyväisyys
terveysero
ses-taso
perhetyyppi
Tutkielmassa tarkastellaan myös, onko sosioekonomisen aseman yhteys verkkokauppakulutukseen erilainen miehillä ja naisilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vakiointi

vakioiminen
ikävakioitu
vakioida
interaktiovaikutus
vakioitu
aluemuuttuja
vakioitaa
yhdysvaikutustermi
siirtyäriski
pitkittäinenasetelma
ses-muuttuja
syntymäintervalli
siviilisäätyryhmä
vakioima
kulttuuripääomamuuttuja
koulutusaste
Sukupuolen vakiointi koulutuksella ( malli 1 ) pienensi eroa noin 28 prosenttia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elämätilanne

elämänvaihe
lapsuudenkokemus
tukitarve
tilatee
oireisto
elämänkulullinen
kokemuk-nen
elämänmuutos
avuntarve
toipuja
elämäntilande
elämänkokemus
stressata
stressitilanne
elä-mäntilanne
elämätapahtuma
luontokokemus
elämähistoria
elämäpolku
Isän elämäntilanne koostuu siis kaikesta siitä, mihin hän on suhteessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etnografinen

muistelutyömenetelmä
haastatellamenetelmä
fenomenologinenhermeneuttinen
aineistokeruumenetelmä
sovela
tutkimusotteeseen
elämäkerrallinen
poikkikulttuurinen
etnografi
narratiivinen
antropologinen
kontekstointi
syvähaastattelu
keräämääni
Hammersley ja Atkinson ( 2007, 3 ) esittelevät etnografisen tutkimuksen viisi tunnuspiirrettä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taustaoletus

perusolettamus
lähtöoletus
ennakkooletus
olettama
olettamuksiin
doksastinen
teorianmuodostus
olettamus
ennakko-oletus
kompromissimalli
lähtökoh
eksplikointi
tutkimuskäytäntö
ontologisiin
arvolähtökohta
Esimerkiksi tämän työn teoreettinen taustaoletus on, että hallinta ohjaa yksilöiden kuvia totuuksista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitysjärjestelmä

dis-kurssi
tilanteisesti
sosiaali-sesti
merkkijärjestelmä
vastakohtapari
todelli-suus
representaatiojärjestelmä
konstruoima
performatiivinen
rakentunut
rep-resentaatio
merkitysjoukko
symbolijärjestelmä
myyttijärjestelmä
konstruoiminen
merkityssysteemi
repertuaarit
( Milton 1993, 8. ) Diskurssien voidaan määritellä olevan erilaisia representaatiota ja merkitysjärjestelmiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

useammin

harvemmin
todennäköisemmin
herkemmin
voimakkaammin
enemmän
innokkaammin
useimmin
vähemmän
useammalla
ankarammin
kielteisemmin
heikommin
ahkerammin
vanhemmki
harrastunea
vahvemmin
epätodennäköisemmin
sa-moin
Mallista 2 nähdään myös, että he ovat muita miehiä useammin ammatittomia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analyysi

analyynen
analyytää
analysointi
teemaanalyysi
sisällönanalyysiin
ana-lyytää
kuvaanalyysi
tekstianalyynen
tutkimusotteeseen
aineisto-
analyysa
kehysanalyytää
Mäkelä, Klaus ( toim. ) : Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mentorointi

työvalmennus
mentori
mentoroitava
tukihenkilötoiminta
integritaatioteoria
läheinenneuvonpito
hoitomenetelmä
työnohjaus
turvaistava
asiakassuhde
opiskelijahuolto
motivointityöskentely
motivointityö
itse-arviointi
psykososiaali
tukihenkilösuhde
motivoituminen
Yleensä mentori on mentoroitavaa vanhempi ja kokeneempi sekä ystävänomainen henkilö mentoroitavalle ( Mentoroinnilla tukea tulevaisuuteen 2000, 5 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konnotaatio

arvolataus
mielleyhtymä
halventava
kärjistys
arkikäyttö
harhaanjohtaa
kalskahtaa
hakkerointi
negatiivisuus
runollinen
kuvattaa
pejoratiivinen
metafori
En oikein tiedä, sillä ( sanalla ) on negatiivisia konnotaatioita mun mielessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tavalla

ta-va
ta-pa
järjestetyä
sitoutune
poikkeavasti
toimintatapa
mielekkäästi
käytäntöjän
käyttäytymismalli
analyyttisesti
erilailla
tilan-de
normatiivisesti
sukupuolelleen
rationaalisesti
samankaltaisesti
viallinen
suotapa
realistisesti
( Mt. ) Yksilöä ei ole siis ennalta määrätty toimimaan tietyllä tavalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

minäkäsitys

persoonallisuustaipumus
narsistinen
häpeäherkkyys
moderaatiovaikutus
oikeudenmukaisuuskokemus
pystyvyys
neuroottisuus
ryhmäjäsenyys
organisaatiojäsenyys
menetelmätapa
sisä-ryhmäprototyyppisyytee
häpeätilanne
amotivaatio
moderoiva
hallintakyky
temperamentti
narsismi
Kyseiset muuttujat ovat kontrollin sijainti, yhteisöllinen ja itsenäinen minäkäsitys sekä vastaajan lähtömaan kollektivistisuus / individualistisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

itsessään

sinällään
kiistämätön
kyseenalaistamaton
olemassaolollaan
paljastaja
tällai-nen
pakkomi
mekaniikka
kohteeton
kontekstuaalisesti
vastaansanomaton
läpikotaisin
lähtö-kohtaisesti
kantateema
sokaista
näköaistimus
ole-massa
kliinisesti
Käsite ( empowerment ) itsessään kertoo, että siinä on kyse vallan siirtämisestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

responssi

haastatellavirike
responssea
muistitehtävä
vastaanottovuoro
ku-vaus
validointi
verrokin
esitysjärjestys
varauksellisuus
väittäminen
preferoimattoma
oppisisältö
tunneilmaisu
minimi-palaute
ammattilainenkuva
jaoteltu
ashenkilö
sisäl-lö
Toisen virikkeen responsseja ei voida tulkita pelkästään sen mukaan, onko interventio tullut tarkoitetulla tavalla omaksutuksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puitteissa

raamittaa
raami
käytän-tö
silmälläpitäen
legitiimisti
edistettävä
taloussuunnittelu
lainamalli
yksityiskohtaisemma
organisatori
viiteke-hys
budjettipoliittinen
pää-painopiste
tutkimuspoliittinen
normatiivisi
instituu-tio
kontribuaa
implementoida
nyky-käytäntö
Vaikutusten arviointi vaatisi myös kenttätutkimusta, joka ei tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laadullinen

kvalitatiivinen
sisältöanalyysi
kvantitatiivinen
sisällönanalyynen
tutkimustapa
aineistolähttö
tutkimusotteeseen
teoriasidonnainen
teoriaohjata
aineisto-lähtöinen
fenomenografinen
fenomenografi
teoriaohjaava
perusanalyysimenetelmä
triangulaatio
analyysimetodi
aineistolähtöinen
Tuomi, Jouni & Sarajärvi Anneli ( 2009 ) : Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valitut

todennäköisyysotanta
kattapa
valittu
esittääjärjestys
vara-kansanedustaja
sisällytetty
yksittäi-nen
kan-nattaa
tilastoitava
valmisteluelimissä
kokonainenedustus
pienimmä
va-lita
laatimaani
kokonaismääri
ryhmittää
pää-toimija
organisaatio-kohtainen
valikoin
Tutkimuksen keskeisenä aineistona olivat vuosina 2007, 2011 ja 2015 valittujen kansanedustajien ja varakansanedustajien täyttämät vaalirahoitusilmoitukset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvokkainen

kasvokkain
kasvokas
tietokonevälitteisesti
kommunikointi
kasvotusten
tietokonevälitteinen
vuorovaiku-tus
vuorovaikutuksellinen
nonverbaali
sanattoma
virtuaalisi
teksti-pohjainen
virtuaaliympäristyö
chatti
nonverbaalinen
asiakaskeskeinen
vuorovaikutuk-nen
Kyse on yksilökohtaisesta ( asiakaskohtaisesta ) psykososiaalisesta työstä, johon kuuluu kasvokkaiset sosiaalityöntekijän ja asiakkaan tapaamiset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

parhaiten

paremmin
helpoiten
kuvaa-a
pit-kälti
kussakin
parem-min
mil-lainen
tarkimmin
ideaalitilanne
järjestelmällisemmin
tutkimusmenetelm
onnistuneesti
ta-voite
avulla
tehokkai
tavoitetila
parhaalla
parhain
Hänen mukaansa se voidaan parhaiten ymmärtää lähestymistavaksi, jonka avulla politiikkaa tutkitaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

perhetutkimus

nyky-keskustelu
tyttötutkimus
lapsuustutkimus
jäljittämä
isyystutkimus
perhesosiologia
naistutkimus
sukupolvi-
mediatutkimus
globalisaatiokeskustelu
lisääntyäteknologia
naishistoria
diskurssitutkimus
sukupuolitietoinen
tulevaisuudentutkimus
nuorisotutkimus
nyky-suuntaus
Forsberg, Hannele ( 2003 ) : Kriittinen perhetutkimus ja perhekäytännöt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sulkunen

törrönen
helén
projektiyhteiskunta
egerer
saarikangas
pohjanen
rantalaiho
falk
vilkko
ricoeur
rantama
koski-jännes
SULKUNEN, Pekka ( 1998 ) Johdatus Sosiologiaan : Käsitteitä ja näkökulmia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vastemuuttuja

satunnainenosa
jarvityyppi
linkkifunktio
luokitellamuuttuja
faktorimalli
binäärinen
mallinnettaa
vastemuuttu
kovarianssirakenne
havaintoarvo
selittaja
havaintotaso
ps-menetelma
vuosi-kohtainen
normaali-jakautunut
walti
regressiokerroin
jakauminen
pintavesityyppi
( d ) jonka kiintean osan perusteella on mahdollista tehda paatelmia vastemuuttujan ja selittavien muuttujien suhteista ja nain lisata ymmarrysta muuttujista?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

samassa

täsmälleen
sa-a
tuossa
kaikkina
vastaa
jossakin
useammki
sovitusti
lukuisin
edelli-nen
edellisemä
kans-sa
ole-va
sa-maa
samainen
luokkaaste
mainitku
tismalleen
keske-nään
Samassa yhteydessä on puhuttu myös siitä, että median pitää kertoa tarinoita ihmisten kohtaloista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arch

egarch
garch
jarque-bera
akaikki
malliavusteinen
log-uskottavuus
igarch
suplm
otoskokoadj
arma
kokonainenfosfori
malli6
kokonainentyppi
mcl-lla
Standardoitujen residuaalien normaalisuustestin perusteella paras malli olisi AR ( 1 ) - ARCH ( 6 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yritysdemokratia

kansanvalta
energiapolitiikka
asutustoiminta
sovellutuskomitea
professorikomitea
sosiaalivakuutus
paasivirta
ammattiyhdistysliike
wiio
demokratisointi
työnantajapuoli
työehtosopimusjärjestelmä
tienviitta
työntekijäpuoli
yhteiskuntasuunnittelu
puntila
sairausvakuutus
Työnantajat olivat yleisesti sitä mieltä, että yritysdemokratian tuli tarkoittaa tiedotustoiminnan ja yhteistyön parantamista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

biopankki

veritauti
hematologiyhdistys
hematologinen
kyselylomakkein
näytekokoelma
kml-potilas
rekisteriseloste
näytekeruu
tutkimuskäyttö
kokeiluvaihe
haastattelutieto
eksote
terveysneuvontapiste
sähköverkkoyhtiö
adoptiotyö
pelastakaa
palvelumalli
elomake
työllistäähanke
Monissa biopankeissa näytteenantajat eivät siis ole potilaita tai hoitosuhteessa ( Tutton & Corrigan 2004, 3 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytetty

käytettävä
käytettää
käy-ttää
käyttämä
käyttäma
käy-tetä
analysointimenetelmä
laskentamenetelmä
käyttämissä
käyte-kään
kerätätapa
käyttämääni
poimima
kvantitatiivisiin
käytetkään
koodaustapa
työetsintä
Kuten taulukosta 3. nähdään, ovat kaikki tutkimuksessa käytetyt mittarit luotettavia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

funktio

hyötyfunktio
derivaatta
hy6dä
simpleksi
afini
ymparisto
voittofunktio
komples
my¨os
homotopia
kompakti
preferenssirelaatio
binaarirelaatio
Funktiolle v = 0 ( x, y ) > 0.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaalityö

gerontologinen
asiakastyö
lastensuojelutyö
lastensuojelu
aikuinensosiaalityö
perussosiaalityö
nuorisososiaalityö
hoitotyö
työote
ammatillisuus
tietomuodostus
perhetyö
yksilötyö
työkäytäntö
lastensuoje-lu
Olen tehnyt sen nostamalla esiin aineistosta sosiaalityöntekijöiden toimintaa, jota voidaan pitää rakenteellisena sosiaalityönä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

relaatio

preferenssirelaatio
hy6tyfunktio
maaritelma
binaarirelaatio
kovarianssimatriisi
maaritellä
painofunktio
sailyttaa
lis¨aksi
simpleksi
homotopia
monitahokas
joukkojenvalisyys
paatoksentekija
kayra
Vahva jatkuvuus takaa sen, etta relaatiota C edustava funktio on jatkuva.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

wsoy

juva
otaa
kirjayhtymä
kustannusosakeyhtiö
keurua
gummerus
yliopistopaino
bookwell
gaudeamus
tutkijaliitto
kirjapaino
pskustannus
hakapaino
kirjapaja
metsälehti
inforviestä
söderström
kopijyvä
Suomalainen kommunismi ja sota ( WSOY, Helsinki 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teoria

institutionalisma
teoretisointi
toimintateoria
systeemiteoria
taustateoria
porteri
poliheuristinen
tutkimustraditio
postmarxistinen
tutkimusteoria
institutionalisaatiosta
behavioralismi
steersin
behavioristinen
oppiminenteoria
marxistinen
nimittäin että kriittisestä teoriasta on tultava poliittista ” ( Nassehi 2006, 55 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aapola

lähteenmaa
raitanen
kaarninen
ketokivi
rantama
vilkko
tolonen
lempiäinen
eräranta
loijas
salmi-niklander
rahikainen
kaskisaari
knuuttaa
korkiamäki
helne
rantalaiho
ojuri
aarnipua
LÄHTEET Aapola, Sinikka ( 1999 ) : Murrosikä ja sukupuoli.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

autokorrelaatio

residuaali
heteroskedastisuus
huipukkuusi
virhetermi
virhe-termi
vastaustaipumus
regressiokerroin
homoskedastisuus
normaalijakaumaoletus
havaintoarvo
sisä-korrelaatio
vuosi-kohtainen
khiin
jarvityyppi
estimoitu
linkkifunktio
nollamalli
käyntiaineisto
Investointien autokorrelaatio ja korrelaatio BKT:n kanssa ovat samaa luokkaa kuin kulutuksellakin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uutiset

uutisointi
mielipidekirjoitus
paperilehti
kolumni
toimituksellinen
iltalehti
verkkolehti
mielipideaineisto
ylen
kauppalehti
myyntiluku
ilta-sanoma
autoliite
viihteellinen
pääkirjoitussivu
verkkouutiset
ksml
pääkirjoitus
uutinenaihe
Lehdet ovat itse määritelleet uutisista oman aineistonsa ( Toimitustilasto 2006, 7 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

orientaatio

asiakaskeskeinen
asiantuntijakeskeinen
motivaatio-
työotteeseen
kohtaaminentapa
elämähistoriallinen
idealähtöinen
yhteisötyö
sukulai-suus
vuorovaikutusorientaatio
yhteisödiskurssi
lamaantuja-positiointi
työorientaatio
työskentelytaa
reflektiivi
yhteisö-perustainen
asiakaskeskeisyys
liittämis-
kontrollisuhde
Oletan, että motivoinnista saattaisivat hyötyä erityisesti työttömät, joilla on niin sanottu lukkiutunut tai hajanainen orientaatio ( kuvio 10 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toimija

romutusala
poliittishallinnollinen
ei-valtiollinen
eturyhmä
toimeenpanija
intressiorganisaatio
vallankäyttäjä
ohjaussuhde
politiikkasektori
markkinaperusteinen
tukitoiminta
yhteistyö-
merkitysantoprosessi
yrityselämä
paikallis-toimija
sijoittajaintressi
Tutkija on myös aktiivinen toimija, jonka oma toiminta ja tulkinnat vaikuttavat tutkimuksen sisältöön.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alakategoria

pääkategoria
ylä-kategoria
pää-kategoria
ydin-kategoria
kuvauskategoria
merkitystihentymä
ydinkategoria
erimielisyystapaus
perustelutyyppi
polariteetti
ylä-teema
koodiperhe
kattoteema
kategoriaryhmä
tummentaa
askelma
alaluokki
Myös ” kyllä mutta ” jakaantuu alakategorioihin, joita on yhteensä viisi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

theotyä

socializatio
communidä
structurra
introductio
acculturatio
moralidä
interactio
implementatio
self-determinatio
identidä
conversatio
constructio
conflic
naturra
mobilidä
identityä
emotio
categorizatio
modernityä
Wagner, Peter ( 2001 ) : A History and Theory of the Social Sciences.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koodaus

teemoittelu
koodaaminen
pelkistäminen
teoriaohjaava
teoriasidonnainen
teoriaohjata
sisällönanalyysiin
analyysivaihe
analyysirunko
sisällönanalyysi
aineistolähtöinen
analyytää
aineistolähtöisesti
taulukointi
atlas.ti-tietokoneohjelma
Käytännössä tämä tapahtuu muun muassa aineiston teemoittelun, luokittelun ja koodauksen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metodologinen

metodinen
menetelmällinen
tiedefilosofinen
metodologi
teoreettis-metodologinen
tieteenfilosofinen
metateoreettinen
tutkimuksellinen
diskurssianalyysiin
teorianmuodostus
käsiteanalyyttinen
fenomenologinenhermeneuttinen
aatehistoriallinen
tietoteoreettinen
epistemologinen
tutkimusmetodologinen
Tehtävä edellyttää mallin suhteuttamista sen taustalla olevaan teoreettiseen ja metodologiseen viitekehykseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

otoskoko

otosko
vastaajamäärä
havaintomäärä
otosa
puhelinaineisto
käyntiaineisto
ttesti
verkkovastaaja
puhelinvastaaja
pisteestimaatti
ykkö
vif-arvo
viiteaineisto
kokonainenvaihtelu
havaintoarvo
poimintatodennäköisyys
sisältyätodennäköisyys
imputointi
kiintiöinti
Myös otoskoko on riittävän suuri, jotta logistista mallia voi käyttää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

juhila

suoninen
joki-n
forsberg
roivainen
pösö
kohtaamistaa
satka
granfelt
haapakorpi
analysoimi-nen
subjektivointi
diskurssianalyytää
matthies
eräranta
Teoksessa Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen ( toim. ) : Diskurssianalyysi liikkeessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskihajonta

huipukkuusi
kommunaliteetti
ristikorrelaatio
keskiarvoinen
kokonainenvaihtelu
variaatiokertoa
työttömyyskuukausi
bktdeflaattori
viikkotyöaika
selitysosuus
nagelkerki
aritmeettinen
ennusteväli
Taulukko 5. Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja korrelaatiot ( N = 141 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kotoutuminen

maahanmuuttajanainen
integroituminen
asettautuminen
kotouttaminenpolitiikka
asettautuaprosessi
kotoutumisprosessi
hyvinvointipalvelujärjestelmä
työllistyminen
ammattiyhdistysjäsenyys
moni-ammatillisuus
hoivatyöläinen
ayjäsenyys
kielioppiminen
maahanmuuttajanuori
maahanmuuttajamies
maahan-muuttaja
maahan-muutto
Tutkielman painopiste on vastaanottotutkimuksessa, jossa tutkitaan median käyttöä ja kotoutumista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

distinktio

rocklehti
kulttuurikenttä
sukupolvikonflikti
luokittelujärjestelmä
rockin
bourdieulainen
rocklehdistö
identiteettiteoria
kenttäkonflikti
kreolisuus
kulttuurimaku
käsitepari
homologi
makuteoria
yksilökuva
kokemusavaruus
Tutkimuskysymyksessäni kysyin, millaisia bourdieulaisia konflikteja ja distinktioita Suomen rocklehdissä esiintyi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sociedä

culturra
communidä
histotyä
naturra
modernityä
sexualidä
literaturra
innovatio
disabilidä
formatio
migratio
modernidä
reproductio
administratio
russi
identidä
memotyä
revolutio
re-search
Theory, Culture & Society 17 ( 6 ) : 77-110.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heteroseksuaalisuus

heteroseksuaali
heteronormi
heteroseksuaalinen
naisellisuus
legitiiminä
hetero-
heteronormatiivinen
epänormaali
naissukupuoli
performointi
äidillinen
sukupuolijärjestys
maskuliinisuuksiin
naiseus
Homoseksuaalisuudesta pyrittiin siten puheessa tuottamaan heteroseksuaalisuuden kanssa samanarvoisena ja yhtä normaalina seksuaalisuuden muotona.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erityisyys

erityis--laatuisuus
identitee-tti
perhemuodostus
prosessimaisuus
sukulai-suus
hauraus
linkittyminen
erityis-luonne
verisukulaisuus
ra-kentua
omaleimaisuus
nuorisotyöllinen
perheyhteisyys
roolina
roo-li
länsimaisuus
si-säinen
moninai-suus
( Hyyppä 2002, 25–26. ) Oman erityisyyden ja samanlaisuuden kokemukset ovat tärkeitä yksilölle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kausaalisuhde

syyseuraussuhde
kausaali
syyseuraus
kausaalisuus
ei-mytologinen
todennäköisyyksiin
syy-yhteys
säännönmukaisuuksiin
epä-lineaarisuus
systemaattisuus
yksiselitteisyys
kasvatuskäsite
intransitiivinen
liikennekäyttäytyminen
tällöikään
ennustusvoima
kausaatio
havaittaa
Tällä tasolla tärkeitä eivät ole suorat kausaalisuhteet, vaan ilmiöiden käyttäytymisen kvalitatiiviset kuvaukset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

niikään

ennemminkin
rajoida
määritä
etse
haeta
liitetä
erityisemmin
enemminkin
pohda
heija
itse-tarkoituksellinen
paikannu
pelkäs-kään
ensisija
itsetarkoitus
unohdeta
totuuksiin
ennemmin
myöskään
Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tärkeää niinkään aineiston määrä, vaan pikemminkin sen laatu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

induktio

hpc-malli
yleistyskaava
ekumenisma
paradoksiin
ekumenismi
moraaliteoria
doksastinen
looginen
deonttinen
kontekstualistinen
tekstiteoria
kausaliteettikäsitys
Induktioon soveltuvia predikaatteja siis ovat ne, jotka viittaavat näihin luokkiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etnisyys

kansallisuus
rodullinen
kult-tuuri
etnisyydellä
syntyperä
primordialisti
luokka-
enklaavi
yli--rajainen
kult-tuurinen
luokkasidonnainen
sosiaaliluokka
luokkarakenne
rotua
Sosiaaliselle sukupolvelle voivat olla yhteisiä esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen tai luokkaan liittyvät kollektiivisen identiteetin piirteet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

term

simpleä
locia
selectio
disabilityä
moralityä
suomento
user-generated
distinctio
responsibilityä
measurra
eliminatio
activityä
conduc
structureä
sensitivityä
limla
probabilityä
empdä
reaso
equityä
Teoksessa : Essays on the Theory and Estimation of Term Structure Models.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laajemmin

yleisemmin
kapeammin
syvemmin
yhteiskunnal-linen
suppeammin
laajemmassakin
lä-hinnä
konteks-tti
yhteisö-
monipuolisemmin
keskit-tyä
eurooppa-laistuminen
yh-teiskunnallinen
yhteiskun-nallinen
traditionaalisi
kokonaisvaltaisemmin
kehittymi-nen
resurssijao
Se voi olla näkökulma, jossa esille nousevia asioita katsotaan laajemmin kuin yksilötasolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

matriisi

kovarianssimatriisi
realisaatio
kolmiulotteinen
herkkyysmittaa
frekvenssitaulukko
kovarianssirakenne
lukujono
numeroitua
Matriisit X ja Z voivat sisältää joko jatkuvia tai luokka-asteikollisia muuttujia, mutta vektorissa b on vain satunnaismuuttujia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuskirjallisuus

pakolainentutkimus
lähdekirjallisuus
taustakirjallisuus
kirjallisuuskatsaus
teoria-
tutkimustieto
työuupumustutkimus
teoriakirjallisuus
aiemma
tutkimuskeskustelu
käsittelevä
adoptiotutkimus
toimijuustutkimus
uusperhetutkimus
teoriatausta
akkulturaatiotutkimus
turismitutkimus
empiirisiin
joukkotappeluilmiö
Haastatteluissa nousi esiin myös kolme diskurssia, joita ei ole aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa laajasti käsitelty.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

territoriaalinen

kehitysnäkemys
globaal
sosiaalis-poliittinen
uusliberalisti
multi-polaarinen
kehitysmalli
developmentalismi
urbanisoituminen
modernisaatiosta
kasvukone
regiima
moniarvoinen
manzanali
globaalihallinta
yksityistalous
informationaalinen
sukupolvikonflikti
kaivosala
Suhteutan aineistoani territoriaaliseen maaseudun kehitysnäkemykseen ( desarrollo territorial rural ) ja erityisesti argentiinalaisen Mabel Manzanalin paikallisväestön järjestäytyneen osallistumisen roolia korostavaan versioon siitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyödyntä

tarjoamia
toi-mia
koottua
hyödynnettävä
palvelukonsepti
mittaaja
objektivoida
hyödynnetä
käyt-tää
muuntautua
to-teuttaa
monitoroida
siirrettävyy
keräämää
realisoida
syventävä
perus-tuva
navigoida
Näillä verkostoilla on pääomaa, jota niiden kaikki jäsenet voivat hyödyntää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kohortti

lapsimäärä
ensisynnyttäjä
avioitumisikä
ikävakioida
ikäryhmikä
yksinäisyyskokemus
kuolemanvaaraluku
kokonainenhedelmällisyys
kyselyvuosi
seurantavuosi
tupakointikuolleisuusluku
lapsettoma
kuolleisuusluku
syntya
Kuvio 3. Omistusasujien suhteellinen osuus 35 vuoden iässä ( % ) 1962–1972 syntyneillä kohorteilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

päihdekäyttö

päihde
ongelmakäyttö
päihdeongelma
riskikäyttö
alkoholinkäyttö
oireilu
syrjäy-tyminen
sairastaminen
mielenterveysongelma
päihde-
alkoholiongelma
sikiöaika
narkolepnen
raskausaika
jaksamattomuus
kotitilanne
käytöshäiriö
kasvatustyyli
sairastelu
Työskentelyn sisällöllisinä teemoina ovat perheen arki, vanhempien päihteidenkäyttö, vanhemmuus ja lapsi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

motivoitunut

osaava
kyvykäs
kykeneväinen
kykenevä
työllistyjä
valmistautunut
vaatimatta
kohdelleen
kykyihi
omikseen
kuormtia
suostuvainen
hyvämaineinen
kykyään
pärjäävä
pa-remmin
tavoitteellisesti
asiatuntemus
tiedä
Naiset ovat Ruotsissa hyvin motivoituneita etsimään ja tekemään töitä, ja he myös kokevat työttömyyden negatiivisemmin kuin miehet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lukuun

lu-ku
huomioon
läheskään
tutkitku
otok-nen
edeltäne
valtaosin
haastatellaympäristö
miesedustaja
kantaakse
alkuhaastattelu
seitseä
luokkaaste
uutisväline
tarkastelemissaan
ensiaskelias
lukemissaan
näkyvi

stress

mindfulness-based
chages
adaptatio
multipleä
meditation-based
mortalityä
uncertaindä
personalityä
posttraumatic
humanitaria
attentio
construc
acculturatio
stigmatizatio
medicatio
productivityä
exposurra
anxiedä
investigatio
neuta
Dewe, Philip ( 2000 ) Measures of coping with stress at work : A review and critique.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

refleksiivinen

modernisaatio
beckin
aikalainendiagnoosi
reflektiivinen
refleksiivinen
yhteiskuntateoria
modernisuus
anormatiivinen
modernisaatiosta
aikalaisdiagnoosin
synteenen
teoriarakennelma
aikalaisdiagnoonen
Beck, Ulrich ( 1995 ) : Politiikan uudelleen keksiminen : kohti refleksiivisen modernisaation teoriaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normaalijakauma

virhetermi
outlieri
residuaali
autokorreloituneisuus
heteroskedastisuus
kovarianssirakenne
faktorimalli
virhe-termi
parametriestimaatti
huipukkuusi
kovarianssimatriisi
havainto-kohtainen
Mallin residuaalit noudattivat kuitenkin normaalijakaumaa ( Kolmogorov-Smirnov-testin p =.911 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

piiriin

piiristä
osaksi
järjestäminenvelvollisuus
kos-kea
eriyttää
säädellään
ulkopuo-li
sfääriin
kan-salainen
järjestäminenvastuu
alueeksi
julki-nen
toiminnallisesti
piirä
taattu
ulko-puoli
ydin-tehtävä
ulottumattomiin
tiukemmin
Ketkä ovat niitä, jotka pääsevät palvelujen piiriin ja millä perustein?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kategoria

kategora
tulkintarepertuaarit
alaluokki
ylä-kategoria
blogityyppi
alaryhmä
perhemääritelmä
ala-kategoria
aineistokohta
tyypea
pääkategoria
perustyyppi
ryh-mä
merkitystihentymä
vastakohtapari
Aineisto on jaettu kolmeen eri kategoriaan : nuoret, aikuiset ja ammattilaiset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sukupuolineutraali

hedelmöityshoitolaki
homoavioliitto
hedelmöityshoitolakikeskustelu
parisuhdelaki
parisuhdelakikeskustelu
avioliittolaki
homoliitto
avioliitos
rakkausdiskurssi
lakimuutos
heteronormi
yhdenvertaisuus-
adoptiomahdollisuus
avioliittonäkemys
yhdenvertaisuusdiskurssi
isättömyys
adoptiooikeus
Sukupuolineutraali avioliitto tai homojen oikeudet eivät ole kuin urheiluseura, jota kannatetaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontingenssi

anormatiivinen
modernisaatiosta
daseini
paradoksaalisuus
ulottuminen
heideggerilainen
aikalaisdiagnoonen
ontologi
olleisuus
skematismi
refleksiivinen
monimerkityksisyys
äärellisyys
Lähtökohtana voi näin ollen toimia ainoastaan niin systeemisen kuin sosiaalisenkin integraation perustava epävarmuus – kontingenssi : entinen, nykyinen ja tuleva yhteiskunnallisten suhteiden tila ei ole välttämätön muttei myöskään mahdoton.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

useampi

useammki
use-amma
useammalla
usean
useampana
use-a
kah-si
samassakin
useammas
samoilta
kolmeksi
ensim-mäinen
useammi
erilli-nen
sa-maa
kestoinen
use-ammin
ollit
Mieskirjoittajista monet kirjoittivat useamman kuin yhden tutkimukseni aineiston kirjoituksista ja he olivat kaikki lääkäreitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vali

sisa
yksittainen
esiintya
paadyta
eika
sitoutuahalu
selvasti
keskenata
diskonttoaste
satunnainentermi
niista
pelkka
niinkaan
selvaa
sisainen
jarjestys
viela
Gul ja Pesendorfer ( 2001 ) mainitsevat moneen otteeseen, etta heidan mallinsa paat6ksentekija on dynaamisesti johdonmukainen, eli hanen preferenssinsa eivat muutu periodien valilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

gaudeamus

yliopistopaino
hakapaino
gummerus
pskustannus
wsoy
tammerpaino
bookwell
kirjayhtymä
otaa
tutkijaliitto
yliopistokustannus
talentum
juva
lokikirja
Helsinki : Gaudeamus Reinikainen, S ( 2009 ) Nuorisokodista maailmalle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inkluusio

itse-hallinta
valta-istuminen
valtaistaminen
eriarvoisuusregiimi
kurivalta
syrjimättömyys
määrittelemän
ulossulkeminen
dominaatio
individuaali
perus-ta
ja/vai
yhteisödiskurssi
työllistettävyys
subjektea
perherooli
ak-tiivinen
Hirvonen, Helena ( 2006 ) Hedelmöityshoitolakiesitys ja sosiaalinen kansalaisuus : inkluusion ja ekskluusion politiikat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lopulla

alkupuolella
taitteeseen
puolivälistä
kansakirjasto
jälkipuolisko
loppupuolella
tositeko
alkupuolisko
opiskelijaradikalismi
loppupuolisko
puolessavälissä
tienoilla
Ensimmäiset olivat saapuneet Suomeen jo 1980‐luvun lopulla ja viimeisimmät 2000‐luvun alussa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rationaalisuus

instrumentaalinen
käytännöllisyys
tietointressi
egoistinen
välineellisyys
kasvatusideaali
epistemologia
järkiperuste
omistusoikeuskäsitys
rationaali
ihmisluonto
antroposentrinen
ihmiskeskeisyys
kognitiivis-instrumentaalinen
totuuskäsitys
kontekstualistinen
Weber, Max ( 1989 ) : Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mentori

mentoroitava
mentorointi
tukihenkilö
mentoroida
rohkaisija
kannustus
työkaveri
neuvoja
työtoveri
erityinentyöntekijä
mentorointisuhde
työvalmentaja
esiintyävalmius
luennoitsija
lummeaktiivat
ryhmätyö
potilastyö
edustajarooli
Lähes kaikki toivat esille, että mentorin tai muiden työelämässä olevien kokemusten kuuleminen on kiinnostavaa ja hyödyllistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

evidenssi

todistusaineisto
säännönmukaisuuksiin
yleistyskaava
doksastinen
verifioida
järkeenkäypä
empiirista
idiografis-nomoteettinen
päättelyketju
deduktiivinen
paikkansapitävä
olettama
yksinkertaistus
klampferi
Syyhypoteesia konfirmoiva evidenssi ei siis ole riippumatonta alkuperäisestä stereotyyppisestä kuvauksesta, vaan kanavoituu sen mukaiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aiemma

aikaisemma
aikaisemmki
kartoia
aikaisen
tarkastelle
elämänkaariepidemiologinen
käsitelli
esiteltäki
korrelatiivinen
taustakirjallisuus
empiirista
kehitystaloustieteellinen
teoria-
teoriatausta
pää-tulos
sovellusmahdollisuus
erityis-kysymys
toimijuustutkimus
esittelemistä
Tarkoitukseni on käydä vuoropuhelua paitsi teorian ja aiemman tutkimuksen, myös muiden aineistojeni kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

argumentti

argumentointi
vasta-argumentti
hedelmättömyysargumentti
puolustava
ekumenismi
argumenttejaan
asiantuntijalausunta
arvopäätelmä
teenen
kanto
oikeuttaja
vetoaminen
näkökanta
vastaargumentti
utilitarisma
argumentoima
pragmaattisesti
Kyseessä ei ole keskustelu, jossa esitettäisiin useita argumentteja ja reagoitaisiin niihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kämppäemäntä

kämppä
kämppäyhteisö
perheenemäntä
terveyssisar
emänti
kämppäemänti
työläisnainen
kotihengetär
sulhanen
metsäala
kämppäemännyys
poikamainen
kämppäelämä
toverillinen
naisellinen
chinamwali
pääemäntä
mieshaastatella
äitiys
Olen myös kuvannut, miten kämppäemäntänä toimineet naiset muistelevat kämppäemännyyttä ja asemaansa kämppäyhteisössä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vesimuodostuma

mallinnusvaihe
kuukausimediaani
luokitellamuuttuja
jarvityyppi
kovarianssirakenne
pintavesityyppi
havaintopaikka
satunnainentermi
jarjestys
havainto-kohtainen
havaintoarvo
residuaalitermi
malliyhtal6
lnhs
maaritellä
2 Kuinka paljon muuttujista olevien arvojen ja edustettujen vesimuodostumien maaraa saadaan kasvatettua mallinnuksella?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähtö-kohtaisesti

lähtö-kohtaisesti
määritelmällisesti
alunpitäen
nimen-oa
sensitiivisesti
ihmi-se
instrumentaalisesti
asiantuntijapiiri
itsessään
sinällään
pyrki-mys
sokaista
itsestäänselvästi
kyseenalaistamaton
lahjaanto
ihanteellisesti
tahdikas
symmetrisesti
ideaalitilanne
Lähden itsekin tästä ajatuksesta : aineistoni ovat erilaiset, mutta eivät lähtökohtaisesti eriarvoiset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermeneutiikka

fenomenologi
ricœuri
hermeneuttinen
ontologi
epistemologia
tiedefilosofinen
ontologinen
toimintateoria
tietoteoreettinen
husserlla
epistemologinen
perusnäkemys
Ricœurin hermeneutiikassa tämä tarkoittaa kieltä, jota ihminen käyttää olemisen tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiokulttuurinen

psykologinen
sosiokulttuurista
hallintatyyli
individualistisuus
kulttuuritaus
lähtövalmennus
käytöksellinen
identifioituminen
individualistisuusarvo
kollektivistisuus
sisä-ryhmäprototyyppisyytee
kulttuurinen
separaatio
sosiaa-linen
kielitaito
kollektivistisuus-
Wardin ( 1996 ) mukaan akkulturaation tuloksena on psykologinen ja sosiokulttuurinen sopeutuminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heuristinen

suojausmenetelmä
oikopolku
tilastoohjelma
päättelyni
vastepintamallinnus
faktorirakenne
ekonometrinen
moni-tasolineaarimallinnus
simulointi
analysointitapa
analyy-si
modulaarinen
analyysimalli
deduktiivinen
kaksivaiheinen
common sense reasoning ) ovat heuristisia apuvälineitä, joiden avulla niin poliitikot kuin muutkin ihmiset tekevät päätelmiä ympäröivästä todellisuudestaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

juuria

erityisemmin
suuremmin
myöskään
laisinkaan
liiemmin
suoranaisesti
liioin
enempää
varsinkaan
etenkään
yhdessäkään
paljo
niikään
tässäkään
yllätä
pohda
juuri-kaan
kovinkaan
myöhemmikään
Tällä perusteella vaikuttaisikin siltä, että miehet eivät ole juurikaan innostuneet perhevapaiden käytöstä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

deskriptiivinen

skolastinen
deduktiivinen
lingvistinen
käsitteenmuodostus
kielitieteellinen
deskriptiivi
rationalistinen
tutkimusteoria
ihminentieteellinen
metaeettinen
humelainen
konsekventalistinen
jäsennysmalli
Deskriptiivinen ja skenaarioparadigma soveltuvat muunlaiseen tutkimukseen syistä, joita tarkastellaan seuraavaksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jatkuva

dynaaminen
muutostila
vakauttaa
vaikeutuminen
tasapainotila
siirtoliike
suhdeasteikollinen
tilapäisyys
stabiilius
alituinen
pa-risuhteen
oppimiskyky
teknistyminen
monimutkaistuminen
vähittäinen
jouduttaa
kompleksissa
Trlloin kuvauksella f on jatkuva jatke g : X → [ a, b ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

attribuutio

uramenestys
syyselitys
elämäkerrallisuus
kiusaaminenilmiö
tilanteellinen
organisaatiofuusiotutkimus
kausaaliselitys
tutkittavieni
ontologisiin
ylisukupolvisiin
köyhyyskokemus
vahvuuksiin
tul-kinta
heijastuspinta
kuuluvuustunne
käsitee
prosessiomainen
peri-mä
institutionaalisuus
Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää työelämässä menestymiselle annettujen attribuutioiden sisältöä, ei niiden rakennetta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

voimavarat

re-surssi
itsenämä
stressitilanne
kokonainentilanne
tukitarve
sopeutumis-
aktivoima
vuorovaikutustaito
tietoteknologia
tyydyttyä
perusturvallisuus
elämänhallintataita
elä-mänhallinta
riskitilanne
läheinenverkosto
elämänhallinta
valmiuksiin
toimintavoima
perusluottamus
Tämä tarkoittaa myös sitä, että yksilöiden käytössä on erilaisia resursseja ja heidän mahdollisuutensa käyttää näitä voimavaroja vaihtelevat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

komiteanmietintö

asutustoimintakomitea
komiteamietintö
kotitalouslehti
khkk
aborttilakikomitea
polho
eläkekomitea
työläinenopiskelija
terveydenhoitolehti
asetuskokoelma
yritysdemokratiakomitea
yritysdemokratiatyöryhmä
kesäheinäkuu
eläkeikäkomitea
aikamerkki
santonen
sosialivakuutuskomitea
vaalilakikomitea
Julkaisussa Komiteanmietintö 1970 : A 3. Yritysdemokratiakomitean mietintö ( liitteet ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kommunikatiivinen

kommunikatiivisuus
suunnitteluteoria
yhteistoiminnallinen
habermasilainen
habermasilas
agonistinen
mielipiteen-ja
deliberatiivinen
kansalainenjournalisti
julkiso
tahtomuodostus
viestintäkäsitys
viestintäpoliittinen
julkisuuskäsitys
julkisuusteoria
verkostologiikka
deliberaatio
Sitten esittelen kommunikatiivisen ja strategisen näkökulman, joista viestintää voi tarkastella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitsevyystaso

hinnoitteluyhtenevyys
riskitaso
testiä
huipukkuusi
bartlettti
khiin
luottamusraja
merkitsla
kommunaliteetti
walti
kolmogorov-smirnov-testi
nollamalli
kokonainenmalli
ei-merkitsevä
sovite
merkitsevyysaste
Yleisesti kaytettyja merkitsevyystasoja ovat 0,05, 0,01 ja 0,001 ( taulukko 1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

narratiivinen

fenomenologinenhermeneuttinen
narratiivisuus
elämäkerrallinen
keskusteluanalyysi
kerronnallinen
tarinallinen
tulkitseva
fenomenologinen
erityinentiede
kertomusskeema
keskusteluanalyyttinen
hermeneuttinen
fenomenologi
konstruktionistinen
aineisto-lähtöinen
teoriasidonnainen
fenomenografi
fenomenografinen
ana-lyytää
Tutkimuksen narratiivinen lähestymistapa on mahdollistanut sen, että myös haastateltavien käsitteet ja määrittelyt tulevat esiin aineistossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jäsennys

merkitystihentymä
metatarina
haastatteluvuorovaikutus
ydin-merkitys
merkityskokonaisuus
luentatapa
abstrahoida
kerronnallisuusi
kuntoutuakertomus
ke-hys
perus-tarina
tyyppitarina
subjektiasema
viitekehyksiin
vuorovaikutusorientaatio
tilanteinen
merkitysverkosto
elämähistoriallinen
analyysimuoto
Kun kaikki semioottiset jäsennykset on esitelty, voidaan niistä siirtyä tekemään tulkintaa tutkimuksen teorian avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tiittula

ruusuvuori
nuolijärvi
nikander
puolistrukturoidku
muistilinen
mäntysalo
vastamäki
haaka
hirsijärvi
gretschel
paloniemi
myyry
suurpää
räihä
häkli
merikivi
löyttyniemi
mäntynen
hirs-järvi
Teoksessa Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula ( toim. ) : Haastattelu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

propositio

formaalisti
praktinen
kompromissimalli
yleistyskaava
säännöllisyysoletus
spesifioida
järkiperuste
utilitarisma
uskoja
validisuus
Propositio 3 : Oletetaan jälleen, että yhtälö ( 8 ) pätee.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

myöskään

liioin
juuria
tietenkään
kuiten-kaan
etenkään
suuremmin
liiemmin
vaikkakaan
varsinkaan
suoranaisesti
pohda
varmastika
yksinään
ensinnäkään
erityisemmin
välttä-ä
laisinkaan
niikään
yllätä
Tulokseni kertoivat, että ilman yhteisöä ei ole myöskään osallistuvaa yleisöä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mallinnus

menetelma
kaksivaiheinen
simulointi
kasviplanktonmuuttuja
muuttujamuunnos
hy6dyntaa
ps-menetelma
hyperbolinen
estimointimenetelmä
kovarianssirakenne
odotusarvomalli
faktoripiste
luokitellamuuttuja
selittaja
regressiomenetelmä
mallinnettaa
2 Kuinka paljon muuttujista olevien arvojen ja edustettujen vesimuodostumien maaraa saadaan kasvatettua mallinnuksella?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ontologinen

epistemologinen
ricœuri
eläinontologia
dasein
ontologi
historiallisuus
tekstiteoria
olleisuus
poeettinen
skematismi
faktisuus
heitteisyys
heideggerilainen
kätkeytyminen
Oleminen asettaa yleisen ontologisen kysymyksen siitä, miten ihminen maailmassa on.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ekskluusio

ulossulkeminen
eksluusio
yhteiskuntakokonaisuus
dominaatio
vietti-peräinen
pakka
pakkovalta
marginaalisuus
prosessialainen
uudelleen-määrittely
politiikkaongelma
alistussuhde
sukupuolihierarkia
Hirvonen, Helena ( 2006 ) Hedelmöityshoitolakiesitys ja sosiaalinen kansalaisuus : inkluusion ja ekskluusion politiikat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helsinginyliopisto

terveystiede
pääaineopiskelija
tiedotusoppi
tampereenyliopisto
kulttuuritiede
johtaakorkeakoulu
yli-opisto
kauppakorkeakoulu
kumpula
eläinlääketieteellinen
palmenia
keskustakampus
aluetiede
meilahti
musiikkitiede
tietojenkäsittelytiede
tiedostusoppi
seloste
opettajankoulutuslaitos
Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma ( 1991, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

welfare

communidä
abuseä
consumptio
inequalidä
marginalizatio
su.exact.explode
satisfactio
migratio
adaptatio
communityä
productio
utilizatio
safedä
preventio
acculturatio
mobilidä
mobilityä
segregatio
abuä
retardatio
or exp Homeless Youth / or ( child welfare or children taken into care ).ti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liite

teemahaastattelurulla
litterointiperiaate
vastausohje
pohjapiirros
aineistoluettelo
haastattelukutsua
informointikirje
infokirje
oheinen
taustatietolomake
kilpailualue
kuvioluettelo
haastatellailmoitus
liitteeseen
verkostolomake
taulukkokuvio
verkostotaulukko
( Ks. myös liite 3, taulukko 2. ) Lähde : Pääkaupunkiseudun aluesarjat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

skeema

skemaattinen
konstruoitu
metajärjestelmä
deskriptiivi
symbolijärjestelmä
ajatuksellinen
totuuskäsitys
tulkintakehikko
ominaisuusklusteri
henkilöitymä
klassifikaatio
ruokakolmio
Nelikenttä on käsitteellinen skeema, joka ei aivan suoraan palaudu aineistoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensimmämä

ensimmäinen
kolmeksi
ensim-mäinen
kolmas
ensimmäi-nen
en-simmäinen
neljäs
viides
yhdeksäs
viisi
ensimmäisiin
loppuvaiheilla
neljänn
uutinenpäivä
kahdeksas
yksitoista
pääuutislähetys
ai-kana
ensimmäiseksi
Vastaaja mainitsee, että hänellä on nyt ensimmäistä kertaa kiireetöntä opiskelujen aikana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yleistettävyys

yleistettävyy
vertailtavuus
arvioitavuusi
siirrettävyys
validius
systemaattisuus
laadul-linen
arvioitavuus
määritelmällinen
sudenkuoppa
tarkas-telu
yleistettävä
kvantitatiivisiin
reliabiliteettää
Pidän tutkimukseni poikkikulttuurisena, koska aineistoni on laadullinen ja tavoit-teena ei ole yleistettävyys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implisiittisesti

eksplisiittisesti
ajatussuunta
kontekstiherkkyys
virheellisesti
oletusarvoinen
kielenkäyttäjä
argumenttejaan
moraalidiskurssi
oikeuskäsitys
argumenta
moraaliarvostelma
ole-tus
intentionaalisesti
yleispätevyys
lausumi
olettaminen
tasaarvorationaliteettää
Implisiittisesti tähän sisältyy oletus siitä, että suomalaiset ovat ahkerampia ja työteliäämpiä kuin muut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intersubjektiivisuus

kristevalainen
meati
maailmasuhde
vuorovaikutusorientaatio
polyfaasia
uexkülli
hei-degger
konatiivinen
elämäkerrallisuus
neliyhteys
faktisuus
intersubjektiivinen
kollektiivitajunta
diskurssiivinen
levinson
Aloitan tutkielmani määrittelemällä tärkeimmät käsitteet : mielen luenta ja intersubjektiivisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yllättävä

tavaton
valitettava
ensireaktio
sikälla
yllätyksellinen
mielikiintoisa
silmiinpistävä
hämmästyttävä
iltapäivälehtitoimittaja
yksilöjäsenyys
ko-vin
paikoittain
epätodennäktö
oivaltava
poikkeuksellisuus
tämänlainen
huo-mata
epäilevä
Oikeastaan yllättävää on se, että radikalismia ja vastakkainasettelua ei syntynyt enempää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

semioottinen

poeettinen
lingvistinen
greimata
greimasilainen
aktanttimalli
moderniteettää
interaktioismi
yhteiskuntateoria
lingvistiikka
keskusteluanalyysi
metaforinen
ei-mytologinen
henkilöitymä
tulkinnallinen
Teoksessa Pekka Sulkunen & Jukka Törrönen ( toim. ) : Semioottisen sosiologian näkökulmia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

doha

neuvottelukierros
maailmankauppa
uruguay
gatt
sokeripolitiikka
lomé
eujäsenyys
cotonou
kehityskierros
neuvotellakysymys
sisäpoliittinen
beps-hanke
jäsenyysneuvottelu
sokeripöytäkirja
kehitysluonne
kehitystavoite
gattin
arabikevät
Tällöin voidaan siis katsoa, että kehittyvien maiden näkemykset Dohan kierroksen luonteesta kehityskierroksena ovat vaikuttaneet neuvottelujen epäonnistumiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muistitietotutkimus

ydinkysymys
monitieteisesti
mediaanalyysi
mikrohistoria
alessandro
aikakauslehtitutkimus
fingerroos
nyky-keskustelu
pihlström
nyky-suuntaus
peruskäsite
niinikoski
haanpää
elämäkertatutkimus
moni-ilmeinen
syrjälä
verkostoanalyysiin
Artikkeli julkaistu teoksessa Fingerroos et al ( toim. ) : Muistitietotutkimus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arbetets

titel
nimi
laji
läroämne
titlla
författare
art-level
laji-arbetets
nimi-arbetets
oppiaine-läroämne-subjec
subjec
essi
titel-titlla
tekijäförfattare
tekijä-författare-author
aika
väkeväinen
säilytyspaikka
verneri
Sovittelun ihanteiden ja käytännön kohtaaminen Oppiaine Läroämne – Subject Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimuksen linja Työn laji Arbetets art – Level pro gradu -tutkielma Aika Datum – Month and year toukokuu 2012 Sivumäärä Sidoantal – Number of pages 111 Tiivistelmä Referat – Abstract Opinnäytetyö tarkastelee parisuhdeväkivallan sovittelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

toistettavuus

validius
arvioitavuus
arvioitavuusi
reliaabelius
systemaattisuus
siirrettävyys
teoriaohjaavuus
yksiselitteisyys
sudenkuoppa
induktiivinen
vakuuttavuus
tulkintasääntö
abduktiivinen
analyy-si
perusteellisuus
Toistettavuus liittyy siihen onko analyysin luokittelu- ja tulkintasäännöt esitetty niin yksiselitteisesti, että niitä soveltamalla toinen tutkija päätyisi samoihin tuloksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

princeton

harvard
newjersey
massachusetts
california
ithaca
polidä
durham
westview
baltimore
clarento
bosto
blackwell
macmilta
cornell
universityä
palgrave
edinburgh
stanford
pennsylvani
Princeton University Press 2001. Sennett, Richard ( 1999 ) : The Spaces of Democracy.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksplikoida

lähestymistapaani
luentatapa
esitän
aineistovalinta
lähtökohtaoletus
abstrahoida
tematisaa
yhteiskuntateoreettinen
kuvaamaani
systematisoida
metaeettinen
tekstiteoria
valottaminen
filosofinen
argumentoima
argumentaatioteoria
hyödyntämä
Aineistossa eksplikoitiin harvoin yhteiskunta-sanan merkityssisältöä ( vain kolmesti KNL:n vuoden 1969 ohjelmassa ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stutyä

compariso
investigatio
rolla
contex
preventio
argumentatio
acculturatio
impac
constructio
mortalidä
mortalityä
adaptatio
ex-peräces
identificatio
explanatio
swesi
peacebuilding
activityä
conversatio
Stake, Robert E. ( 1995 ) : The Art of Case Study Research.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontrolliryhmä

koe-ja
shok-yritys
tulema
psarvo
kmeno
asiakkuusvuosi
shokiin
normaali-jakautunut
v¨an
fe-malli
vuosi-kohtainen
efektikoon
eemenetelmä
aikaperiodi
vastaustaipumus
estimoitaa
kontrolliyritys
Tutkimuksessa oli kolme ryhmää, joista kaksi toimivat koeryhminä ja yksi kontrolliryhmänä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viitekehys

teoreettis-metodologinen
viitekehyk-nen
kehikko
tutkimuskäsite
analyysimene-telma
heijastuspinta
käsitteistö
teoriapohja
taustateoria
lähtökoh
viitekehyksessä
tieteenfilosofinen
skinneriläinen
tutkimusteoreettinen
ongelmanasettelu
tutkimusnäkökulma
teoreet-tinen
teoriakehys
Luvussa 3 esittelen teoreettisen viitekehyksen ja keskustelun, jonka puitteissa analysoin aineistoani.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

entiteetti

saareke
universaalinen
suvereen
alajärjestelmä
totuuksiin
konstituoiva
konstituaa
konstituoida
zombiekategoria
totalisoiva
konstituoitua
organismi
identtisyys
ihminentoiminta
perustavasti
abstrakna
Nähdäkseni kulttuurin voi ajatella entiteettinä, joka organisaatiolla on.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koskeva

liittyvä
liit-tyvä
kos-kea
kos-kla
koskien
koske-a
asi-antuntija
vaivaava
liitty-vä
tarkenla
epistemologisiin
kokemuksiini
yhtäläisiin
johdettu
käsittelevillä
vastuinen
käsityksiini
subjektiivisiin
Laitoksissa tämä tarkoitti sitä, että niiden asukkaat voisivat antaa mielipiteensä heitä koskevista asioista ja osallistua päätöksentekoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

metodologia

metodologi
keskusteluanalyyttinen
tiedefilosofinen
diskurssianalyysiin
tieteenfilosofinen
metodologinen
fenomenologinenhermeneuttinen
aikakauslehtitutkimus
tutkimusmenetelmä
tutkimusote
tutkimusstrategia
tietoteoreettinen
käsiteanalyyttinen
tulevaisuudentutkimus
fenomenografi
tutkimusstrategi
tutkimusotteeseen
Teoksessa Sirpa Lappalainen, Pirkko Hynninen, Tarja Kankkunen, Elina Lahelma & Tarja Tolonen ( toim. ) : Etnografia metodologiana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

virokannas

hurtig
raitakari
virokangas
mietola
lehtomaa
tapolahaapala
korkiamäki
paloniemi
pösö
virkola
strandell
jäppinen
välima
helavirta
pirkko-liisa
vornanen
hintsala
särkelä
Rauhala, Pirkko-Liisa & Elina Virokannas ( 2011 ) Sosiaalityön tutkimuksen etiikka, opettaminen ja tietoarvo.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktantti

kuvauskategoria
ylä-kategoria
kulttuurisuus
tyyppitarina
pää-kategoria
ko-konaisuus
pääkategoria
analyysiyksikkö
ajatuskokonaisuus
tyyppikertomus
kehämalli
tyypea
analyysikehikko
repertuaarit
merkityskokonaisuus
merkitystihentymä
myyttijärjestelmä
Lähettäjä ( 3 ) on aktantti, jolta subjekti saa tehtävänsä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haastateltaa

haastateltava
haastateltu
haasteltaa
agnenen
haasta-teltava
haastatelta-va
haastattelutilanne
haastatellapaikka
haastatellateema
kysy-mys
äänittäminen
haastatel-tava
haas-tateltava
keskusteluomainen
haas-tattelija
Ensimmäinen syy on se, että en haastattelutilanteessa ymmärtänyt haastateltavan puhetta ja halusin tarkis-taa puhetta haastateltavalta tai tulkilta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

retorinen

retori
retorisiin
faktuaalistaminen
puhujakategoria
vaikuttaakeino
tehokeino
vakuuttaminen
responsiivinen
konfigurointi
lauserakenne
argumentaatioteoria
perelman
argumen-taatio
universaaliyleisö
ääri-ilmaisu
Kuvaavaa tälle diskurssille on myös retoriset keinot, joilla asia otetaan puheeksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mu-kaan

mu-kaan
nä-kemys
huolimat-
kohdal-la
tote-a
ku-vata
opioidiriippuvuusi
torstin
jos-sa
kouluetnografia
sosiologisi
asemallinen
totea-a
perusteel-la
uudemmki
ko-rostaa
kuntou-tuminen
to-deta
mahdol-lisuus
pohtiikki
Primordialistien vastakohtana Ricken mu-kaan ovat ne, jotka näkevät etnisyyden tilanteista riippuvaksi ( circumstancialists ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

preferoimaton

preferoimattoma
preferoitua
yleistyskaava
jalkijasen
vuoro-alkuinen
etaannyttaminen
yhteistyo
selittely
preferenssijasennys
affiliaatio
paattamaton
formulaatio
odotuksenmukainen
uudelleentulkinta
Tauko on pitkä, mikä enteilee preferoimatonta eli tässä tilanteessa erimielistä näkemystä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ala-suutari

ala-suutari
töttö
niikko
varto
tötö
kvalla
suoranta
näytenäkökulma
venkula
loijas
saarelakinnunen
eskola
Lähteet Tutkimuskirjallisuus Alasuutari, Pertti ( 1994 ) : Laadullinen tutkimus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

leadership

mobilidä
creativityä
re-search
globalisatio
acculturatio
uncertaindä
anxiedä
evolutio
biobanks
juvenilla
stratificatio
differentiatio
administratio
definitio
inequalidä
post-conflic
peacebuilding
expertistä
communidä
retardatio
The new psychology of leadership – identity, influence and power.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuuluva

kuuluvissa
kuulumaton
kuuluvilla
kuuluu
täysi-ikäinen
sukupuolivähemmistö
alemp
kohde-
järjestäminenvelvollisuus
luokittua
lukeutuva
hoila
kos-kea
huono-osaisiin
kan-salainen
kategorisoida
toimi-a
koostuva
väliinputoaja
Heillä on myös selkeä sosiaalinen organisaationsa siihen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontekstualismi

moraaliepistemologia
kontekstualistinen
timmonsin
doksastinen
sinnott-armstrongi
kompromissimalli
paradoksiin
klampferi
ekumenisma
konsekventialistinen
kasvatusideaali
justifikaatio
moraaliuskomus
moraaliteoria
utilitarisma
3.2.1 Perusväittämät Rakenteellinen kontekstualismi on teoria uskomusten episteemisen oikeuttamisen rakenteesta ja vastaus oikeuttamisen regression ongelmaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haastatellaaineisto

tutkimusaineisto
aineis-to
haastattelumateriaali
haastattelu-
haastatteluaineisto
ai-neisto
kyselyaineisto
pää-aineisto
keru
teemahaastatteluaineisto
teemaanalyysi
keräämääni
haastatellamateriaali
keskustelupalstaaineisto
puheaineisto
dokumenttiaineisto
twitteraineisto
analyysitekniikka
Haastatteluaineistossa nousi esille se, että työhyvinvointi merkitsi haastateltaville omaa vastuuta hyvinvoinnistaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sensitiivisyys

uramenestys
empaattisuus
emotionaalisuus
amotivaatio
situationaalinen
emotionaali
moderaatiovaikutus
oikeudenmukaisuuskokemus
vastaamattomuus
psykofysiologinen
vanhempilapsisuhde
voiminen
sairauskokemus
oikeusmukaisuus
perimää
valppaus
Keltikangas-Järvisen ( 2006a, 68 ) mukaan korkeaan sensitiivisyyteen kuuluu sensorinen, emotionaalinen ja sosiaalinen herkkyys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ennakollinen

lastensuojeluilmoitus
lastensuojeluprosessi
asiakassuunnitelma
lastensuojelutarpeen
lastensuojeluasia
ennakollisi
lastensuojelutarve
ilmoittajataho
aktivointisuunnitelma
ilmoitussyy
lastensuojeluasiakkuus
lapsisuojelu
asiakastietojärjestelmä
huostaanottopäätös
asiakastieto
perhetyö
lastensuojelu
perhe-kohtainen
korsokoivukylä
Omassa aineistossa ennakolliset lastensuojeluprosessit, jotka eivät olleet johtaneet varsinaiseen lastensuojeluilmoitukseen tai asiakkuuteen, liittyivät pääsääntöisesti asumiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asymptoottinen

tarkentuvuus
asymptoottisesti
autokorreloituneisuus
kvasi-uskottavuusestimaattori
suestimaattori
kovarianssimatriisi
remalli
parametrivektori
robustaa
satunnaismuuttu
stationaarinen
approksimaatio
parametriestimaatti
tiheysfunktio
osittaisderivaatta
mik¨a
Jakauma pätee siis asymptoottisella oletuksella, jossa T on kiinteä ja N →∞.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taustaa

taus
taustoitus
lähtökoh
objektiivisuuskeskustelu
tutkimuskohteena
uskontosuhde
skinneriläinen
hlbti-ikääntymistutkimus
makututkimus
tieteenfilosofinen
aiheenvalinta
paikanta
tutkielman
tutkimukseen
tutkimuskäsite
syyselitys
kulttuurisidonnaisuus
Tutkimuskysymyksissä otan huomioon tutkimuksen kohteena olevien lasten etnisen taustan, sukupuolen ja maahanmuuttoiän mahdollisen vaikutuksen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ryhmäidentiteetti

ryhmäraja
jat-kuva
me-henki
yksilöi-si
si-säinen
sansibarilaisuus
sukulai-suus
ei-vielä-subjekti
suhtei-si
olemassa-olo
itse-käsitys
hinduidentiteetti
representaatiojärjestelmä
moraaliyhteisö
hybridinen
verisukulaisuus
yhteenkuuluvaisuus
sentimentti
Yhteisö voi kehittyä ensinnäkin vuorovaikutuksesta, jossa jäsenten ryhmäidentiteetti muodostuu konkreettisen toiminnan seurauksena ja tuloksena on toiminnallinen yhteisö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nuorisotutkimusseura

nuorisotutkimusverkosto
nuorisotutkimusverkos-to
verkkojulkaisusarja
nuorisoasianeuvottelukunta
nuorisoasia
hakapaino
humak
huumetutkijain
nuorisoasiaa
tutkimustiedonanto
nuorisoala
yliopistokustannus
lokikirja
terveysturva
tutkijaliitto
pieksämäki
setajulkaisu
kuntoutussäätiö
helsin-ki
Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Nuorisoverkos-to / Nuorisotutkimusseura & Nuorisoasiain neuvottelukunta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuotantofunktio

skaalatuotto
ramsey
maksimointiongelma
kulutusintensiteetti
hyötyfunktio
konvergenssinopeus
derivaatta
taydellinen
yksikkökustannusfunktio
vakioinen
alkuarvo
epäyhtälö
inada-ehto
cestuotantofunktio
euler
On syytä muistaa, että yleisessä tapauksessa tuotantofunktion parametrit C ja α riippuvat substituutiojoustosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analyytää

analyysiperiaate
sisällönanalyysiin
analyysiprosessi
sisällönanalyysi
aineistonkeru
koodausvaihe
sisällönanalyytää
sisältöerittely
teoriaohjaava
wpr-analyytää
koodausprosessi
taulukointi
teemaanalyysi
teemoittelu
analyysivaihe
analyysini
keru
Analyysin lähtökohtana on siten itse teksti, jonka sanoihin ja rakenteisiin analyysi perustuu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

holistinen

ihminenkäsitys
konstruktionistinen
holisti
hermeneuttinen
fenomenologi
situationaalisuus
konstruktivistinen
yksilökeskeinen
relationaalinen
interaktionistinen
synteenen
merkitysteoria
kokonaisvaltainen
tiedefilosofinen
käyttäytymisterapiallinen
Holistinen ihmiskäsitys perustelee myös sen, että ihminen on väistämättä olemassa joka hetki kokonaisuutena.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

individualistinen

familistinen
kollektivistinen
individualisoitua
yksilöllistyä
jälkimoderniin
ydinperhemalli
individualismi
perhekulttuuri
individualisma
uusfamilistinen
fatalistinen
familismi
traditionaalinen
ydinperheideaali
individualisti
professionalistinen
esi-moderni
Toinen pääryhmä on individualistinen perhekäsitys, joka korostaa yksilön etuja ja oikeuksia perheen yli ristiriitatilanteissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

satunnaismuuttuja

satunnaismuuttu
kovarianssimatriisi
parametrivektori
ei-negatiivinen
alkuarvo
realisaatio
painofunktio
yhteinentiheysfunktio
tiheysfunktio
lineaarikombinaatio
satunnainentermi
nollahypoteenen
logaritminen
Toisistaan riippumattomia satunnaismuuttujia on n kappaletta, ja satunnaismuuttuja saa arvon 1 todennak6isyydella π.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

euroopanunioni

kehitysyhteistyöpolitiikka
audiovisuaalipolitiikka
kauppapolitiikka
sokeripöytäkirja
turvallisuus-ja
jäsenvaltio
ulko-suhde
talousalue
eupolitiikka
sokeripolitiikka
turvallisuus-
tapausmaa
immateriaalioikeusstrategia
maaohjelma
ebaaloite
kehityspolitiikka
puolustusyhteistyö
sokerireformi
Suomen poliittisesta päätöksenteosta puhuttaessa on myös otettava huomioon Euroopan unionin ( EU ) jäsenyyden vaikutukset.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

interventio

sokerisektori
toimintapolitiikka
kehitysinterventio
tapausmaa
politiikka-
kehitystavoite
beps-hankke
guanxia
beps-hanke
verovälttely
workki
kriisihistoria
rauharakentaminen
suhdemaine
implementointi
energiaturvallisuuspolitiikka
mpice
pikialueestimointi
Toisen virikkeen responsseja ei voida tulkita pelkästään sen mukaan, onko interventio tullut tarkoitetulla tavalla omaksutuksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

peljätä

vaistota
nolata
peloissaan
varuillaan
kammoksua
kurittaa
murehtia
suuttua
toiveikkaasti
leimautua
kiukkuinen
harhauttaa
huijata
turhautunut
toppuutella
ärsyyntyä
tohtia
hermostua
harmissaan
Kertaakaan en ole miestäni pettänyt, mutta pelkään että niin tapahtuu ennen pitkää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

essentialistinen

tieto-oppi
modernistinen
kartesiolainen
kulttuurikäsite
relativisma
luonnehtima
velvollisuuseettinen
hegeliläinen
ajatteluperinne
kulttuurikäsitys
universalistinen
traditionaalisuus
totalisoiva
relativistinen
individualisma
luonnollisttaa
Tämä ei todellakaan ole uusi asia, vaan jo 1960–70-luvulla antropo-logisessa keskustelussa essentialistinen kulttuurikäsite kyseenalaistettiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

missä

kukakin
milloinkin
mikin
mihikä
lähti
teida
kenes
suhteenne
vanhemvata
nykysin
kene
halusi
mistäkin
milta
millanen
siinä
eurosuomi
Se määrittelee, mitä ja missä järjestyksessä ihmisen tulee elämässään tehdä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

relevanssi

vastamahdollisuus
kysymykse
määritelmällinen
siirrettävyys
kontrastiluokka
tarkas-telu
olettama
uskoja
arvioitavuusi
järkiperustelu
totuudenmukaisuus
oikeutettuus
relevantti
relevanne
ideaalitarkkailija
doksastinen
taustaoletus
määri-telmä
heideggerilainen
Kuitenkin aineisto on avainasemassa, sillä teoreettisen tutkimuksen uskottavuus kulminoituu argumentointiin ja lähteiden relevanssiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontrollipolitiikka

kriminaalipolitiikka
keinovalikoima
kontrollipoliittinen
ulkoparlamentaarinen
politiikanteko
torjuntatoimi
valtapolitiikka
katsomusvapaus
pakkotoimi
hoitooptimismi
kontrollikoneisto
parlamentarisma
poli-tiikka
järkiperäisyys
varhaisnuorisotoiminta
regulaatio
järkiperäinen
kontrollitoimija
Epäkohtaluettelo havainnollisti sitä, mitä Marraskuun liikkeen ajama inhimillinen ja järkiperäinen kontrollipolitiikka ei ollut.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spatiaalinen

positionaalinen
kon-teksti
syyvaikutus
havaittaa
moniulotteisesti
hienojakoinen
ryhmätaso
kulttuuriulottuvuus
liikennekäyttäytyminen
aluevaikutus
monitasa
ei-mytologinen
graafisesti
sanastollinen
tarkastelutaso
( c ) jonka satunnaisosan perusteella on mahdollista tehda paatelmia siita, mitka spatiaaliset ja temporaaliset asiat vaikuttavat muuttujan satunnaisvaihteluun ja miten?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lienee

sikälla
työekonominen
liene
pidän
mielenkiintoisin
ilmeisin
selkein
kieliä
kelpo
osasyä
ilmiselvästi
kelvottomuus
käytännöllisemmä
tähdellinen
varoittava
tulkinnallisesti
paikoittainen
ulosjääminen
elintarvikevajaus
Olivat nämä epäluulot perusteltuja tai eivät, Yhdysvaltojen ja EU:n sisäpoliittisen tilanteen vaikutusta lienee syytä tarkastella tarkemmin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

affekti

emot-teoria
miellyttävyys
kanssatunne
aistimuksiin
mielentila
hed-teoria
kateustunne
löytyneisyys
kanssatuntea
ὄρεξις
kuvotus
ashed-teoria
mielialataipumus
daseini
Kenties siis onnellisuutta ovat vain emootiot ja mielialat, eivät perifeeriset affektit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analyysimenetelmä

tutkimusmenetelmä
analyysitapa
analyysimetodi
teoriasidonnainen
teoriaohjata
aineisto-
teemaanalyysi
aineistolähttö
teoriaohjaava
teorialähttö
tutkimusstrategia
sisällönanalyynen
aineistolähtöinen
hankintamenetelmä
aineistokeruumenetelmä
tutkimustapa
teoriaohjautua
Lopuksi esittelen tutkimusaineiston ja tutkimusmenetelmät sekä aineiston analyysimenetelmän, joita olen tutkimuksessani käyttänyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uskottavuusfunktio

todennak6isyysi
realisaatio
parametrivektori
logaritminen
satunnainentermi
yhteinentiheysfunktio
havainto-kohtainen
kovarianssimatriisi
nollahypoteenen
vakiotermi
maaritellä
sovite
tiheysfunktio
parametriestimaatti
satunnaismuuttu
Uskottavuusfunktion logaritmoitu versio maksimoidaan numeerisesti parametriensa ( ) suhteen, jonka tuloksena saadaan estimaatit selittävien muuttujien kertoimille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

missään

millään
tässäkään
myöhemmikään
yllätä
vaikkakaan
myöskään
liioin
kuiten-kaan
välttämät-tä
sitäkään
suuremmin
tietenkään
erityisemmin
myönnä
laisinkaan
mistään
sijaitse
tunnuttaa
milloinkaan
Jotka ei halua olla missään tekemisissä toisten ihmisten kanssa ” ( 54–56 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yksilö

ihmis-ten
kohtalonomainen
autonomisesti
stressitilanne
henkilökohtai-nen
individuaali
mielisisältö
individuaalinen
yhteisöö
ryhmäjäsenyyksie
ilmaisija
ihminenyksilö
stigmatisoitu
toimintakykyään
tiedostamattominen
Ryhmällä on siis vaikutusta siihen, mitä yksilöt ajattelevat ja miten he toimivat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rawls

rawlnen
soroush
walzer
hobbes
hursthousta
pogge
bobbio
jahanbegloo
oikeudenmukaisuuskriteeri
oikeudenmukaisuusteoria
shue
soroush'in
ei-liberaali
lockea
nussbaum
calhoun
lännströmin
sinnott-armstrong
strawso
Rawls, John ( 1999 ) : The Law of Peoples.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhdysvaikutus

yhteisvaihtelu
interaktiovaikutus
regressioanalyysiin
kulttuuripääomamuuttuja
ristiintaulukoida
ammattiryhmäjäsenyys
selit-tävä
ikämuuttu
vakioitu
ristiintaulukko
odotusmittari
kolmi--luokkainen
kolmi-suuntainen
muut-tuja
aluemuuttuja
lääke-ja
muuttu-ja
kognitiotesti
nollamalli
Sukupuolen ja kyselykierrosta kuvaavan muuttujan väliltä löytyy tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus ( p = 0,029 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seitsemän

kahdeksan
viisi
yhdeksän
neljä
kolme
yhdeksä
kahdestatoinen
yksitoista
seitseä
yhdeksään
kolmetoinen
kaksitoista
kol-me
neljää
kolmeksi
kahdeksa
seitslä
kaksi
Haastattelin yhteensä 11 tietotyöläistä, joista naisia oli seitsemän ja miehiä neljä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sektio

fakulti
faculdä
förvaringsstämä
matemaattinenluontotieteellinen
tekijä
universitet
laitos-institution-department
tiedekunta-fakultet-faculdä
aika
sivumäärä
historiallinenkielitieteellinen
joulukua
clancia
pääkirjasto
tekijäförfattare
eur-lex.europa.eu
förvaringstämä
92 LÄHTEET........................................................................................................................................................105 LIITE 1 : HAASTATTELUKYSYMYKSET..................................................................................................111 Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution – Department politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä – Författare – Author Riikka Maaria Elena Henttonen Työn nimi Arbetets titel – Title Jatkuuko parisuhdeväkivalta sovittelussa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

blackwell

polidä
palgrave
macmilta
malsi
princeton
longman
bosto
oxon
clarento
california
harvard
westview
hampshire
ashgate
abingto
baltimore
stanford
newbury
durham
( toim. ), Blackwell Handbook of Social Psychology : Group Processes.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dominoiva

ylempiarvoinen
hierarkkisiin
performointi
valtadiskurssi
hallitseva
legitiiminä
erottautuajärjestelmä
sortava
maskuliniteetti
egalitaarinen
maskuliinisuuksiin
vasta-diskurssi
funktionaalisesti
vanhakantainen
luonnollistua
länsimaisiin
seksiobjekti
alistettu
Olen koodannut mielipiteet sen mukaan, mikä kielioppi niissä esiintyy kaikkein dominoivimpana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuota

selkee
mi-kään
oikeeta
jatku
voisko
ollenka
pystyny
oikeen
hakenu
ehkei
nimenoma
itses
osannu
hirveästi
tuntis
onks
kuulunu
ottais
Niin, niin tuota mä olin niinku tavallaan sitte yks heistä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

knowledge

creatio
motivatio
creativityä
capabilityä
tacla
identityä
communityä
activityä
definitio
modernityä
conservatio
representatio
categorizatio
complexityä
rationalidä
deliberatio
modernizatio
responsibilidä
imaginatio
governmentalityä
Teoksessa Mannheim, Karl : Essays on the Sociology of Knowledge.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mielest

semmone
minust
ohan
tuntunu
niinku…
tottakai
kylhän
tietyst
mutku
onks
tärkee
kuiteski
hienoo
kuitenki
taval
tietenki
sekia
onki
koulus
mun mielest on kyl tosi hyvä, et meijät sijotettiin samaan paikkaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

objektivointi

subjektivointi
ei-diskursiivinen
todelli-suus
artikuloiminen
konstruoiminen
minätekniikka
subjektiviteetti
tarinallisuus
todellisuuskäsitys
vastapuhe
performatiivinen
pohjarakenne
vasta-puhe
diskurssiivinen
identiteettikäsitys
subjektiasema
konstruoima
Objektivointi ja tieteellistäminen ovat keskeisiä työkaluja ( laadunvarmistuk sen ) totuuden muokkaamiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taita

tietotekninen
yrittäjämäinen
vuorovaikutustaito
opetteleminen
liikunnallinen
metakognitiivinen
elämätaita
oppimiskyky
valmiuksiin
ihmissuhdetaito
kartuttaminen
kykeneminen
elämätaito
Tällä viitattiin yleensä siihen, että nuorilla ei olisi tarvittavia taitoja ja tietoja päästäkseen ensimmäiseen työpaikkaansa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimus

tutkimuk-nen
tutkielma
yksinäisyystutkimus
pakolainentutkimus
akkulturaatiotutkimus
naapurustovaikutustutkimus
haastattelututkimus
verkostoanalyysiin
rekisteritutkimus
tutkimukses-sa
tut-kielma
seurantatutkimus
Malli perustuu sekä empiiriseen että teoreettiseen tutkimusaineistoon ja kirjallisuuteen, jota olen tässä tutkimuksessa esitellyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yksilöhaastattelu

ryhmähaastattelu
puolistrukturoitu
fokusryhmähaastattelu
lomakehaastattelu
puolistrukturoida
syvähaastattelu
haas-tattelu
strukturoitu
ryhmä-
parihaastattelu
puolistrukturoituina
strukturoimaton
teemahaastattelu
haastattelumuoto
puolistrukturoitua
puolistrukturoiduista
haastattelumenetelmä
ryhmäkeskustelu
tee-mahaastattelu
Pietilä, Ilkka ( 2010 ) Ryhmä- ja yksilöhaastattelujen diskursiivinen analyysi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puheakti

illokutionaarinen
austin
lokuutio
uskoja
intentionaalinen
kasvatuskäsite
perlokutionaarinen
järkiperuste
ihmismieli
uudelleen-kuvaus
performatiivä
ei-mytologinen
( Palonen 1999, 42−46. ) Skinner on näistä puheaktin elementeistä keskittynyt eritoten illokutionaariseen intentioon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhsi

yksi
erää
tärkeimmä
kannal-ta
merkittävimmä
läpileikkaavana
tärkeimminen
keskeisimmä
tavoitteeksi
osaksi
helpoi
raaka-havainto
muutoskohta
ensimmäiseksi
osatavoite
tavoittea
mu-kaisesti
Muuttujat on kerätty eri rekistereistä ja yhdistetty tätä tutkimusta varten yhdeksi aineistoksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hierarkkinen

hierarkinen
funktionaalisesti
hierarkkisiin
monitasa
polariteetti
rakenteeksi
dikotominen
välitaso
monitasoinen
päätöksentekomenetelmä
hierarkkisesti
komentoketju
performointi
hierarkkisuus
kurinpidollinen
hierarkiaan
maskuliniteetti
Taulukon rakenne voi olla yksinkertainen tai hierarkkinen ( ks. kohta 3.1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhteiskuntateoria

systeemiteoria
aikalainendiagnoosi
moraalifilosofia
aikalaisdiagnoosin
tieto-oppi
poststrukturalistinen
pragmatistinen
jälkistrukturalistinen
modernisaatiosta
yhteiskuntateoreettinen
lingvistiikka
Alasuutari, Pertti ( 2007 ) : Yhteiskuntateoria ja inhimillinen todellisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

instrumentalismi

developmentalismi
kehitysmalli
paternalismiargumentti
yhteistyövarainen
developmentalistinen
turvallisuusteoria
ideologisiin
immateriaalioikeusstrategia
tehokkuusargumentti
developmentalisma
ulko-ja
päiväjärjestystutkimus
regiima
audiovisuaalipolitiikka
ilmastoneuvottelu
kansalaisuuskäsitys
instrumentalistinen
valtiovetoinen
kehitysdiskurssi
4. Millainen on developmentalismin ja instrumentalismin suhde kehitysavusta ja kehitysyhteistyöstä käytävässä keskustelussa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuksa

artikkelissaan
väitöstutkimuksa
tutkima
gradussa
väitöstutkimus
väitöskirjatutkimuksa
kowalczyk
warr
valenta
marjo-riitta
skotlantilainen
marokkolainen
australialainen
valen
haastattelema
haastattelututkimuksa
tutkine
Saman ovat todenneet tutkimuksessaan myös Mulinari ja Neergaard ( 2004, 264–265 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

meaning

constructio
representatio
structurra
imaginatio
responsibilidä
categorizatio
moralidä
conversatio
rolla
cosmopolittaa
ex-peräces
subjectividä
natureä
perceptio
modernityä
naturra
explanatio
modernizatio
contex
treatiseä
Skinner, Quentin ( 1988 ) : Meaning and understanding in the history of ideas.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määrittyä

näyttäytyä
jäsentyä
merkityksellistyä
mieltää
näyttäytyy
muo-dostua
näyttäy-tyä
paikantua
määrittyminen
määrittyvä
rakentuva
näyt-täytyä
ankkuroitua
määräytyä
hahmottua
roolina
raken-tua
muotoutua
Tällöin toimijuus määrittyy sen mukaan, mikä on hyvää ja tavoittelemisen arvoista yhteiskunnassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liminaalinen

liminaalitila
profaani
liminaalivaihe
rituaalisesti
autoeroottinen
diasporinen
tarinankertoja
esineellistyä
reaalistua
liminaalisuus
vietti-peräinen
verisukulaisuus
oleminenymmärrys
kommunitas
biografia
presentistinen
Niinpä onkin paljon helpompaa aloittaa niistä säännöistä, joita liminaalinen väkivalta ei noudata.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kahdeksan

seitsemän
yhdeksän
viisi
neljä
yhdeksä
yksitoista
seitseä
kymmenes
kymmenen
kolme
kahdestatoinen
kolmetoinen
kahdenkymmentä
kahdeksa
seitsemäntoista
seitslä
neljästätoinen
kaksitoista
kymmeni
Kirjoittajista kahdeksan oli naisia ja miehiä oli 14 ( Ks. Taulukko 1. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lineaarinen

lineaari
seka-malli
regressiomenetelmä
faktorimalli
eksponentiaalinen
yleistetty
funktiomuoto
aikasarjamalli
pns-menetelmä
logla
faktoripiste
epälineaarinen
kovarianssimatriisi
vastausindikaattori
autokorreloituneisuus
kovarianssirakenne
Muuttujien välinen riippuvuus on lineaarinen, jos se voidaan kuvata suoralla viivalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kronstadt

keskitysleiri
neuvostovenäjä
kapina
neuvosto-venäjä
inkeriläinen
neuvostovalta
petritšenkko
neuvostohallitus
piiritys
wiborgs
postimies
molotovin
kukistuminen
petsamo
puna-armeija
punakaartilainen
Suomessa puhtaasti Kronstadtin kapinaa ja pakolaisia käsittelevää tutkimusta on vielä todella vähän.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsiteanalyysi

käsiteanalyyttinen
fenomenologinenhermeneuttinen
teorianmuodostus
käsitetutkimus
kategoriaanalyysi
tietoteoreettinen
luovuuskäsite
skinneriläinen
argumenttianalyysi
toimintateoria
laclaulainen
diskurssiteoreettinen
etnometodologinen
diskurssianalyysiin
argumentaatioteoria
narratiivisuus
Näin von Wrightin käsiteanalyysissa on erotettavissa kaksi tasoa : kuvaava ja muokkaava.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

niinpä

minkävuoksi
näh-däs
hätäinen
täten
ilmestymisaika
yhteiskuntahistoriallinen
toistamiseen
mu-ka
näinollen
pakkopaita
käsittele-
sittenkään
senvuoksi
valonpilkahdus
viedy
viranhaku
Niinpä teorian mukaan onnellisuutta rakentavat vain sellaiset mielentilat, joilla on kohde.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehystäminen

yleisösuhde
mediajournalismi
luontoteema
politisointi
metadiskurssi
professionalisoituminen
merkityksellistäminen
instrumentalistinen
argumen-taatio
julkisoteoria
kehystää
pelikulttuuri
vihapuhekeskustelu
representointi
katastrofiuutisointi
diskurssianalyysillä
mediakehys
tekste
Karvonen, Erkki 2000 : Tulkintakehys ( frame ) ja kehystäminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

epistemologinen

epistemologia
konstruktivisti
naturalistinen
tietoteoreettinen
moraaliepistemologia
relativistinen
skolastinen
tietoopillinen
ontologinen
konsekventalistinen
tieto-oppi
toimintateoria
Kuten Kuhn ja Weinstock ( 2002 ) toteavat, teoreettisella tasolla epistemologisen ajattelun kehitystä on usein kuvattu vaihemallien avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eksogeeninen

konvergoida
vakioinen
alkuvarallisuus
aikapreferenssi
monotonisesti
konkaavi
diskreettää
laskeva
skaalatuotto
endogeenisesti
epästabiili
etumerkki
innovaatiointensiteetti
tuotekehitysintensiteetti
jalkeinen
alkuhetki
alkuarvo
kulutusintensiteetti
Se on eksogeeninen tekijä, jonka vaikutusta itseensä tuottajien järjestelmä ei voi sulkea pois.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saatu

saama
saadua
kerätyä
antama
kerätty
saataa
saamaani
kerättävä
saamä
katohallintamenetelmä
aikaisemma
luotettavammin
vertailen
hallintamenetelmä
kerättää
arvioima
kustannuspäiväkirja
luotetta-vuus
Kuvailen seuraavassa myös tapoja, joilla mallien kautta saatuja tuloksia voidaan tulkita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

process

structureä
identificatio
implementatio
interactio
acculturatio
motivatio
identityä
creativityä
categorizatio
constructio
transformatio
conversatio
uncertaindä
definitio
personalityä
compariso
creatio
structurra
attentio
contex
Oleszek, Walter J. ( 2010 ) : Congressional procedures and the policy process.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuseettinen

tenk
tutkimusetiikka
verkkotutkimus
käyttäytyminentieteellinen
ennakko-arviointi
tutkimusteko
tutkijapositio
eettisyys
ammatti-eettinen
eliitti-haastattelu
tietosuojaan
http://www.talentia.fi
arkaluonteisuus
ihmistiede
kertomistapa
tutkimusjulkaisu
tilastoala
Eettiset periaatteet yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle on julkaissut Tutkimuseettinen neuvottelukunta ( 2009 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implikoida

formaalisti
oletusarvoisesti
rajoitetus
intentionaalisesti
ajallis-tilallinen
transitiivinen
olettaminen
reaaliolemus
kiella
apriorinen
egmalli
tyyppifakta
aistivi
oleta
järkeenkäypä
ehdollistaa
Tämä tulkinta kuitenkin edellyttää ja implikoi, että elämän oma rakenne voidaan ymmärtää ontologisen eron avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

facebook

instagram
youtube
yhteisöpalvelu
twitteri
twitterä
keskustelufoorumi
whatsapp
keskusteluryhmä
internetti
mikroblogi
netti
keskustelupalsta
keskustelualue
päihdella
skype
iphone
verkkoyhteisö
Hyviä välineitä ovat so-siaalisen median palvelut, kuten Facebook ja Twitter.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vuorovaikutus

vuorovaikutuk-nen
kommunikointi
vuorovaikutuksellinen
kanssakäyminen
kasvokas
tietokonevälitteisesti
vuorovaikutuksa
tietokonevälitteinen
vuorovaikute
Keskeinen merkitys on sillä sosiaalisella kontekstilla, jossa yksilöiden välinen vuorovaikutus tapahtuu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusote

tutkimustapa
fenomenologinenhermeneuttinen
tutkimusotteeseen
tutkimusmenetelmä
ipamenetelmä
kvalitatiivinen
tutkimusperinne
triangulaatio
tut-kimus
lähestymistapa
analyysimenetelmä
lähestyminen
fenomenografi
fenomenologi
diskurssianalyysiin
analyysimetodi
Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusote lähtee siitä, että todellisuudesta saatava tieto on subjektiivista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

stokastinen

kvasi-uskottavuusestimaattori
autoregressiivinen
varianssifunktio
kovarianssimatriisi
odotusarvomalli
autokorreloituneisuus
tiheysfunktio
estimoitava
kvasi-hyperbolinen
ylituoton
yhtal6
jäännöstermi
joukkojenvalisyys
yhtäsuuruus
A. 1 Määritelmä 3. ( Toisen asteen stokastinen dominanssi. ) Oletetaan, että jakaumilla F ja G on sama odotusarvo.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikutuksesta

vaikutuk-nen
haitallisesti
vai-kutus
oppiatulos
vaiku-tus
voimistaa
toimintamahdollisuuksiin
sisäryhmä-prototyyppisyysi
vaikutuksissa
pitkäaikaisvaikutus
hiljattainen
verkkokauppakulus
koveneminen
ympäristötekijä
heikentävästi
kasvattava
kehittyneisyys
moderoiva
raken-de
Ne eivät ole staattisia järjestelmiä, vaan muuttuvat esimerkiksi laajempien poliittisten ja taloudellisten muutosten vaikutuksesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sukupuoli

siviilisääty
seksuaalisuus
per-formaatio
myymälätyöyhteisö
seksuaalinen
toimisto-
anatomis-fysiologinen
seksuaali-suus
hetero-
adoptiovanhemmuus
suuntautuminen
Ikä ja sukupuoli ovat pitkälti tekijöitä, joihin henkilö ei voi itse vaikuttaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

narratiivisuus

fenomenografia
fenomenologi
tarinallisuus
elämäkerrallisuus
narratiivisuude
fenomenologinenhermeneuttinen
tarkastelukehys
etnometodologinen
keskusteluanalyysi
kirjallisuustiede
narratiivinen
identiteettiteoria
tarinallisuusi
konstruktionisti
kuvatutkimus
Tutkimusta suuntaa narratiivisuus sekä yleisempänä perspektiivinä, että näkökulmana aineistoon ja sen analysointiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

deprivaatio

ekonominen
periytyvyys
ylisukupolvisuus
neurobiologinen
kausaatio
sosiodemografisiin
sukupolvittainen
perhestrategia
terveysero
kulutuskyky
kehityksellinen
vanhemmuusnäkökulma
aluevaikutus
kehollistua
kausaatiohypoteesi
sairauskokemus
periytyvyysi
aikuisiä
( Mistry ym., 2008. ) Ekonomisen deprivaation -tutkimuksessa on kuitenkin omat rajoituksensa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ptk.

vnka
sovm
skla
keskustelumuistio
cba9
pkok
VP 2/1998 ptk. Helsinki, 1837–1839, ed. Elo ( Sdp ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

endogeeninen

vakioinen
havaitsematon
ramsey
paasyä
kasvumalli
skaalatuotto
yrityskoko
endogeenisesti
ei-havaittaa
rajatuotto
alkuvarallisuus
diskreettää
varallisuusjakauma
tullimaksu
tuotekehityspalvelutuotanto
markkinatasapaino
Tämä johtuu siitä, että kouluttamattomien ja koulutettujen työntekijöiden osuus taloudessa on mallissa endogeeninen muuttuja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sijaissynnyttäjä

aiottu
sijaissynnytys
thea
megin
ei-perinteinen
sijaissynnytysprosessi
altruistinen
aioa
sijaissynnytysjärjestely
adoptioperhe
australialainen
munasoluluovuttaja
kokelas
miespari
heteropariskunta
äidinvaisto
biogeneettinen
lähivanhempi
perijä
Luulen, että se on erilaista, kun he ( sijaissynnyttäjät ) saavat palkkaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saturaatio

kyllääntyminen
kyllääntyäpiste
arvioitavuusi
validius
laadul-linen
kvantifioiminen
tulkintaprosessi
teoriasidonnainen
sisällönanalyysi
induktiivisuus
analyysimuoto
reliaabelius
abduktiivinen
metodein
narratiivisuusi
teoriaohjaavuus
teorialähttö
Eskola ja Suoranta ( 2005 ) huomauttavat saturaatiosta eli aineiston kyllääntymisestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

joikin

näimä
paikoitella
jossain
pienä
jossakin
parhaimmassakin
epäjohdonmukainen
tällai-nen
ta-vallinen
osoia
osasyyllinen
mahdolli-sesti
ollakin
marginaalisesti
niimä
epäonnistunut
negatiivisi
tutkimushaastattelija
mo-lemmat
( TB ) Joissain tapauksissa vanhempi on olemassa, mutta ei mitenkään läsnä lapsen elämässä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käytänne

performatiivinen
elämäkäytäntö
sukupuoli-järjestys
diskursiivisi
uudelleentuottaa
käyttäytymissääntö
diskursiivisiin
institutionaalisi
kouluinstituutio
kulttuurista
normea
muotoutunut
koulukulttuuri
objektivoitua
tilanteisesti
kulttuurisi
konstruktiivisuus
institutionaalisesti
verkosta
Käytänteiden tasolla toimintaa ohjataan siihen suuntaan, jonka nähdään parantavan tai ylläpitävän tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osallistaa

osallistava
transmediakonsepti
osallistaminen
transmediallinen
välittäjätekijä
yhteis-suunnittelu
integroiva
asiakas-lähtöinen
kehittämis-
kuntademokratia
tietoverkkopalvelu
lukijalähtöinen
vuorovaikute
docventures-sarja
palvelukonsepti
asiakaslähtöinen
suunnitte-lu
aktivoivas
esteetön
Haastatelluista nuorista useimpien mukaan osallistavan työn pitäisi olla sellaista, että siinä myös viihtyisi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maasilta

reunanen
kymäläinen
rättilä
lukkarinen
pietiläinen
pajala
uskali
marttinen
pöyhtäri
ylönen
könönen
käyhkö
jääsaari
strellman
miika
kujalan
malinen
jiri
Maasilta, Mari et al. ( 2008 ) : Islam suomalaisissa joukkoviestimissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esittämä

esittäma
esitetty
tukeutua
myötäillä
filosofisiin
nimeämä
an-teeksipyyntö
klampferi
sinnott-armstrongi
brittimoralisti
kommentoine
beitzi
luonnostella
cudwortha
Esimerkiksi Skinnerin ja Pocockin ajatuksia voidaan kritisoida, mutta heidän esittämiensä tulkintojen suurimmat ongelmat ovat lähinnä muissa asioissa kuin fortunassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

segregaatio

eriytyminen
sosiaalis-taloudellinen
segregoituminen
eriarvoistuminen
asuminentoive
diversiteettää
hajautuminen
asuin-alue
lohkoutuminen
alueellisuus
erilaistuneisuus
eriarvoisuus
homogenisoituminen
eriy-tyminen
asuntopolitiikka
luokkaero
Laakso, Seppo ( 1993 ) : Alueellinen segregaatio ja Helsinki.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alateema

kattoteema
ylä-teema
ala-kategoria
merkitystihentymä
manifestaatio
sisältöalue
analyysiteema
tekstiote
pää-kategoria
ala-kysymys
alaluokki
koodiperhe
ydin-kategoria
pääteema
merkitysyksikkö
ylä-kategoria
luottamuskokemus
kokosin
Alateemojen luonne oli sen sijaan enemmänkin läpileikkaava, ja alateemat saattoivat esiintyä useammassa yläteemassa samanaikaisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osite

sisältyätodennäköisyys
otosyksikkö
otantayksikkö
havaintoarvo
poimintatodennäköisyys
sisä-solu
aselupahaltija
otosa
osaaineisto
osajoukko
kuukausi-kohtainen
karttaruutu
vastaustodennäköisyys
pintavesityyppi
otospaino
yhteinenjakauma
Perusjoukko ( Suomen kansalaiset ) jaettiin alueellisesti ositteisiin, joista poimittiin satunnaisotannalla alkioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valta-suhde

valta-suhde
valtasuhde
valtaasetelma
valtarakenne
sukupuoli-järjestys
valta-
uudelleen-tuottaminen
valtaero
uusintaa
val-tasuhde
nurinkääntö
kouluinstituutio
diskursiivisiin
valta-asema
tilanteisesti
valtahierarkia
voimasuhde
Toisaalta tutkimukseni on myös luonteeltaan kriittinen, sillä se pyrkii havainnollistamaan erilais-ten diskurssien välisiä valtasuhteita ja hegemoniaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teoreettinen

viitekehys
teoreettis-metodologinen
teoriapohja
analyysimene-telma
tutkimuskäsite
viitekehyk-nen
aikakauslehtitutkimus
teoriakehys
tutkimusteoreettinen
tieteenfilosofinen
taustateoria
viitekehyksessä
tutkimusteoria
metateoreettinen
heijastuspinta
kysymyksenasettelu
Malli perustuu sekä empiiriseen että teoreettiseen tutkimusaineistoon ja kirjallisuuteen, jota olen tässä tutkimuksessa esitellyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsitteellistää

hahmottaa
tematisoida
kategorisoiminen
määrittyvä
diskurssianalyysillä
konstruoida
konstruoima
abstrahoida
tyypitys
teoretisoida
rep-resentaatio
diskursiivisi
konstruktionistisesti
artikuloitua
merkityksellistää
nimittämä
konstruktionisti
kaksois-hermeneutiikka
Aluksi aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan sen jälkeen uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ikäryhmittäinen

viisivuotisikäryhmittäin
ikäryhmittäin
sukupuolittainen
kuolleisuusluku
ikävakioitu
sukupuolittain
vastaajamäärä
kokonainenvaihtelu
huume-peräinen
elinaikataulu
tupakointikuolleisuusluku
keskiarvoinen
ristiintaulukoima
web-
alkoholikuolema
taustamuuttujittain
regressiotaulukko
ryhmäkohtainen
Näitä ikäryhmittäisiä osuuksia on käytetty kuolleisuuslukujen kertoimina, jotka tasaavat sukupuolten ja sosioekonomisten ryhmien ikäjakaumien eroja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ensinnäkin

ensinnä
yhtäältä
toisekseen
ennenkaikkea
mil-lainen
tähdellinen
tutkimi-nen
kontribuaa
ensiksi
pää-tarkoitus
aineistovalinta
ni-menomaan
kokoavasti
tutkimusobjekti
nä-kökulma
luokkanäkökulma
ymmär-tää
tutkimuskysymyksenä
haastattelu-puheinen
Esitettyjä olosuhteita ovat ensinnäkin, että lapsista lähtee väistämättä ääntä ja sille ei voi mitään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diffuusio

laatuvarmistus
koulutusinnovaatio
politiikkatoimi
institutionalisoituminen
institutionalisaatio
omaksuminenprosessi
kehitysapujärjestelmä
johtaaoppi
viestintäprosessi
laatuvarmistusajattelu
mielipidevälittäjä
kehitysdiskurssi
toimeenpanoprosessi
kehitysaskel
aktivointiajattelu
turvallisuuskäsite
verojärjestelmä
kasvuihme
2. Laadunvarmistus on innovaatio, joka leviää liikkeellelähdön jälkeen pysähtymättä diffuusion yleisen teorian mukaisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sukupuolittua

sukupuolittunut
sukupuolittaa
sukupuolistua
sukupuolittuneisuus
sukupuoli-järjestelmä
parisuhde-
maskuliinisuuksiin
hetero-
sukupuolistune
sukupuolijärjestys
sukupuolittune
patriarkaalinen
sukupuolirooli
mieskeskeinen
hyper-maskuliinisuus
heteronormatiivisuus
performointi
heteronormatiivinen
isyydellä
Suomalaiset työmarkkinat ovat sukupuolittuneet, ja sukupuolten välinen palkkaus on epätasaarvoista ( Opetusministeriö 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

performatiivi

performatiivä
merkea
riisuttu
sijaissynnytysraskaus
merkitystodellisuus
kasvokkainenvuorovaikutus
video-materiaali
lakikoodi
teks-ttää
monimielinen
symbolisma
kanoninen
Kaskisaari, Marja ( 1997 ) : Homoparisuhdekeskustelu -diskurssi ja performatiivi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähestymistaa

lähestymistapa
tutkimussuuntaus
tutkimussuunta
tutkimustraditio
teoriaperinne
lähestymistapaan
tutkimusperinne
lähtökohtaan
lähestymistava
tutkimustapa
vaihtosuhdeteoria
etnometodologinen
regiimiteoria
poststrukturalistinen
metateoreettinen
konstruktivisma
toimintateoria
miten-kysymys
suuntauksi
( Lind & van den Bos, 2002. ) Tämä on linjassa ryhmäarvomallin ja sosiaalisen identiteetin lähestymistavan oletusten kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dilemma

määrittelykamppailu
ryhmäoikeuskeskustelu
repertuaarit
manifestoituminen
kristevalainen
eetikko
hegemonisuus
marginalisointi
tulkintakiista
tulkintaero
homovanhempi
ulot-tuvuus
katastrofivarautuminen
moneus
silmukkavaikutus
malista
kosmopolitanismi
Tällöin voidaan olettaa, että kyseessä ei myöskään ole miehiä ja feminismiä koskeva ideologinen dilemma tämän aineiston ulkopuolella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

salasuo

ojajärvi
tanhu
luukka
ridell
linnainmaa
kyttä
warpenius
veijola
vaaranen
käyttökulttuuri
nättää
hoikkala
soikkeli
merikivi
reeta
hamarus
Esimerkiksi Tommi Hoikkalan, Mikko Salasuon ja Anni Ojajärven ( 2009 ) teos Tunnetut Sotilaat on tällä saralla harvinaisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antagonismi

luonnollistaa
gramscilainen
kamppailuvalta
valtapolitiikka
liberaalis-individualistinen
proliferaatioparadigma
vastarinnan
vastajulkisuus
yhteinenkuntamuoto
maailmakulttuuri
sukupolvikonflikti
anarkia
valtahierarkia
antagonistinen
muutoslogiikka
Hegemonia on siis jatkuvien antagonismien ja uudelleen artikuloinnin kohteena ( Laclau & Mouffe 2001, x ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

histotyä

revolutio
naturra
literaturra
structurra
memotyä
ethnicidä
formatio
argumentatio
russi
identidä
constructio
germatyä
moralidä
sexualidä
brkin
culturra
reproductio
masculinidä
modernityä
Wagner, Peter ( 2001 ) : A History and Theory of the Social Sciences.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarinatyyppi

selviytyätarina
tarinalinja
selviytyminenpolku
merkityskokonaisuus
ydin-kategoria
kirjoituk-nen
pää-kategoria
ylä-teema
ylä-kategoria
aiheittain
narkomani
tekstiote
ongelmallistus
kuva-aihe
matkaopas
tiivistämä
blogityyppi
Kyseenalaistavien nuorten tarinatyyppejä aineistossa ovat analyysi, mielipide ja ratkaisu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sitte

niinku
tota
sillo
silleen
siel
kuitenki
niinkun
siin
vaik
sillai
jotenki
sila
esimerkiks
tämmö
tolla
tietenki
semmonen
tämmönen
rupes
Se tilanne oli sillai, et ku me sitte tosiaan puhuttiin kaikkee.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

problematisointi

käsitemäärittely
erottautuapyrkimys
monitahoisuus
hahmotustapa
kielellisyys
masku-liinisuus
naistoimijuus
yleiskä
kontekstuaali
tut-kiminen
abstrakta
sukulai-suus
globalisaationäkökulma
arvoväritys
asiayhteyteen
moni-merkityksellinen
representaa-tio
merkitys-ten
Prosessissa keskeistä on suhde itseen, henkilökohtaisen elämän käytännöt ja problematisoinnit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eduskuntavaalit

kunnallisvaalit
puolueittain
eurovaalit
vaalimainos
vaalirahoituskohu
vaaliohjelma
varakeruutilaisuus
vaalirahoitusilmoitus
valtiopäivät
mediailmiö
vaalimenestys
vaalivoitto
puolueeksi
äänestysprosentti
vara-kansanedustaja
vaalirahoitus
vaaliseminaari
perussuomalainen
presidenttivaalikampanja
Kuva 23. Kuvankaappaus Sampsa Katajan ( kok. ) vaalirahoitusilmoituksesta vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

retoriikka

perelman
chaïm
pragmaattisuus
antikommunistinen
argumen-taatio
kaunopuheisuus
kunniapalautus
retori
developmentalisma
liberalisma
tehokkuusargumentti
toulma
valtapolitiikka
uskonnollinen-sävytteinen
vaikuttaakeino
patriotismi
Summa, Hilkka ( 1996 ) : Kolme näkökulmaa uuteen retoriikkaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haluu

myöskia
osannu
tarvia
tollasi
itses
järkeä
haluis
pitäis
numeroo
kaikkia
pystyny
halus
päätöksia
oppis
teijä
tarttis
pikä
tajua
osaks
Kyl ne sitä kysy ja sanoin, että haluun olla toisella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikatrendi

tasovaikutus
tutkimusohjelmayritys
loki
probi
trendivaikutus
pikialuetaso
vertaistaa
osakkuus
adjustointisolut
varianssikomponentti
adj.solut
t-testisuureä
bktdeflaattori
peruspaino
clog-log
Osakkuuden vaikutukset ovat mukaantuloa seuraavana vuonna suuret ja negatiiviset pienille yrityksille ja tilastollisesti merkitsevät, kun erilliset aikatrendit on sallittu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaali-jaterveysministeriö

sosiaali-jaterveysministeriö
työryhmämuistio
kansli
sisäasiatministeriö
vanhuspalvelulaki
kehittäätyöryhmä
terveydenhuoltolaki
päihdehuoltolaki
koordinaatioryhmä
sosiaalihuollo
selvityshenkilö
finlex
eläketurvakeskus
uudistaatyöryhmä
laatusuositus
etene
valvira
kulttuuriministeriö
kansaneläkelaitos
Sosiaali- ja terveys-ministeriön selvityksiä 2008 : 29. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koherentti

eheä
ristiriidaton
sirpaleinen
konstruoitu
ajatuksellinen
juonellinen
metatarina
vivahteikas
säännönmukaista
yleis-tasoinen
monivivahteinen
aukoton
kontekstuaalisesti
todelli-suus
monoliittinen
projisoituvuusi
muuntuva
skemaattinen
tulkintasääntö
Tontti huomauttaa, että kertomukset eivät ole koherentteja ja ristiriidattomia kokonaisuuksia ( Tontti 2005, 73 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reflektoida

esiymmärrykään
reflektoinna
toimijuudestaan
reflektoima
ymmärrystä
ym-märtämä
ymmärrykään
positiota
asenteeni
pohti-a
suhteeni
asemaani
lähietäisyys
reflektoiminen
reflektiivi
näkemää
arkitodellisuus
käsitykään
Tämä ei tarkoita, että päätökset olisivat luonteeltaan reflektoituja ja rationaalisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

summary

lognote
criterio
page2
reliabilidä
recommendatio
final
heteroskedasticidä
architec
bayesia
cfsp
asnen
sectio
official
documentatio
tstage
figureä
differential
procedureä
wshdi
usableä
[ Viittauspäivä 10.9.2012. ] Stainton, Tim ( 2006 ) Brief International Research Summary - Individualized Fund-ing : Cost and Resource Issues.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

analyysiin

analyynen
sisällönanalyysiin
teoriasidonnainen
analyysimetodi
analyysitapa
ana-lyysi
laa-dullinen
koodausprosessi
teoriaohjata
diskurssiteoreettinen
tutkimusteoria
sisällönanalyysi
kehysanalyysiin
tutkimusotteeseen
analyysimuoto
teoriakehys
Luvussa 6 pääsen tutkimukseni analyysiin ja esittelen ne diskurssit, jotka tutkimusaineistosta löysin tutkimuskysymysten avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

määritelmä

määrittely
luokitusjärjestelmä
nyky-käsitys
sovellusala
mää-rittely
dryze
luonnehdinta
oikeusvaltiokäsite
toimintamekanismi
habermasi
ngo-käsite
tunnuspiirre
artikuloima
EU myös korostaa, että kattavaa korruption määritelmää ei ole olemassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

affektiivinen

konatiivinen
käytöksellinen
kehollinen
emotionaalinen
kognitiivisiin
virittyminen
elämyksellinen
episodinen
luottavaisuus
situationaalinen
narsismi
kognitiivinen
affektiivisuus
ihmistenvälinen
tunnepohjainen
Affektiivisen pelaamisen ja biopalautteen yhteyttä on myös tutkittu ( Becker ym., 2005 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

liikeyhtälö

konvergenssinopeus
kulutusintensiteetti
euler
ramsey
alkuarvo
yksikkökustannusfunktio
vakioarvo
derivaatta
differentiaaliyhtälö
derivoima
ylläpitopiste
voittofunktio
singulaariura
yhtälöryhmä
kysyntäfunktio
πjkrj
markkinattasapaino
kasaantuminenvoitto
t Tehdään nyt samoin kuin liitteessä J, ja sovelletaan ylläolevaa kulutusintensiteetin lauseketta pääomaintensiteetin liikeyhtälöön ( 4.24 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

culturra

sociedä
identidä
histotyä
sexualidä
ethnicidä
naturra
globalizatio
memotyä
constructio
modernidä
communidä
disabilidä
modernityä
christianidä
formatio
theotyä
revolutio
representatio
diversidä
Garland, David ( 2001 ) : The Culture of Control.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikasarja

hp-suoti
kausitasoittaa
kotitalous-kohtainen
suostuntaverotilasto
tarkasteluperiodi
pääomakanta
otosaineisto
täsmäyttää
hpsuodin
regressiokerroin
neljännesvuosittainen
diskreetti
lorenzkäyrä
hasard-funktio
laskettu
vuositilinpito
jakaumi
neljännesvuositilinpito
Kuvasta voidaan siis tulkita, että aikasarjassa ei ole havaittavissa merkittäviä autokorrelaatioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muuttuva

alati
muodostuma
pirstaloitua
joustavana
määrittyvä
myöhäismoderti
medioitua
muuttune
heijastaja
uutinentuotanto
medioitune
muotoutunut
kaoottinen
jälkimoderti
monimutkaistua
pirstoutua
kerroksellinen
muovata
Kyse on siis ajan, kulttuurin ja teknologian myötä muuttuvasta käsitteestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

essentialismi

skolastinen
käsitteenmuodostus
naturalistinen
essentialisma
humi
tietoopillinen
mikrorakenneessentialismi
kripki
aristoteelinen
velvollisuuseettinen
humelainen
konstruktivisti
ontologi
tieto-oppi
Essentialismi uskoo kaikkien ryhmän jäsenten jakavan sille tyypilliset ominaisuudet, joita se pitää periytyvinä ja muuttumattomina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jostain

joistai
kilpaili
si-tä
oikeeta
millasi
osaks
jotain
päivitellä
puhuttava
semmosist
toisia
kaikennäköinen
jonkunlainen
näist
mököttää
vatvoa
muuhunkaan
lipsauttaa
mistä
Ihmisille ei saa tulla sellaista kuvaa, että heidän on jostain syystä osallistuttava tutkimukseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reflektio

oppiaprosessi
itsetietoisuus
reflektointi
itse-reflektio
reflektiivi
tahtominen
arkijärki
reflektoinna
subjektiviteetti
tietäminen
siegelä
järkeily
skematismi
reflektiivinen
Myös muistelu ja reflektio voidaan käsittää kerronnaksi, jota ihminen tekee itselleen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

legitimoida

legitimoiva
pönkittävä
toisintaa
rationalisoida
suomaa
pönkittäminen
legitimointi
uudelleentuottaa
legitimoima
legitimoitua
markkinaliberalismi
oikeuttaja
instituutioitua
uudelleenrakentaa
uusintaa
korruptoida
pönkittää
tuotteeksi
Diskurssianalyysin keinoin voidaan tutkia myös sosiaalista eriarvoisuutta, jota tuotetaan ja legitimoidaan kielen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

syntymäkohortti

sukupuolittain
ikäryhmittäin
taustamuuttu
kyselykierros
ikävakioida
suur-alue
auttaaryhmä
syntymäkuukausi
siviilisäätyä
kvartaalittainen
tupakointikuolleisuusluku
sarjatasa
ikävakioitu
kyselyvuosi
syntymäintervalli
vakioitu
Taulukko 2. Yksinäisyyden kokemus sukupuolen ja syntymäkohortin mukaan vuonna 2008 ( % ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

neljäs

kolmas
viides
neljänn
ensimmäinen
kolmanne
seitsemäs
kolme
kuudes
neljä
ensimmämä
neljänsi
viisi
kolmeksi
kahdeksas
ensimmäi-nen
ensimmäiseksi
ensim-mäinen
kol-mas
alakysymys
Työni neljäs luku käsittelee tulkintoja, joita Levinasin eettisen ja poliittisen välisestä suhteesta on tehty.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emootio

affektiivinen
aistimuksiin
miellyttävyys
konatiivinen
kehollinen
kanssatunne
narsisti
tunnetila
mielentila
perus-tunne
affektiivisuus
impulsiivisuus
episodinen
affektuaalinen
Kenties siis onnellisuutta ovat vain emootiot ja mielialat, eivät perifeeriset affektit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osajoukko

aarellinen
maaritellä
epatyhja
kolmiointi
soluyhdiste
kompakti
parametriavaruus
satunnainenvaikutus
sisaltyä
jarjestys
yhtenainen
monitahokas
polkukomponentti
niista
sek¨a
Siten i = 1 xi kaikki osajoukot A ⊂ Δ ovat rajoitettuja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

valenssi

sisallo
sisallollinen
etaannyttaminen
samanmielisyytta
affiliaatio
paattamaton
savyy
yhteistyo
teini-ian
epavarma
preferenssijasennys
yllapitaa
sisalto
kasitys
affektiivisuus
episodinen
Voidaan silti sanoa, etta jonkinlainen valenssi on aina olemassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaalisi

vuorovaikutustilanteissa
sosiaa-linen
kohtaamisissa
prosessit
virtuaalisi
kategorisoinni
todellisi
käyttäytymisnormi
vuorovaikutustapa
vuorovaikutustilanne
tilanteisesti
luonnollisi
kulttuurisi
ympäristöö
ilmenevi
muotoutuva
kognitiivisi
pakokeino
performatiivinen
Verrokkiryhmänä oli nuoret, jotka eivät kokeneet ahdistuneisuutta sosiaalisissa tilanteissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

universalismi

sekulaarinen
liberaalidemokratia
partikularismi
jahanbeglo
individualisma
liberalistinen
kosmopolitanisma
liberaalidemokraattinen
demokratiakäsitys
luonnehtima
agonistinen
kamppailuvalta
universalisma
valtiosuvereniteetti
moniarvoisuus
Universalismin ja erityisyyden taistelu on yksi Laclaun ( 1992 ) identiteettipolitiikan kiteyttäviä kysymyksiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dijk

teun
eemeri
kunda
casey
andersen
clegg
edley
wodak
cuilenburg
willmot
gamso
zooni
alvesson
koper
tongeri
blommaert
brubaker
Van Dijk, Teun A. ( 1992 ) : Discourse and the Denial of Racism.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fanifiktio

fanitaide
cosplay
striimaus
pelivideo
skini
yhteisöpalvelu
proppi
youtube
verkostoitumis-
viihdeohjelma
mikroblogi
kulttuurituote
roolipeli
twitteri
podcast
tutoriaali
machinima
ihmissuhdesarja
Keräämäni aineiston perusteella useimmin digitaalisten pelien ympärillä tuotettuja sisältöjä ovat cosplay, fanitaide ja fanifiktio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

minkävuoksi

näinollen
senvuoksi
toisekseen
vaikkakin
jottei
niinpä
jol-loin
kos-ka
kovinkaan
valikoivasti
täten
yhteisölli-syys
huo-limatta
yksit-täinen
tietomäärä
oletetusti
ohuus
ensinnä
kehityshaaste
Aihetta ei kuitenkaan ole tarkemmin tutkittu, minkä vuoksi sen tutkiminen on samalla mielenkiintoista että tärkeää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konvergenssi

informaatioyhteiskunta
lokaali
teknologinen
deterministi
samankaltaistuminen
deregulaatio
yhdenmukaistuminen
alavirta
mittakaavaetu
globalisoituminen
kiihtyminen
informaatio-ja
informationaalinen
talouskehitys
ekstensiivinen
web2.0
yhteis-kulutus
Jenkins ( 2008 ) on puhunut kulttuurisen ja sosiaalisen konvergenssin aiheuttamasta osallistuvasta kulttuurista, jossa yleisö muuttuu yhteisöksi, joka alkaa toimia faniryhmän tavoin osallistuen median tekemiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reflektiivinen

reflektiivi
refleksiivinen
itse-reflektio
holisti
metareflektiivinen
meadilainen
reflektoinna
mielisisäinen
itse-hallinta
maailmasuhde
kun-toutuminen
pohjarakenne
Tässä pro gradu -tutkielmassa etsin vastausta kysymykseen, miten ihminen voi tukea elämänhallintaansa reflektiivisen kirjoittamisen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

energiaturvallisuus

sovittelumenetelmä
energiaresurssit
antihegemonia
suojausjärjestelmä
turvaus
antihegemoniapolitiikka
anti-hegemonistinen
anti-hegemonia
neomerkantilisma
tullijärjestelmä
öljyntuottajamaa
energiaintressi
antihegemoniatavoite
energiasaanti
sokerisektori
multilateraali
neomerkantilistinen
institutionalisointi
Kiinan politiikka oli ideatiivista niissä sopimuksissa, jotka eivät ole keskeisiä energiaturvallisuuden varmistamisessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eroon

valloilleen
miehe
alkuhuuma
pitkittää
aviokriisi
hankkiutua
loitto
umpe
lietso
ratkeaminen
käsiksi
traua
lapsisaanti
piilottaa
pidätellä
yhteensovittaa
sadistinen
Lapset kaipaavat tutkimusten mukaan sitä, että saavat keskustella vanhempien kanssa eroon liittyvistä asioista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarkastelu

tarkasteleminen
analysointi
paikanta
analyynen
kiusatailmiö
lähempi
tutkimukses-sa
päähuomio
tutkimuskeskustelu
hahmottelu
käsittelyni
yhteiskuntateoreettinen
tutkimusintressi
ana-lyysini
tarkas-ella
Ensimmäisessä vaiheessa rajataan tarkastelun ulkopuolelle aineiston ne osat, jotka eivät ole tutkimuksen kannalta relevantteja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

impac

rolla
mortalityä
investigatio
compariso
conceptualizatio
peacebuilding
productivityä
adaptatio
safedä
contrac
allocatio
accessibilityä
collaboratio
uncertaindä
acculturatio
ex-peräces
humanitaria
explanatio
competitio
Skogan, W. ( 1987 ) : The Impact of Victimization on Fear.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kirjallisuusterapia

narratiivisuus
sukupuolitietoinen
nuorisososiaalityö
ammatti-käytäntö
opintojakso
terveysviestin
biososiaalisuus
eklindström
perhenäkökulma
psykoterapias
elämäkerrallisuus
transpersoonallinen
pääkäsite
taustaajattelu
gerontologinen
ekososiaalinen
Kirjallisuusterapia kuuluu ekspressiivisten terapioiden piiriin ( Ihanus 2009b, 22 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

millään

monella
missään
jolla
kuiten-kaan
välttä-ä
kos-kaan
pidäkään
parhaalla
toisella
tarvitsekaan
alkuunkaan
voika
ei-mielivaltainen
tietenkään
toisia
liioin
onnistuttaa
välttämät-tä
saati
Sitä ei voi kuvata millään muulla tavalla ” ja ” Ihmiset ovat hulluja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

transformaatio

kompleksissa
transitiivinen
asymmetrinen
syvätaso
normalisoida
väistämättömä
lokaali
valta-sfääri
arvoluonti
stabiilius
sommitelma
voittofunktio
preferenssijasennys
johtamineninnovaatio
peilipeli
Tarkastelen, miten tieteelliseksi käsitetty tieto ja teknologiat muodostavat osan itsen transformaatioon tähtäävää toimintaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hämä

hääperinne
perhejuhla
luksus
kirkkovihkiminen
mnemoninen
muisteleminen
hääpäivä
morsiuspuku
riisuminen
kelluva
ylellinen
kommemoraatio
perinteisyys
häätyhteisö
turistinen
ajankuva
kansallinenkulttuuri
hääpuku
Avustajien nimeäminen erottaa häät muista juhlista, ja samalla se on myös yksi oikeiden häiden keskeinen tunnusmerkki.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkitty

yläreuna
vasempaan
juokseva
navigointipalkki
kellonaika
suuntaamaton
alakulma
piirretty
symboloiva
ylä-teema
alalaita
tapahtumaaika
jaetku
tekstiote
lähtöpiste
Ensinnäkin kuva on merkitsijä, jolloin se saa merkityksensä konnotaatiotason merkittyjen käsitteiden tulkintakehyksessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

selittävä

selitettävä
vakioida
yhteisvaihtelu
interaktiovaikutus
selittäjä
aluemuuttuja
muuttu-ja
vakioitu
kolmi-suuntainen
vakioitaa
muuttuji
kulttuuripääomamuuttuja
lapsuudenaika
ennustemuuttuja
selitä
vastemuuttu
Voi olla, että selittävien muuttujien vaikutus selitettävään muuttujaan on erilainen sen eri arvoilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

systeeminen

sisältäpäin
merkitys-välitteinen
todelli-suus
konstituoiva
konstituoitua
vietti-peräinen
eläminenmaailma
zombiekategoria
prosessialainen
prosessialaisuus
jälkimodertä
ajatte-lu
maailmayhteiskunta
totalisoiva
muokkaava
( Mt., 88–89. ) Tällaiset ihmissuhteet voidaan käsittää puhtaiksi, sillä ne toimivat irrallaan sosiaalisesta systeemistä ja ovat vapaasti muodostettavissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sensijaan

ensinnä
nimen-oa
pitäki
ver-rata
uudemmki
edel-leen
yksiulotteisesti
kui-tenkin
monikulttuurisiin
valikoivasti
medi-a
ai-nakin
puo-lestaan
ennenkaikkea
osoit-taa
vastiä
rajaveto
yllyke
vähemmistökysymys
Myös toiminnan riskit on vain hyväksyttävä sen sijaan, että pyrkisi jatkuvasti hallitsemaan niitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muuttuma

radikalisoitua
kristalloitua
yhdenmukaistua
samankaltaistua
individualisoituminen
romuttuminen
feodaalinen
maallistua
ravistella
mieskeskeinen
transitiovaihe
ydinperheideaali
nyky-ranska
perhejärjestelmä
historiattoma
perheinstituutio
säätyjako
medioitune
sääty-yhteiskunta
Tämän teorian mukaan puolueet ovat 1900-luvun länsimaisissa demokratioissa muuttuneet ja muuttumassa luokkapuolueista yleispuolueiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontekstiin

konteksta
kehyksiin
kentkään
kulttuurisiin
lausumi
jäsennyksiin
histo-riallinen
yhteiskunnal-linen
mikro-taso
diskurssikäytäntö
asiayhteyteen
kontekst
poliittis-taloudellinen
erikoispiirre
lainalaisuuksiin
kä-site
On olennaista, että tutkija pyrkii asettamaan tutkittavan aiheen yhteiskunnalliseen kontekstiin ja kuvailemaan sitä tarkasti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nila

sielt
kaikkia
niida
sellasia
juttua
tottunu
vaik
mahollinen
täst
semmosia
niil
ihmisia
niist
sillai
kaikkee
tommo
kauheesti
vaihees
tarvi
Lotta : Mul oli kans se, et me vertailtiin niit tilastoi ja tällee.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

loimas

kassaa
vikman
ammattiyhdistysliike
tukiainen
teollisuusviikko
linnamo
työttömyyskassa
viitamies
ay-liike
sttklehti
porvarihallitus
kenettää
virmavirta
nykypäivälehti
kairamo
noteera
jäsenyysohje
jännes

sidottu

konstituoida
mielletty
suvereeninen
samastaminen
typistää
tavaranvaihto
nojaavi
suvereenin
markkinatvaihto
riistosuhde
latistua
muuttavana
säilyttävä
biopoliittinen
vaaliva
jähmettää
sukupolvikonflikti
kansalaisyhteiskuntakäsitys
murentuminen
Paikalleen sidotun ja pitkälle ositetun vaihetyön osuus on supistunut minimiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

saama

saatua
antama
saatu
saadua
saataa
saa-a
saamia
maksettu
arvioitsija
saia
kerättää
tarjoaa
mielipidetiedustelu
viestie
lähettäma
hankkima
an-taa
Vanhemmat päättävät, mitä he kertovat ja olettavat lasten olevan tyytyväisiä saamaansa tietoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

antropologia

kulttuuritutkimus
sukulaisuustutkimus
naistutkimus
tutkimusperinne
sukupuolitutkimus
antropologinen
teoriaperinne
lingvistiikka
tutkimussuuntaus
jälkistrukturalistinen
psykoanalyynen
psykoanalyysi
lisääntyäteknologia
strukturalistinen
performanssiteoria
tutkimusala
marxistinen
sukulaisuuskeskustelu
Etnografian juuret ovat 1800-luvun antropologiassa, jossa tutkittiin vieraita kulttuureja ja niissä toimivien ihmisten arkea.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sarajärvi

suoranta
sisältöanalyysi
huberman
teoriaohjata
aineisto-lähtöinen
perusanalyysimenetelmä
teorialähtöinen
perusmenetelmä
corbin
perttula
hurme
puusa
larkki
Tuomi, Jouni & Sarajärvi Anneli ( 2009 ) : Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tilannesidonnaisuus

monitahoisuus
kontekstisidonnaisuus
tulkinnallisuus
häivyttäminen
konstruktiivinen
symbolisuus
jännitteisyys
tilanne-kohtaisuus
sairauskäsitys
luokkamaku
sukulainenkäsite
interpersoonallinen
omakohtaisuus
positionaalinen
muuttuvuus
konstruktivisminen
eritteleminen
Backmanin ( 2005, 196 ) olo-tila yhdistää tilannesidonnaisuuden ja virittyneisyyden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

näkökulminen

näkökulmasta
politiikkasektori
suunti
yhteiskunnal-linen
lähestyminenkulma
suvaitsevaisuuskäsite
intressitaho
kehityssuunti
verkkokeskusteluryhmä
moni-suuntainen
näkökulmas-
käsitteellistys
susikysymys
mo-n
katsantokanta
tar-kasella
il-miö
Jokaisen ihmisen elämässä on asioita, jotka eri näkökulmista katsottuna näyttävät erilaisilta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

deterministinen

dynaamisesti
yksiulotteinen
epälineaarinen
epajohdonmukaisuus
havaitsematon
käsitteenmuodostus
formalisoida
yleistetty
epäkriittinen
ihminentoiminta
olettaminen
ilmi6
mekanistinen
itsekuripreferenssi
yksinkertaistus
Konteksti ja konventiot eivät ole toimijalle kuitenkaan deterministisiä, vaan muodostavat ” mahdollisen horisontin ” ( horizon for the possible ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuokkavierasjuhla

inkompetenssi
joukkohallintadiskurssi
mielenosoitustapahtuma
kuokkavieras
moralistinen
julkisuusvaihe
viipurilaissanomalehti
historiapoliittinen
järjestyskysymysdiskurssi
vihapuhekeskustelu
marginalisointi
räsäse
valtajulkisuus
konserttisalikeskustelu
jälkipyykki
lähiömellakka
uutisointi
kuokkavierasjulkisuus
Inkompetenssin diskurssi esittää Kuokkavierasjuhlan jo ideatasolla mahdottomana ja sisäisesti ristiriitaisena ilmiönä, jota ei ole edes mahdollista ymmärtää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muoda

ylistysmusiikki
amerikkalaisuus
piirteinä
karismaattisuus
liikehdintään
kotitalouskysymys
taarabiin
omaksum
urheilullisuus
uskonnollinen-sävytteinen
maallikkokeskustelu
nivoutuva
asennoitumistapa
yleisemminkin
rakennusaines
naivistinen
perinteisyys
[ --- ] Se transponoi affektin rytmeiksi, merkeiksi ja muodoiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuloksiin

yleistettävyy
saamä
tutkimustulos
fe-menetelmä
paikkansapitävä
tulonjakovaikutus
vertailtavuus
vastauksiin
samansuunda
reliaabella
eemenetelmä
trendipuhdistusmenetelmä
valintoihini
tu-los
fe-ja
reliabiliteää
puoluevalinta
thomaenen
Silloin pohditaan myös syitä, jotka ovat voineet vaikuttaa saatuihin tuloksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

identiteetti

ryhmäraja
identiteettää
iden-titeettää
identi-teettää
kansallinenyhteisö
siirtolainenyhteisö
suur-kertomus
rakennusaine
kulttuuriidentiteetti
rakennuskivi
identiteää
rakennusprosessi
kollektiivinen
itse-määrittely
poliittis-kansallinen
Hallin ( 1996 ) mukaan identiteetti rakentuu vain suhteessa toiseen ja siihen, mitä emme ole.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

herkki

peittäminenkaava
nollasolu
soluyhdiste
ei-herkkä
hyper-kuutio
säätösuunta
ei-herkki
etukäteinentieto
määrä-taulukko
herkkyyssääntö
peittäminenväli
soluarvo
suojaväli
kohinaterm
aputieto
solufrekvenssi
satunnainenkoe
peitetty
Ensisijainen peittäminen ( primary suppression ) on herkkien, eli ensisijaistensolujen peittämistä suojattavassa taulukossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

distance

sensitivityä
probabilityä
doubleä
sampleä
selectio
tarki
liabilityä
sensory-processing
mnar
correlatio
confidentialityä
simpleä
mbsr
propensityä
credibilityä
substitutio
abilityä
inductio
variatio
tableä
Havainnon Cooks distance ja Leverage -arvot olivat kuitenkin pienet ja ei-poikkeavat, joten havainto pidettiin mukana analyysissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

peopleä

manyä
wereä
lähiös
beea
exampleä
hereä
americ
satisfactio
mellunmäki
stigmatizatio
explaki
activityä
one's
chages
wholla
situatio
custotyä
freea
construc
Johansson, Antero & Vuori, Jukka ( 1998 ) : Unemployed young people at risk of marginalisation.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mediaani

työttömyyskuukausi
aritmeettinen
koulutusluokka
koulutusmuuttuja
ylärajaarvo
referenssikategoria
kommunaliteetti
pohjoinenespoo
huipukkuusi
alimmas
kuukausitaso
nettotulo
ampumaratakeskuksittain
keskiarvotulo
lukuarvo
Havainnot olivat kuitenkin keskittyneet voimakkaasti tietyille arvoille, eikä mediaani kaikkien muuttujien kohdalla jakanut aineistoa edes suunnilleen yhtä suuriin osiin ( ks. liite 2. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

induktiivinen

deduktiivinen
abduktiivinen
aineistolähttö
tulkintasääntö
teoriasidonnainen
teoriaohjaavuus
teoria-lähtöisyys
idiografinen
yleistyskaava
teorialähttö
päättelyketju
tutkimusstrategi
deskriptiivi
toistettava
teorialähtöinen
Induktiivinen päättely voidaan esittää logiikkana, joka etenee yksittäisestä havainnosta yleiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suunnattu

tarkoitettu
suunnatku
harrastusryhmä
tarjoava
lastensuojelupalvelu
osallistuni
viranomainenpalvelu
työpajatoiminta
urheiluharrastus
pal-velu
vauva-
palvelukokonaisuus
perustieto
tarjoaa
kei-noin
kuntoutuslaitos
pää-osin
opastaminen
puhelin-
Klump ym. ( 2004 ) ovatkin jo tutkineet aihetta, joka liittyy myös suunnattuun tekniseen kehitykseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pohdin

kuvailen
perehdä
pureutu
selvennä
käsit-ella
valottaa
sivuan
syvennä
kartoitin
paneutu
jäsennä
paikanta
päätösluku
tar-kastella
lähemmin
peilata
täsmennä
keskitä
Luvun viimeisessä alaluvussa pohdin aineistooni ja laajemmin tutkimukseeni liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konstruktio

todelli-suus
diskursiivisesti
todel-lisuus
konstruoima
konstruoitua
representaatiojärjestelmä
itse-representaatio
rep-resentaatio
performatiivisesti
diskurssikäytäntö
kansallinenyhteisö
tyttöys
rakentunut
isyydellä
to-dellisuus
kontingentti
represen-taatio
Olenkin tarkastellut tutkielmassani sukupuolta ja seksuaalisuutta sosiaalisina konstruktioina, joita tuotetaan ihmisten välisessä vuoro-vaikutuksessa ruumiillisen toiminnan kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

auktoritatiivinen

perinnetieto
imetystieto
terveysinterventio
terveydenhoitojärjestelmä
auktoritatiivisuus
tieteellis-tekninen
päämäärätieto
synnytystapahtuma
imetyssuositus
somaliäiti
politiikkahyödyke
imetysvalistus
terveydenhoitoviranomainen
maallikkotieto
ravitsemustiede
brigitte
asiantuntijatieto
Aineistoni puhui sen havainnon puolesta, että suullinen tieto on somalikulttuurissa auktoritatiivisempaa kuin kirjoitettu tieto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dialogue

allocatio
anonymidä
asnen
mediatio
aristotelia
securra
formatio
literaturra
mgmt
ex-tensio
deliberatio
conceptualizatio
elevi
contestations
reproductio
nurturra
nonalignment
schizophreni
leisurra
Tully, James 2004 : Recognition and Dialogue : The Emergence of a New Field.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

semmo

niinkun
tämmönen
niinku
sellanen
silleen
tämmö
ollu
siin
sila
jotenki
sellast
sellasia
tota
meil
oikeestaan
siel
Että jos vaan olis aikaa, niin mielellään sitä ettis jotain semmosta mitä muilla ei oo.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

medikalisaatio

lääketieteellistyminen
biopolitiikka
medikalisoituminen
kulttuurikäsite
mielisairaus
viestintäpoliittinen
tematisoima
lapsuustutkimus
tieteellistäminen
tiedekritiikki
modernisaatiosta
oppihistoria
behavioraalinen
aikalainendi-agnostinen
rationalisoituminen
Medikalisaatiolla tarkoitetaankin prosessia, jossa ihmisen ja yhteiskunnan toimintaa pyritään selittämään ennen kaikkea lääketieteellisesti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

omistajaohjaus

omistajapolitiikka
valtioomistus
aselaki
omistajarooli
kuuleminenprosessi
aluehallintouudistus
valtionyhtiö
valiokuntatyöskentely
yritysvastuu
päästökauppadirektiivi
hallintoajattelu
täysistuntokeskustelu
virkamiestyö
linjauksiin
politiikkaverkosto
valtio-omisteinen
valiokuntalaitos
Tavoitteena on tuoda esiin diskurssianalyysin avulla niitä merkityksiä, joita valtion omistamiselle ja omistajaohjaukselle annetaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rajatuottavuus

keskimaarainen
tyontarjoni
skaalatuotto
ylittaa
keski-ikainen
vakioosuus
tyoskentelyperioti
tyontekijoka
jalkeinen
pysya
tyontekijoilta
pysye
maarasta
naille
riskillinen
aikayksiko
vakioinen
maaraytyä
kykytaso
Koska limk→∞ f f ( k ) = 0, ei tässä tapauksessa pysty syntymään endogeenistä kasvua, sillä uusien investointien rajatuottavuus laskee kohti nollaa pääomaintensiteetin kasvaessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

engl.

huma
organizatio
commo
securityä
creatio
solidarityä
decisio
mpice
identificatio
identityä
fpdm
qualityä
accountabilityä
principlla
authorityä
activityä
responsibilityä
conflic
structureä
3 Engl. ” R i g h t s of Man ” ( Arendt 2004, 347 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sukulaisuus

veriside
sukulaistaminen
verisukulaisuus
polveutuminen
biogeneettinen
carstenta
avioliitos
sahlinsin
perheyhteisyys
etä-vanhemmuus
biologinen
henkilönarratiivi
liminaalivaihe
äidinhoiva
( Carsten 2006, 18. ) Schneiderin keskeisin teema oli sukulaisuuden biologisen ja kulttuurisen näkökulman suhde.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

altruistinen

egoistinen
itsekäs
luonnekasvatus
itsekkämä
epäitsekätä
itsekätä
konfliktiratkaisu
moraalisuus
altruisti
prudentiaalinen
energiaturvallisuuspolitiikka
itsekkäisiin
hyveellisyys
itsekkäs
moraaliagentti
uskotulkinta
Sijaissynnyttäjistä voidaan sanoa, että heidän on oltava yhtä aikaa altruistisia ja itsekkäitä ( ks. kappale 6.1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anomia

merton
sopeutuminenstrategia
sopeutuastrategia
antisosiaalinen
kasautuva
depersonalisaatio
konstruktionisminen
psykopatologisiin
kategorisoinnistaa
rituaaliteoria
addiktiivinen
akkulturaatiostressi
ilmentämä
moderniteetti
esineellistyä
totaalisuus
( Emt., 181, 191. ) Pyrin paikantamaan anomian ja sopeutumisstrategiat siihen omasta aineistostani.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuloosuus

gini-kertoa
tulodesiili
ylimpiä
yritysveroaste
suostuntaverovuosi
promille
vertailumaa
tulojakauma
kotitalousosuus
tuloeliitti
tuloero
tulorikas
tupakointikuolleisuus
yrittäjätulo
suostunta-
kuluttajahinta
Kuvio 18. Ylimmän 1 prosentin tulo-osuus ( kotitalouden käytettävissä olevista ja verotetuista tuloista ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

objekti

organismi
ihmismieli
vastaan-ottaja
tahtominen
sielullinen
konstituoima
kehkeytyminen
modaalisuusi
havaitsija
olento
maailmasuhde
merkitystodellisuus
aistihavainto
intentionaali
intentionaalinen
Objekti on se, jonka kautta vuorovaikutus syntyy lähettäjän ja subjektin välille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teoretisointi

käsitteistö
tutkimustraditio
systeemiteoreettinen
behavioristinen
ewickin
psykoanalyynen
systeemiteoria
toimintateoria
teoriaperinne
poststrukturalistinen
postmarxistinen
tulkinnallisuus
yhteiskuntateoreettinen
faulksin
valtateoria
tulkintamalli
paradiga
Tämä ei tarkoittaisi prosessien näke-mistä erillisinä, vaan eroa käsitteissä ja niihin liittyvässä teoretisoinnissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

heterogeenisuus

epä-lineaarisuus
narsistisuus
havaitku
monopolialusta
vertailtaa
vertaileminen
kartellitasapaino
palvelukohde
raken-de
vakioima
taustekijä
tutkimustuloksissa
vinoutuma
vaikuttavilla
vaikutussuunta
ympäristökäyttäytyminen
kontrolliyritys
järjestelmätaso
On kuitenkin selvää, että toimenpiteen heterogeenisuutta ei useinkaan voida sulkea pois.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

educatio

innovatio
pearso
administratio
migratio
literaturra
re-search
euafrica
adaptatio
canadian
abuä
intellec
globalisatio
nber
personalityä
mobilityä
inequalidä
quaterly
norwegia
classificatio
Journal of Social Work Education 34 ( 3 ), 415-427.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

samastuminen

identifioituminen
sisäryhmäprototyyppisyys
samaistuminen
sisä-ryhmäprototyyppisyytee
sisäryhmäprototyyppisyysi
oikeudenmukaisuuskokemus
oikeusmukaisuus
moderaatiovaikutus
tietovaihtomotivaatio
hallintakyky
ryhmäraja
organisaatiojäsenyys
ryhmäarvomalli
moderoiva
sisäryhmä-prototyyppisyysi
menetelmätapa
Selvitin kolmannessa askeleessa, onko samastumisella vaikutusta sekä organisaation että keskijohdon menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja mahdollisuuden tulkinnan välisiin yhteyksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helne

knuuttaa
eräranta
rantalaiho
honkasalo
raitanen
soikkeli
lybäck
lampikoski
jahnukainen
ojuri
veijola
rantama
vaarama
loijas
knuuti
autonen-vaaraniemi
Teoksessa : Helne, Tuula & Laatu, Markku ( toim. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

monologinen

suostutteleva
yhteis-toiminnallisuus
kansalainenblogi
merkitysympäristö
tietokonevälitteisesti
yhteinentoiminnallisuus
reflektoiva
viestin-tä
symbolisuus
vuorovaikutuksellinen
keskus-telu
vetäytyjä
ilmentäjinä
manipuloiva
minä-sinä
tiedottava
keskusteleva
diskurssiivinen
Verkkokeskustelun viestejä on jaoteltu osallistumisen tasolta esimerkiksi monologisiksi, reaktiivisiksi ja vuorovaikutteisiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sosiaalitieteet

tekijä
tekijäförfattare
viestintätiede
aiheena
etnologia
matemaattinenluontotieteellinen
institutio
sosiaalipsykologia
aluetiede
terveystiede
journalistiikka
laitos-institution-department
pääaineopiskelija
sosiaali-tiede
progradututkielma
uskontotiede
Pro gradu – tutkielma, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

robusti

odotusarvomalli
estimointimenetelmä
menetelma
lmtesti
kvasi-uskottavuusestimaattori
regressiomenetelmä
arch-malli
robustaa
autokorreloituneisuus
faktorimalli
eksponentiaalinen
varianssimalli
gulla
hyperbolinen
informaatiokriteeri
Tässä tapauksessa robustit keskivirheet eivät juuri eroa suuntaan tai toiseen keskivirheistä, jotka estimoitiin riippumattomalle aineistolle tarkoitetulla menetelmällä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kategorisoida

nimeävä
positiaa
positioida
lokeroida
luokittua
identifioida
viallinen
vammaton
ominaisin
ajatteleva
suotapa
nähtyä
punkkari
ymmärretty
poikkeavasti
ta-voia
homogenisoida
merkityk-sellinen
toiseuttaa
Vaatteiden arvonmuodostus ei kuitenkaan päättynyt siihen, että myyjät kategorisoivat ne.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mapping

receptio
capabilidä
classificatio
creativityä
conservatio
evolutio
structuratio
self-disclosurra
reflexividä
cost-effectiveness
complexityä
exploratotyä
post-conflic
locatio
participatotyä
mediatizatio
globalisatio
disseminatio
exploratio
foucauldian
Wetherell, Margaret & Potter, Jonathan ( 1992 ) : Mapping the Language of Racism.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

introductio

conversatio
globalizatio
phenomenography
modernidä
self-determinatio
socializatio
rationalidä
etnographic
envy‖
constructio
acculturatio
inequalidä
avebury
structurra
postmodernidä
ethnicidä
representatio
cost-effectiveness
Burr, Vivien ( 1995 ) : An Introduction to Social Constructionism.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

addiktio

ongelmapelaaminen
lääketieteellistyminen
peliriippuvuus
seksiaddiktio
mielisairaus
psykopatologinen
kehitysvammaisuus
riskikäyttö
neurologinen
genetiikka
sairauskäsitys
fobia
biopsykososiaalinen
funktionalistinen
oirekuva
Tammen ja Raennon ( 2013, 8 ) mukaan addiktiota määrittelee se, että yksilö on menettänyt tilanteen hallinnan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hermeneuttinen

fenomenologi
fenomenologinen
konstruktionistinen
husserlla
fenomenologinenhermeneuttinen
merkitysteoria
idiografia
erityinentiede
perusnäkemys
abduktiivinen
tulkinnallisuus
tieteenteoria
Rauhala, L. ( 2005 ) Hermeneuttisen tieteenfilosofian analyyseja ja sovelluksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

abstrahointi

ana-lyysi
koodausprosessi
jäsensin
sisällönanalyysi
brandiviestintä
tutki-muskysymys
redusointi
aineisto-
klusterointi
analyysikehikko
analyysimuoto
sisällönanalyysiin
tekstianalyynen
tulkintayksikkö
kvantifioiminen
atlas.ti-tietokoneohjelma
teoreet-tinen
analyy-si
tematisointi
Seuraavaksi oli vuorossa aineiston abstrahointi, jossa valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työ-

työ-
elinkeinoministeriö
elinkeinotoimisto
työ-ja
harjoittelu-
työpaja-
rahoitus-
opetus-
tetoimisto
työja
opiskelu-
välityömarkkinat
ammatinvalinnanohjaus
päivätoiminta
työturvallisuus
tukityö
kulttuuriministeriö
koulutus-
työvoimapalvelu
osatyökykyinen
Tarkasteluni koskee tilanteita, joissa työtön on ohjattu työvalmennukseen sosiaalitoimistosta tai työ- ja elinkeinotoimistosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

number

sidoantal
tiivistelmä
liitesivu
sivumäärä-sidantal-
tiivistelmä-referat-abstrac
sivumäärä
liites
edling
addictio
orthopsychiatry
rustanius
refera
sivumäärä
Sovittelun ihanteiden ja käytännön kohtaaminen Oppiaine Läroämne – Subject Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimuksen linja Työn laji Arbetets art – Level pro gradu -tutkielma Aika Datum – Month and year toukokuu 2012 Sivumäärä Sidoantal – Number of pages 111 Tiivistelmä Referat – Abstract Opinnäytetyö tarkastelee parisuhdeväkivallan sovittelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maskuliinisuus

feminiinisyys
mieheys
hegemoninen
naiseus
miehisyys
miehuus
isyys
naisellisuus
hyper-maskuliinisuus
äitiys
sukupuoli-järjestelmä
sukupuolijärjestelmä
sukupuolirooli
patriarkaalinen
Blogikirjoituksissa tuotettava radikaali uuden maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi ei ole yhteiskunnassa hegemoninen, vaan marginaalinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yksikkökato

erävastauskato
yksikkövastauskato
painotusmenetelmä
valikoituneisuus
ali-peitto
viiteaineisto
vastauskato
vastaustaipumusmalli
faktoripiste
järjestysasteikollinen
muuttujamuunnos
osaaineisto
uudelleen-painotusmenetelmä
internetaineisto
itsevalikoitune
web-
Kuitenkin saadusta näytteestä henkilöt, jotka eivät vastanneet yhteenkään kysymykseen jouduttiin luokittelemaan yksikkökatoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokema

koettua
evakkopaikkakunta
turvattomuus
kohtaama
traumatisoida
syyllisyydentunne
juurettomuus
nolostuminen
kipeys
vaiku-tus
suurellinen
sub-jektiivinen
itsemurhariski
hermostuneisuus
työttömyy-si
edistäne
epä-varmuus
epäusko
Vastaukset kysymyksiin ovat kuitenkin ihmisten itsensä ilmoittamia ja kokemia suhteita, eikä tästä pitäisi syntyä ongelmaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

erottelu

rajanveto
jaottelu
kosmologinen
ajatte-lu
ergoni
epä-ominainen
rinnasteisuus
järkeily
viittauskohde
luokitusten
ei-mytologinen
merkitysero
ajattelutyyppi
On myös muistettava LéviStraussin tekemä erottelu symbolisen ja käsitteellisen ajattelun välillä ( vrt. luku 3.2. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

merkittää

ratkaiseva
tärkeimminen
tärkeimpä
merkittävimmä
keskeisimminen
keskei-nen
olennaisin
merkittävämmä
kes-keinen
merkityksellinen
erottamaton
keskeisimmä
tärkeimmä
merkittä-vä
merkittäydä
ilmeisin
huolestuttava
tärki
suotuinen
Tämä ei kuitenkaan tar-koita sitä, että äidit olisivat muuttuneet merkittämättömiksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

akkulturaatioprosessi

akkulturaatiostressi
intrapsyykkinen
depersonalisaatio
akkulturaatioasenne
kasautuva
ryhmäkäyttäytyminen
pre-akkulturaatiovaihe
ryhmäilmiö
addiktiivinen
hallintakeino
muutospistemäärä
stressitekijä
akkulturaatiomalli
akkulturaatiostrategi
psykopatologinen
havahtuminen
yksinäisyydellä
biopsykososiaalinen
Usein sopeutuminen nähdään kuitenkin akkulturaatioprosessin tuloksena ( Berry, 1997 ; Ward, 1996 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modertä

säädyllisyys
moderniteettää
moderti
traditionaalinen
notkistua
moderniin
kulutusyhteiskunta
modernius
modernia
jälkimodertä
informaatioyhteiskunta
riskiyhteiskunta
beckki
kesyttää
teollisuusyhteiskunta
patriarkaatti
Simmel, Georg ( 2005 ) : Suurkaupunki ja moderni elämä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jakauma

jakaumi
heteroskedastisuus
havaintoarvo
virhetermi
hajontakuvio
vuosi-kohtainen
virhe-termi
likimain
kovarianssirakenne
reunajakauma
vina
yhteinenjakauma
jakaua
autokorreloituneisuus
hierarkiataso
Jakauma pätee siis asymptoottisella oletuksella, jossa T on kiinteä ja N →∞.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

miesäänestäjä

nainenäänestäjä
äänestäjäkunta
sukupuolimukainen
nais-
miesehdokas
perussuomalainen
sukupuoli-stereotypia
keskiarvoerotus
sukupuoli-kuilu
vasemmistolaisemmin
äänestäjäkunti
asiakysymyspätevyysstereotypia
äänestäje
keskusta-hakuinen
oppositioedustaja
perus-suomalainen
hallitus-ja
suur-puolue
miesäänestäje
Voidaan sanoa, että erot perussuomalaisten nais- ja miesäänestäjien välillä ovat suhteellisen pieniä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jälkijäsen

preferoimattoma
etu-jäsen
selittely
yleistyskaava
vuoro-alkuinen
tulkittava
preferoitua
erimielisyystapaus
lievennetysti
uudelleentulkinta
odotuksenmukainen
formulaatio
esitysjärjestys
sanastollisesti
Kategoriaan kuuluvien erimielisyystapausten potilaan esittämät vastausvuorot ovat hyvin tyypillisiä preferoimattomia jälkijäseniä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

taholta

syyllistää
pakkotoimenpide
tukitoimenpide
anteek-sianto
vastahakoisuus
haluttomuus
tahoilta
ymmärtäjä
työnantaji
graffitivastainen
kärsijä
viranomaisiin
koventaa
äänitorvi
rasistisesti
torjuva
alueese
myöntyväinen
poliisiorganisaatio
Erilainen suhtautuminen ja kohtelu ei kuitenkaan tullut toisten työntekijöiden, vaan asiakkaiden taholta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

harhaton

remalli
autokorreloituneisuus
normaalijakautua
normaali-jakautunut
testiä
pns-menetelmä
psarvo
estimoitaa
tarkentuvuus
approksimaatio
approksimoida
estimoitua
estimoiminen
milp-malli
normaalijakaumaoletus
tarkentuvasti
yksikäsitteinen
Estimaattori ( 3.3 ) on yleens¨a β:n paras lineaarinen harhaton estimaattori.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

maahanmuutos

hyotya
maahanmuutto
elakejarjestelma
rahoitettavuus
aanestystulos
verotaakka
hyotyja
tyontekija
hyotyyn
hyotyä
paaoma
vahentaa
myota
yksiloida
mediaaniaanestaja
todennakoisesti
heita
myos
nayttaita
Suomi on ainoa, joka voi saada joku hyöty maahanmuutosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

relationaalisuus

sosiaalikonstruktionistinen
elämäkerrallisuus
sosiaalis-konstruktionistinen
interaktionistinen
sidoksellisuus
holisti
prosessiomainen
etnometodologinen
bronfenbrenneri
käsittelee
pohjarakenne
konstruktionisti
sukupolvikäsite
merkitysvälitteisyys
sukupuolitietoinen
Lopuksi tarkastelen relationaalisuuden teoriaa, joka on tutkielmassani keskeinen teoreettinen näkökulma.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ryhmähaastattelu

fokusryhmähaastattelu
yksilöhaastattelu
ryhmäkeskustelu
puolistrukturoitu
haas-tattelu
tutkimushaastattelu
haastattelumenetelmä
teemahaastattelu
parihaastattelu
puolistrukturoida
syvähaastattelu
haastatte-lu
haastattelumuoto
haastatellatilanne
esi-haastattelu
aineistonkeru
virikehaastattelu
aineistokeruumenetelmä
puolistrukturoituina
( Sulkunen 1990, 264 ) Ryhmähaastattelu on omalle tutkimukselleni tältä pohjalta sopiva valinta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luokittelu

ryhmittely
tyypittely
tyypea
luokitteleminen
kategorisointi
analyysimalli
luokitusten
kvantifioiminen
alaluokki
teemoittaa
vuorovaikuttava
jaottelu
ihminentieteellinen
raaka-havainto
analyysirunko
analyysimuoto
13 Ongelmana kaikissa tähän työhön liittyvissä luokitteluissa on se, miten tunnistaa eri luokat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

empiria

teoria-lähtöisyys
tutkimusteoria
toimintateoria
kompleksisuusteoria
empiirista
empira
skolastinen
greimasilainen
tiedekäsitys
rv-teoreettinen
teoriaohjaavuus
olettamuksiin
aineisto-
induktiivinen
deduktiivisesti
synteesiin
teorianmuodostus
Peltola, Taru ( 2007 ) : Empirian ja teorian vuoropuhelu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lobbying

publicityä
definitio
nonprofi
publicidä
expertiseä
accountabilidä
enterpriseä
user-generated
activatio
conceptualizatio
sensitividä
mediatizatio
safedä
mediatio
conservatio
cycleä
initiatio
accessibilityä
contrac
tenureä
Talentum Media Oy. Jaatinen, Miia 1999 : Lobbying in Political Issues.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

urba

migratio
diversidä
commo
communidä
conflic
marki
contex
consumptio
integratio
segregatio
literaturra
middlla
africa
representatio
conservatio
formatio
canadian
modernityä
identidä
Body-Gendrot, Sophie ( 2001 ) : The Politics of Urban Crime.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

polarisaatio

jaotellu
sukupuoli-kuilu
hinnanmuutos
ikäryhmittely
raken-de
muutostrendi
joukko-puolueinen
makrotaloudellinen
aggregoitu
schumpeterilainen
hintarakenne
nykytermein
diffuusi
hp-suoti
sa-mankaltainen
taustekijä
sijoittautuminen
vinoutuma
( Autio & alia 2008. ) Oletan, että polarisaatio on näkyvissä myös omassa aineistossani.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oikee

min-
järkeä
oikeissa
työs
tollasi
kaikentyyppinen
halua
jollo
mi-kään
semmosil
tiimiläinen
mielettömästi
tavote
itses
tämmösiin
tuputtaminen
En väitä, että tekemäni tul-kinnat tai johtopäätökset ovat oikeita ja ainoita mahdollisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dummy-muuttuja

uudelleenluokitella
havaintotaso
kaksi-luokkainen
selittava
satunnainenvakio-termi
pintavesityyppi
geometrinen
autokorrelaatiorakenne
pseudo-selitysaste
sovite
dummy-muuttu
lähtöarvo
satunnainenosa
kalibroida
kognitiomuuttuja
otospaino
mallinnettava
autoregressiivinen
Dummy-muuttujan regressiokertoimesta voidaan siis päätellä, kuinka paljon muuttujalla arvon 1 saavat havainnot eroavat niistä, jotka saavat arvon 0.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

t&ktoiminta

väylähallinto
tiehallinto
väylälaitos
uudistushanke
tulostavoite
väylästory
viestintäsuunnitelma
t&khanke
vies-tinnä
strategiatyö
julkishallinto
viestintästrategia
tulossopimus
viestiminen
liikenneala
viestintästrategi
strategiaviestintä
toteutettaa
OECD:n määritelmän mukaan LVM:n, Tiehallinnon ja RHK:n t&k-toiminta olisi rajallisempaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ennustettavuus

osaketuotto
tulospalkka
aikasarjamalli
fe-malli
hyötymittari
autokorreloituneisuus
tuotosmittari
sähköveropolitiikka
harhaparametri
ei-kääntyä
arma-malli
luottoanto
remalli
standardoitu
riskineutraalisuus
internaliteettää
swmalli
Jos osakkeen tuotto on martingaali, ei siinä ole ennustettavuutta ( odotusarvon mielessä ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aktuaalinen

aktuaali
kausaali
identtisyys
dialekti
uudelleen-kuvaus
aidommi
eläminenmaailma
staattisesti
aistihavainto
oleminentapa
puhekumppani
intransitiivinen
lajityypillinen
olevainen
mikro-rakenne
tosiseikka
taustakonteksti
muuntuva
Todellisuus koostuu kolmesta erilaisesta alasta ( domains ) : reaalisesta, aktuaalisesta ja empiirisestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intensiivi

palkitseva
auttaminensuhde
eksys
selviytyminenprosessi
muodostumi-nen
kuormtia
hetkittäin
pitempikestoinen
saman-lainen
eristysjakso
vaat
täysipäiväinen
kilpistyä
huo-mata
pelimaailma
sopuisa
havahduttaa
oli-si
usyt
Näin on myös tässä aineistossa, eronneista 15 prosenttia ja naimattomista 11,9 prosenttia koki intensiivistä yksinäisyyttä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

subjec

laji
läroämne
art-level
laji-arbetets
oppiaine-läroämne-subjec
aika-datum-month
arbetets
kulttuuriantropologia
aika
nimi
laitos-institution-department
tekijä-författare-author
nimi-arbetets
titel-titlla
peruskurssi
väkeväinen
Foucault, Michel ( 1982 ) The Subject and Power.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sukupuoli-identiteetti

naissukupuoli
seksuaali
hetero-
ei-hetero
biseksuaalisuus
transihmisyys
seksuaali-identiteetti
sukupuolijärjestys
seksuaalimoraali
ei-normatiivinen
kasvatuskäytäntö
per-formaatio
bi-nainen
persoonallisuuspiirre
heteropariskunti
epänormatiivinen
heteroperhe
Hoitajien mukaan asukkaan seksuaalisen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti ei ollut relevanttia hoidon kannalta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kyselyaineisto

aineis-to
rekisteriaineisto
ikihyvä
lomakeaineisto
ai-neisto
vertailuaineisto
twitteraineisto
verki
keruumenetelmä
haastatellaaineisto
pilottitutkimus
haastattelu-
haastatteluin
kysetyä
kerätyä
kerättyyn
teemahaastatteluaineisto
tutkimusaineisto
keskustelupalstaaineisto
Tämä tarkoittanee sitä, että vuosina 2008 ja 2012 kerätty kyselyaineisto olisi oman tutkimukseni osalta keskiössä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

determinantti

käsihygieniaintentio
havaitsematon
armitage
ennustava
käsihygieniakäyttäytyminen
konsistenssi
reliaabelius
psykososiaalisi
organisaatiojäsenyys
prosessimalli
muuttuji
sosiodemografinen
psykologisiin
kohdepopulaatio
ryhmäkäyttäytyminen
Suunnitellun toiminnan teoriaa on kritisoitu sen keskittymisestä rationaaliseen päätöksentekoon ja käyttäytymisen kognitiivisiin determinantteihin ( Sutton, 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kehityspoliittinen

kehityspolitiikka
toimenpideohjelma
kehitystavoite
kehitysmaapolitiikka
kansalaisyhteiskuntalinjaus
strategiaasiakirja
kehitysyhteistyöpolitiikka
kehitysyhteistyö
julkilausuma
kauppapoliittinen
toiminnallistaminen
kauppapolitiikka
kehityspoliittisi
lissabon
vammainenpoliittinen
vammaispoliittinen
linjanveto
vuosituhattavoite
tulevaisuuskatsaus
Kehityspoliittisella johdonmukaisuudella tarkoitetaan yleensä muiden politiikanalojen vaikutusta kehityspolitiikkaan, kehitykseen ja kehitystavoitteisiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

legitimiteetti

legitiimiys
ydin-sulkunormi
legitimaatio
demokraattisuus
pelotusvaikutus
hallintajärjestelmä
päätöksentekojärjestelmä
npt-normi
sultanistinen
vallanjako
legitimiteää
regiim
legitimointi
valtajärjestelmä
demokratisoiminen
kansalainenyhteiskunnallinen
ydinasepelote
Tämän luokittelun mukaan valta, legitimiteetti ja kiireellisyys vaikuttavat siihen, minkälainen merkitys niillä on organisaation toimintaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

afrika

karibia
sahara
eteläpuoleinen
latinalainen
eteläpuolinen
tyynenmeri
etiopia
tansania
kenia
välimeri
etelä-amerikka
zimbabwi
siirtomaavalta
länsieurooppa
siirtomaa
keski-amerika
siirtomainen
kaakkois-aasia
pohjoinenafrikka
Heille tuntui olevan tärkeää se, että vaatteet tulivat Afrikan ulkopuolelta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paradigm

exploratio
architecturra
cidä
dissertatio
sevi
universitypress
ex-tensio
contestatio
pearso
linköping
subjectividä
kurdish
communitaria
jus-tice
sustainabilityä
simplicidä
investigatio
pentecostalism
intellec
conceptualizatio
Entman, Robert M. ( 1993 ) : Framing : Toward Clarification of a Fractured Paradigm.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsitteeseen

tematiikka
kosmopolitanisma
dispositiivä
erottamattomasti
merkitysvälitteisyys
käsit-de
identiteää
ulottuvuuksiin
käsitte
jälkimoderni
derridalainen
luokkakäsite
arvoväritys
käsitteistö
refleksiivinen
lähestymistapaan
eskatologia
Tämän ajattelutavan vastapainoksi esitetyssä näkemyksessä rauha oli mahdollisuus, ja se liitettiin nimenomaan sosialismin käsitteeseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ratio

vedonlyöntisuhde
vetosuhteen
oddsi
riskitulosuhde
referenssiluokka
varianssikomponentti
avioituaajankohta
anova
nagelkerki
vastausaalto
khiin
informaatiokriteeri
rhg-menetelmä
Rita, Hannu 2004 : Vedonlyöntisuhde ( odds ratio ) ei ole todennäköisyyksien suhde.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yhteisömetsä

metsäalue
kwifon
metsävyöhyke
bamenda
turvallisuusyhteistyö
hallinnoimia
odihr
metsäkomitea
tukitoiminta
mborora
puolivirallinen
paikallis-
kulttuurihistoriallisesti
aktivistiryhmä
favelka
hajautetusti
hyväntekeväisyysjärjestö
Instituutiot, etniset suhteet ja yhteisömetsän hallinta Kamerunin ylängöllä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

etnometodologia

garfinkeli
poststrukturalistinen
toimintateoria
behavioristinen
pragmatistinen
meati
etnometodologinen
sacksin
emirbayeri
merkitysteoria
kellneri
mikro-sosiologinen
schutzi
strukturalisti
kehittelemän
systeemiteoreettinen
sosiokognitiivinen
Heritage, John ( 1996 ) : Harold Garfinkel ja etnometodologia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

helpommin

pa-remmin
paremmin
parem-min
intensiivisemmin
herkemmin
varmemmin
heikommin
syvemmälle
aikai-nen
etäisesti
saa-da
itse-ään
huonommin
yrittäki
seuloa
eri-tapa
hienovaraisesti
tehokkaammin
Koettiin, että hoitoa pitäisi olla, tarjolla helpommin ja enemmän.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ikoninen

palan
kolmi-tasoinen
talousteoreettinen
teo-reettinen
teoreetti-nen
projisoituvuusi
carlsnaenen
kripki
institutionalisaatiosta
diskurssiteoreettinen
tutkimusteoreettinen
makuteoria
kehitysteoria
laudan
kellneri
globalisaatiokirjallisuus
jäsennysmalli
Ikoninen malli näyttäisi implikoivan kausaalisuhdetta, jossa reterritorialisaatio ( kuten BEPS ) on kamppailua globaalin talouden sileän tilan hallinnasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

oecd

maailmanpankki
unicef
valuuttarahasto
transparencyinternational
kehitysapukomitea
maaohjelma
unesco
beps
commissio
eurostaa
erityis-rahasto
kehitysrahoituslaitos
euroopanunioni
trancparency
kehityspoliittinen
liitännäinentoimenpide
beps-hanke
enqa
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD ( 1998a ) : Harmful Tax Competition.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normalisaatio

valta-istuminen
empowermentti
sopimuksellisuus
itse-hallinta
distributiivinen
suunnitteluteoria
normaliteettää
ihmisoikeusajattelu
taylorismi
järkiperäisyys
syrjimättömyys
paternalistinen
perustavana
egalitarianismi
hallintatapa
yksilöityminen
republikanismi
oikeuskäsitys
( Kaukola 2000, 41. ) 2.2 Normalisaatio ja empowerment Normalisaatio on keskeinen käsite puhuttaessa kehitysvammaisten ihmisten integroitumisesta ympäröivään yhteiskuntaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tyontekija

kouluttamaton
elakelainen
tyovoima
hyotya
elakemaksu
heita
hyodä
elake-etuus
maahanmuuttoperiodi
kykytaso
korvaussuhde
mediaaniaanestaja
natiivivaesto
tyontekiji
vahainen
elake
tyontarjoni
myota
elakejarjestelma
( 99 ) L ˜ Mt Tiedetaan, etta ∂wL / ∂M˜L < 0, joten taytyy olla M˜L = 0 tt t Samaan tapaan koulutettujen tyontekijoiden maksimointiongelmaksi saadaan max ( 1 + nt + 1τ¯ ) wtH kun M˜tL ≥ 0.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

periodi

elake-etuus
myota
yksilo
tyoskentelyperioti
kouluttamaton
tyovoima
paaoma
hyodä
saastaminen
paaomakanta
maahanmuuttoperiodi
tyontekija
hyotya
jalkeinen
korvaussuhde
maarasta
tyontarjoni
keski-ikainen
hy6dä
Periodin T ajatellaan olevan elak6itymisajanhetki, jolla yT = 0.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

machiavelli

principe
stirner
wittgenste
stoalainen
machiavella
aristoteles
critchley
proudka
morgenthau
proudhon
derrida
rordä
sokrates
lännströmin
gottlieb
kohtalofortuna
strawso
On kuitenkin vaikea löytää Machiavellin teksteistä monia kohtia, joissa fortuna tarkoittaisi tätä epävarmuutta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuolevuus

ammatittoma
elinajanodotteeseen
ennustevirhe
alkoholikuolleisuus
aletavauhti
kokonaisvaikutus
alkoholikuolema
kuolemanvaaraluku
alueero
marginaalilainaaja
tupakointi-
hinnanmuutos
keuhkosyöpäkuolleisuus
parisuhdestatus
kokonainenkuolleisuus
korkeakoulutetuilla
Miesten ja naisten kuolevuus ennustettiin erikseen, koska niissä on suuria eroja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kokemuksiin

kertomuksiin
omakohtainen
ko-kemus
hyvinvointa
kokemuk-nen
todellisuure
lapsuuskokemus
koke-mus
subjektiivisiin
elämähistoria
varhaisiin
yksi-löllinen
tulkintoihini
tunnekokemus
elinympäristöö
elämäntodellisuure
kokemusmaailma
elämäpolku
Vaikutukset voivat olla kokemuksiin perustuvia, kuten tässä tutkimuksessa, tai mitattuja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

emigraatio

rajantakainen
kristillinendemokratia
rockjournalismi
venäläistääkausi
rocklehdistö
antikommunisma
emigranttitutkimus
työväkihistoria
sotajälkeinen
muutosvoiminen
suurvaltapolitiikka
myöhäiskeskiaika
sortokausi
kultakausi
kansallishenkinen
nälänhätiin
Toinen näkökulma korostaa emigraatiota kulttuurisena yhteisönä, joka säilytti ja kehitti venäläistä kulttuuria myös maansa rajojen ulkopuolella.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uusintaminen

ylläpitävä
uudelleen-tuottaminen
sukupuoli-järjestys
uusintaja
tuottavana
perhesiteet
objektivoitua
intellektuaali
tietovalta
heijastava
kansallinenyhteisö
rakenteistaa
normittaa
rajo-
hegemonisiin
sosiaalistaminen
elämäkäytäntö
kesyttäminen
representaatiojärjestelmä
Tutkimuksen keskiössä on sosiaalisen pääoman resurssin hyödyntäminen ja uusintaminen työn ja ammattiyhdistysaktiivisuuden kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

binaarinen

dualistinen
polariteetti
vastakohtapari
homeostaattinen
mytologinen
rakenteeksi
aksidentaalinen
substantiaalinen
klassifikaatio
metateema
funktionaalisesti
identtisyys
kulttuurierottelu
ideaalityyppinen
pintataso
Lévi-Straussille kulttuuri koostuu binaarisista oppositioista, jotka voidaan löytää teksteistä ( mt, 135 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

isovanhemmat

lastenlapsi
sisarus
iso-vanhempi
lapsenlapsi
isovanha
leikkikaveri
lapsuusperhe
isoäiti
perheenjäsen
lapsenlapsiin
etä-vanhempi
sijaisvanha
sijaisperhe
lastenhoitoapu
miian
van-hempi
eroperhe
etä-vanha
vanhempias
Keskityn tutkimuksessani isovanhempien, heidän aikuisten lastensa ja lastenlastensa yhteiseen perhearkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

typologia

burnetttää
typologi
prosessimalli
cutrona
vaihemalli
oppiminenteoria
tulkintamalli
mallea
eu-toimeenpanotutkimus
rooliteoria
ghoshali
nahapiettiä
synteesiin
analyysimalli
kuntalainenrooli
suhri
mergella
Ratkaisuksi Falkner ja Treib ( 2008 ) tarjoavat typologiaa, jossa EU-jäsenvaltiot ryhmi-tellään neljään kuuliaisuuden maailmaan riippuen niiden tavoista implementoida EU-lainsäädäntöä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sitä

kantapää
haki
muu-
liippa
pääsevä
pys-tyä
alkuunkaan
sairaalamaailma
pyrkisin
oikeeta
mietittyä
pystykään
ajatte-lla
op-pia
mentaalisesti
tarkko
vaatis
jonkinnäköinen
täkäläinen
Kyllähän poikakin nyt, mutta ei se oo sitä kun on oma ihminen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kvantifiointi

määrällistäminen
analysointitapa
kvantifioiminen
yhdisteleminen
laadul-linen
avul-la
metodein
sisällönanalyytää
tietohankintamenetelmä
deskriptio
arvioitavuusi
tekstianalyynen
tutkimusotteeseen
käsiteanalyynen
kategorisoinna
kvantitatiivisiin
deskriptiivi
aineistohaku
Eskola ja Suoranta ( 2000, 164 ) kutsuvat metodia laadullisen aineiston kvantifioinniksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

goffman

erving
blumer
turneri
lévi-strauss
lemert
durkheim
tajfella
ervin
connerton
douglata
ortner
merto
erwing
meati
peräkylä
merton
Émileä
Taka-ala on Goffmanin ( 1959 ) mukaan tila, jossa rakennetaan vaikutelmia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

premissi

alkuasetelma
kompromissimalli
järkiperuste
praktinen
kasvatusideaali
egoisma
proseduraalinen
doksastinen
kontekstualistinen
inklusivistinen
paradoksiin
utilitarisma
yleistyskaava
Ahvion ensimmäinen premissi on kyseenalainen, ja se voidaan altistaa kritiikille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rakentuminen

muotoutuminen
rakentuva
muokkautuminen
huumehoitoyksikkö
representointi
isyyspuhe
ilmentyminen
määrittyminen
relationaali
tilanteinen
nainenkansalaisuus
representoiminen
tyttöys
rep-resentaatio
Suoninen, Eero ( 1999 ) : Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intentionaalisuus

ansiokkuus
tuomittavuus
maailmasuhde
itsetietoisuus
välineellisyys
skematismi
heideggerilainen
tahtominen
affektuaalinen
tajuaminen
sisäistyminen
singulaarinen
hei-degger
ὄρεξις
episodinen
Tämä tarkoittaa paluuta diakronisesta ( diachronie ) synkroniseen aikaan – saman-aikaisuutta, intentionaalisuutta ja kysymystä oikeudenmukaisuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimuksiin

empiirisiin
aiemp
kokemuksiin
tutkimustulos
tutki-mus
käsihygieniatutkimus
tuloksiin
tutkimustieto
tutkimuk-nen
rekisteritutkimus
tutkimuskirjallisuus
pakolainentutkimus
sivuten
kokemuksiini
työuupumustutkimus
naapurustovaikutustutkimus
tut-kimus
Kyse on selittämisestä, jossa viitataan muihun tutkimuksiin ja aihetta käsittelevään kirjallisuuteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

täälläolo

ontologi
perusnäkemys
faktisuus
heideggerilainen
skematismi
tekstiteoria
partikulaarisuus
äärellisyys
teleologinen
kuvittelukyky
hei-degger
poeettinen
olleisuus
löytyneisyys
daseini
Mahdollisuus voi tulla kysymykseksi juuri siksi, että sen täälläololla on tosiasiallinen olemassaolonsa ( Heidegger 2000, 82 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konstruoida

konstruoitua
positioida
rep-resentaatio
merkityksellistää
konstruoima
käsitteellistää
sosiaali-sesti
roolina
tiedostaja
downshif-taaminen
mieli-kuva
käsitteellistyä
vasta-puhe
rakentu-a
positiaa
downshif-taaja
performoida
rakentunut
ankkuroitua
Ihminen voi konstruoida todellisuutta eri tavoin, mutta ei miten tahansa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diffuusioteoria

rogersin
verkostoteoria
verkostoanalyytää
ympäristösosiologia
oppiminenteoria
projektiyhteiskunta
orlikowskin
aikalaisdiagnostisesti
mediaevoluutio
viestintätutkimus
innovaatiotutkimus
tuottavuusparadoksi
verkkovuorovaikutus
liikennepsykologia
toimijalähtöinen
akkulturaatiotutkimus
maahanmuuttotutkimus
kompleksisuusteoreettinen
Tutkimus osoitti sen, että digitaalinen eriarvoisuus ja diffuusioteoria sopivat hyvin yhteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuoma

tuoa
tiedonkäsittelyllinen
nous-ta
kehittyneisyys
tuova
pitkäkestoisuus
koheneminen
tuoja
tuone
toimintaky-vy
joustamattomuus
tilapäisyys
nouseminen
häviäminen
henkilökohtaistuminen
tehostuminen
teknistyminen
Työssäkäynnistä myös nautittiin osana arkea, sekä sen tuomasta mahdollisuudesta taloudelliseen itsenäisyyteen ja vastuuseen yhteiskunnassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

altruismi

hyväntahtoisuus
epäitsekätä
hyveellisyys
ὄρεξις
altruistinen
intimiteetti
tarveystävä
intiimiystävyys
markkinatvaihto
omaaminen
ergoni
moraalisuus
käytännöllisyys
anteliaisuus
Altruismin ehto on tämä vaikutusväylä ja toisaalta se, että jäsen katsotaan auttamisen kelpoiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvava

kasvavi
nopeimmin
räjähdysmäinen
nopeiten
kaupallistua
kansainvälistyä
kasvattava
monipuolistuminen
huimasti
koveta
kasvuyritys
palkansaajaväestö
globalisoitua
ruokatuotanto
tehoviljely
lehtitalo
taantua
kasvihuonepäästö
Tämä loisi tuottavampia ja kunnollisia työpaikkoja kasvavalle määrälle nuoria ” ( Mt., 6 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

immanentti

äärellisyys
postmetafyysinen
daseini
metamuutos
epä-ominainen
teleologinen
autotominen
samastaminen
anormatiivinen
partikulaarisuus
apriorinen
prosessialaisuus
levinasille
primaaristi
Tämä viilto ja eläimen olemistaval-le immanentti ero eivät ole sama ero, mutta kumpikin niistä ( omalla tavallaan ) erottaa eläimestä elämän omaisuuden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kumpikaan

liioin
jäsentyyppi
löydetä
varsinkaan
suuremmin
myöhemmikään
välttä-ä
erityisemmin
kuiten-kaan
yksikään
häkään
yhtäkään
milloinkaan
sijaitse
tässäkään
varmastika
pidäkään
asetu
mis-sään
Toisaalta on olemassa myös väli-muoto eli tilanne, jossa ei esiinny kumpaakaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

text

introductotyä
expertistä
blogs
communitaria
categorizatio
validityä
foucauldian
attributio
conversatio
subjectividä
rationalidä
self-categorizatio
negotiatio
aggregatio
receptio
explanatio
masculinityä
contradictio
exploratio
practistä
Doing discourse analysis : methods for studying action in talk and text.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seuraava

seuraavilla
seuraa
tar-kemmin
äskeinen
kolmeksi
ensimmäiseksi
alakysymyksiin
ensimmäinen
yksityiskohtaisemmin
seuraa-a
neljän-nessä
kootusti
seitsemänsi
kuluva
Tämä on syytä pitää mielessä seuraavaa taulukkoa ( 6 ) tarkastellessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konfiguraatio

muotoutuva
emergene
kudelma
rakennetekijä
julkisuuskenttä
morfogeneenen
verkosta
viestintäverkko
vuorovaikutusmalli
samanaikaisuus
myyttijärjestelmä
muotoutunut
merkitysympäristö
konstruk-tionisma
Tarkastelen suhteita osana sosi-aalisten suhteiden verkostoa, konfiguraatiota ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarvittaa

tarvittava
asianmukainen
vaadittaa
vaadittava
tarvitsema
välttämättöma
hankkija
järeä
kartuttaminen
lupahakija
riittävä
hankittaa
ajantasainen
järjes-täminen
tarjouspyyntöasiakirja
kerättävä
laitehankinta
Kaiken toiminnan tavoitteena on, että lapsi saa tarvittavat iänmukaiset sosiaaliset ja elämänhallintaan liittyvät taidot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

case

stutyä
activityä
definitio
conversatio
contrac
peacebuilding
investigatio
conservatio
impac
accessibilityä
contributio
argumentatio
mortalityä
compariso
breakdow
kurdish
user-generated
contex
lähiös
accessibilidä
Yin, Robert K. ( 2003 ) : Case Study Research.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kiintymyssuhde

lap-nen
varhaislapsuus
kasvatustyyli
vuorovaikutussuhde
sisaruksiin
tunneside
tunnesuhde
aikuinenikä
ihmissuhde
vuorovaikutuskokemus
sisarussuhde
vanhempilapsisuhde
neurobiologinen
käytöshäiriö
Hän oli sellainen, joka ei onnistunut muodostamaan kiintymyssuhdetta itsensä ja lapsensa välille.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

log-uskottavuusfunktio

parametrivektori
satunnaismuuttu
pistemäärävektori
nollahypoteenen
suestimaatti
painofunktio
yhteinentiheysfunktio
logaritminen
todennak6isyysi
l−1e
kovarianssimatriisi
βˆre
lis¨aksi
tiheysfunktio
vipuarvo
t = 1 Parametrivektorin suurimman uskottavuuden estimaatit saadaan maksimoimalla log-uskottavuusfunktio.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sterba

timmonsin
utilitaristinen
bobbio
kompromissimalli
elät-teoria
timmons
deonttinen
rawlnen
utilitarisma
biosentrinen
kantilainen
pogki
antroposentrinen
stoalainen
freki
moraaliteoria
Myös Sterban prinsiipit ja ihmisten universaali oikeus perustarpeiden tyydytykseen ovat keskeisiä lähtökohtia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

frekvenssi

havaintoarvo
keskiarvoinen
vastaajamäärä
sukupuolittain
ennustemuuttuja
työttömyyskuukausi
pystyakseli
jakaumi
kolmi--luokkainen
marginaalivaikutus
vaaka-akseli
istumameditaatioryhmä
kuusi-luokkainen
lukuarvo
vertailuluku
syntymäkuukausi
Taulukko 2 : Kuvista kirjoitettujen tekstien frekvenssit ( n = 314 ) nro.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tilannesidonnainen

tilanne-kohtainen
kontekstisidonnainen
konteksti-
kontekstuaali
konstruktiivinen
tilanne-kohtaisuus
intentionaali
tilanteittain
tiedostamaton
esiintyminenmuoto
reflektoiminen
tilanteisesti
muotoutuva
muuntuva
organisaatiokonteksti
vuorovaikutusprosessi
psykobiografia
muuttuvainen
tulkintakysymys
Tilannesidonnainen toiminta koostuu kohtaamisista, joissa sosiaalinen vuorovaikutus yksilöiden välillä tapahtuu ja jotka ovat luonteeltaan episodimaisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

remediaatio

mediaevoluutio
antenarratiivinen
kiteytys
aikalainendi-agnostinen
etnosentrinen
web2.0
synonyymisesti
simmeliläinen
luonnostaminen
tarinallisuusi
yhteiskuntateoreettinen
theuth-myyttää
mediaekologia
mediumina
kristevalainen
parasiitti
mediajournalismi
käsit-de
Skrollat-tava41 tekstinkäsittelyn näyttö on kirjakäärön remediaatio ( ks. Lyons 1999, 54-55 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artikkelissaan

teoksa
tutkimuksa
teokseen
dumont
skotlantilainen
raportissaan
politiikkatutkija
jeremy
reilly
mediatutkija
philp
lasswell
kuvaavasti
maantieteilijä
georges
artikkelillaan
Johanna Hurtig ja Merja Laitinen ( 2006, 44–45 ) ovat pohtineet samaa asiaa omassa artikkelissaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kompetenssi

valmiuksiin
kykeneminen
taidollinen
endotaktinen
vuorovaikutustaito
tiedollinen
voiminen
perus-laji
ilmaisukyky
kulttuu-rinen
elämätaito
omaama
vahvuuksiin
kyvyillä
kompetensnen
ongelmanratkaisukyky
Lehtonen, Jaakko ( 1998 ) : Tietoyhteiskunta ja kommunikatiivinen kompetenssi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kuitenki

niinku
sekia
tietenki
jotenki
vaik
tottakai
kylhän
sitte
kumminki
tollanen
siin
niil
ainaki
mielest
niist
myöskia
välil
semmone
enemmänki
No mitä se nyt kuitenki tekee ja missä se on töissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kantilaisuus

deonttinen
kontekstualistinen
konsekventalistinen
kompromissimalli
konfliktiratkaisuprinsiippi
skolastinen
kantilainen
kasvatusideaali
justifikaatio
antroposentrinen
utilitarisma
essentialisma
universalistinen
deontologinen
Luku 6 Johtopäätökset Sterba väittää todistavansa, että uudelleen muotoillut ( aristotelismi ) kantilaisuus ja utilitarismi ovat teorioiden tasolla paljolti samoja ja käytännön sovellusten suhteen samoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tuhat

kymmenen
kaksikymmentä
viisikymmentä
parisataa
tuhanni
viidesosa
kolmekymmentä
tuhannen
satatuhat
kuudesosa
neljäsosa
kymmenesosa
tuhansi
kolmetoinen
kymmenentuhat
viisisataa
neljäkymmentä
kymmuka
Lämsä, Anna-Liisa ( 2009 ) : Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

navigaatio

pikatlinkki
asiasanahaku
verkkosivusta
aikuiskoulutusinformaatio
postinumero
jaoin
verkkoopisto
liitteeseen
pää-sivu
merkintö
alapuolinen
twittertili
keskustelufoorumiviesti
numeroida
hakutoiminto
exceltaulukko
taustaselvitys
konseptipaperi
Ainoastaan ensimmäinen navigaatio on yhteydessä oikeaan palstaan ja avaa siihen liittyvät alanavigaatiot ( 8 kpl ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rahapelaaminen

pelaavi
rahapeli
pelimotivaatio
rahapelaaja
virtuaaliympäristö
taitopeli
verkkopeli
mmorpg:i
mediaesitys
sattumapeli
ongelmapelaaja
innostuminen
mediatuote
addiktoitua
katselu
jännittäminen
käyttökulttuuri
hauskuus
päihtyminen
Esimerkiksi esittämäni Holtgravesin ( 1988 ) tutkimus käsittelee sitä, miten rahapelaamisen avulla pelaaja voi rakentaa ja antaa itselleen mieluista kuvaa itsestään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normaalisuus

normaalijakaumaoletus
autokorreloituneisuus
homoskedastisuus
remalli
tarkentuvuus
mestimaattori
jäännöstermi
testää
regressiofunktio
normaalijakautuneisuus
lmtesti
suestimaattori
logaritmoida
diskreettää
Mallin residuaalien histogrammissa ( kuva 3.5 ) on edelleen havaittavissa hieman huipukkuutta ja vinoutta, mutta kuva vahvistaa standardoitujen residuaalien selkeän normaalisuuden.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

annettu

kirjattu
transseksuaali
rekisteröidys
isyyslaki
asiakasmaksu
lapseksiottaminen
säädettävä
annettaa
lainmukainen
ilmoittaminen
puolustusvoiminen
virallistetus
antama
salassapitovelvollisuus
säädetty
julkisuuslaki
säännellään
Lakialoite : Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kontekstuaalisuus

tilanteinen
moni-merkityksellinen
arkitoiminta
vuorovaikutusorientaatio
omakulttuurisuus
positionaalinen
kristevalainen
kontekstisidonnaisuus
jännitteisyys
historiallisuus
monitasoisuus
refleksiivis-retorinen
määräytyneisyys
peilipeli
protoeettinen
Sosiaalista on myös sen kontekstuaalisuus : kiusaaminen tapahtuu työpaikalla ja -yhteisössä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

isyys

vanhemmuus
äitiys
maskuliinisuus
mieheys
elämänkaaridiskurssi
äidinhoiva
transformaatiodiskurssi
isämaskuliinisuus
kasvukertomusdiskurssi
vanhemmuuspuhe
äitiyteen
naiseus
perhelehtiteksti
mas-kuliinisuus
miehisyys
etä-isyys
perhemalli
kotiäitiys
Vuori, Jaana ( 2004 ) : Isyyden mallit ja isien valinnat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sulkeistaminen

kokemustutkimus
diskurssiteoreettinen
tutkimuskäytäntö
deskriptio
lähtökoh-ta
teoriaohjaavuus
keskusteluverkosto
tekstiteoria
kertomuksellinen
reflektiivisyysi
tutki-musaineisto
perusnäkemys
uudelleenhahmottaminen
analyy-si
orientoiva
merkitysteoria
( Perttula 1998, 53. ) Reduktion ensimmäistä vaihetta on kutsuttu sulkeistamiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laatuvarmistus

arviointineuvosto
tulosjohtaminen
ohjausmenetelmä
enqan
suunnitellaprosessi
viikin
eupolitiikka
enqa
laatuvarmistaja
kehitysapujärjestelmä
liikkeellelähtö
sokeripolitiikka
Laadunvarmistuksen nähdään myös olevan asia, joka tuo opiskelijoita ja tutkijoita Suomeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

dominanssi

identtisyys
mekanisminen
representaatiojärjestelmä
reifioida
dualistinen
dualisti
naturalisoida
aksidentaalinen
eksluusio
syyvaikutus
symboli-nen
organisoiva
erilais-ten
prosessialainen
perusominaisuus
A. 1 Määritelmä 3. ( Toisen asteen stokastinen dominanssi. ) Oletetaan, että jakaumilla F ja G on sama odotusarvo.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

korvaussuhde

bismarckilainen
jarjestelma
elakemaksu
elake-etuus
natiivivaesto
beveridgelainen
maahanmuuttoperiodi
pysye
kyvykas
vaestonkasvu
aanestystulos
mediaaniaanestaja
jalkeinen
elake-etuusi
kouluttamaton
keski-ikainen
paivastainen
tyoskentelyperioti
elakelainen
Beveridgelainen jarjestelma korvaussuhteen ollessa vakio Siirrytaan tarkastelemaan beveridgelaista elakejarjestelmaa, jossa erona edelliseen kappaleeseen elake-etuus on vakio kun edella elakemaksun osuus palkasta oli vakio Nyt elakemaksuna maksettava osuus palkasta, τt maaraytyy endogeenisesti tyontekijoiden ja elakelaisten suhteellisen maaran eli huoltosuhteen mukaan Jos tyontekijoita on runsaasti verrattuna elakelaisiin, saadaan ennalta kiinnitetty elake-etuus maksettua pienempia elakemaksuja keraamalla kuin tyontekijoiden suhteellisen maaran ollessa pieni Nyt maahanmuuton jalkeisesta budjettirajoitteesta ( yhtalo 59 ) voidaan ratkaista τt : q¯Ht−1 + Lt−1 τt =, ( 74 ) 1 + nt M˜L Ht−1 + Lt−1 + t missa q¯on siis korvaussuhde ja vakio Samalla tavoin kuin tapauksessa, jossa elakemaksu oli kiintea, nytkaan tuleva elake-etuus ei vaikuta tyontekijan paatokseen, silla q¯on vakio eika palkkakaan muutu periodien valilla Elinkaaritulo, jota kuluttajat maksimoivat, on siis ( 1 − τt ) wti Kuitenkin toisin kuin elakemaksun ollessa vakio nyt seka palkka etta elakemaksun suuruus riippuvat maahanmuutosta Tarkastellaan ensin alemman palkkatason tyontekijoiden paatosta Ensimmaiseksi Kuhn-Tucker-ehdoksi naille tyontekijoille saadaan : ∂ ( 1 − τt ) wL ∂wL wLτt t tt M˜L = ( 1 − τt ) + ≤ 0, ≥ 0.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rekursiivinen

numeroitua
sailyttaa
realisaatio
kovarianssimatriisi
m¨a¨aritell¨a
painofunktio
sijoitusoperaatio
lis¨aksi
aliryhma
m¨a¨aritellä
mik¨ali
isomorfsmi
maaritellä
Konstruoidaan nyt rekursiivinen funktio Cod ( w, x ), jota teoriassa Q esitt¨av¨a kaava toteuttaa C-ehdot.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jne.

tms.
yms.
liuta
abiinfo
viikottainen
valuttaa
ruletti
personoida
opetettava
remontoiminen
hel-pottaa
ku-ten
ulkoilumahdollisuus
sovellusohjelma
maahanmuuttajalapsi
ravinne
opetteleminen
ihonhoito
( puhelin, sähköposti, skype jne. ) Millaista apua antaa ja saa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

indikaattori

mittaristo
mittarina
mitattaa
määrä-mittaaminen
konsistenssi
reliaabelius
eriarvoisuusmitta
skaalauksi
rauhaindikaattori
gintyä
kausaalisuustulkinta
uudelleen-luokittelu
reliaabella
tuloerotutkimus
totaali
siirrettävyys
moni-tasoanalyysi
Indikaattorit eivät kerro totuutta yhteiskunnan todellisuudesta ( Mac Ginty 2013, 58 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

turvallisuussektori

kriisinhallintaoperaatio
rauharakennus
verojärjestelmä
afganistan
npt-normi
multilateraali
verotuskäytäntö
transatlanttinen
öljyntuottajamaa
lainvoima
kilpailupolitiikka
oikeusvaltiokehitys
demokra-tia
turvallisuusrakenne
kaivosala
kohtuutalous
päätöstekotapa
rsoperaatio
( Department of Defense 2012, 48. ) Turvallisuussektorin uudistaminen ja siihen liittyvä liberaalien normien levittäminen ovat kuitenkin luonteeltaan pitkän aikavälin työtä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskurssijärjestys

diskursnen
dis-kurssi
diskurssityyppi
valtahierarkia
funktionaalisesti
sukupuoli-järjestys
diskurs-si
tilanteisesti
kontekstuaalisesti
representaatiojärjestelmä
hegemonisiin
erilais-ten
muotoutunut
verkosta
merkitysjoukko
alakulttuurinen
globalisaatiokertomus
F a i r c l o u g h ’ n mukaan viestintätilanteet ja diskurssijärjestys ovat olennaisia ja toisiaan täydentäviä kiinnekohtia diskurssityypin analyysissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nimissä

perus-vapaus
yksityisomaisuus
puolustaminen
oikeusistuin
kansalaisvapaus
integriteetti
pidättyä
valistaminen
loukkaamattomuus
vastuunalainen
ilmaisuvapaus
kunnioittava
osallistuaoikeus
ajavaa
käsikassara
ajaja
muistuttaminen
vaatiminen
” ( Blogi A ) " Niin, voisimmehan samalla kieltää vaikkapa minihameet tasa-arvon nimissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

käsitehistoria

aatehistoria
jälkistrukturalistinen
nyky-suuntaus
identiteettipolitiikka
kamppailuvalta
geopolitiikka
eduskuntatutkimus
mannermainen
valtioopillinen
yksilöetiikka
perinteessä
mytologi
valtio-omisteisuus
oppihistoria
artikuloija
jakolinjoka
tekstitutkimus
Palonen, Kari ( 1996 ) : Retorinen käänne poliittisen ajattelun tutkimuksessa – Quentin Skinner, retoriikka ja käsitehistoria.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

razin

sadka
sadkka
krieger
kemnitz
bismarckilainen
beveridgelainen
kasitelly
tietya
tamura
haupt
kriger
kansainvalisesti
korvaussuhde
tiettyja
casarico
muysken
maahanmuuttoperiodi
jarjestelma
krugman
Razinin ja Sadkan ( 1991 ) kahden periodin mallissa sekä lähdevaltio- että asuinvaltioperiaatteen käyttö on mahdollista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sanktiointi

niukentaminen
velvoittaminen
mukautus
hoitopäätös
kuntouttaminen
tarveharkintainen
koventaminen
perustoimeentulo
vapaamatkustaminen
lisäresurssit
sanktioida
perhevapaakustannus
kulukorvaus
erityis-järjestely
vähimmäinenturva
varhaiseläke
kohtuuttoma
hoitokustannukset
ehkäisyneuvonta
( T6 ) Työvalmentajat pitivät asiakkaan motivoitumisen kannalta epäedullisena tai ei ainakaan myönteisenä lähtötilannetta, jossa asiakas oli ohjattu sosiaalitoimesta työvalmennukseen toimeentulotuen sanktioinnin eli perusosan alentamisen uhalla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sentakia

niinpäin
var-a
näköjään
senvuoksi
muksu
tuntis
mieleen
nimenoma
siitä
sosiaali-puoli
vaikki
kilpaili
sinää
osaks
katka
pystys
tarä
sanokin
sataprosenttinen
Se oli sen takia vaan, että mä en pysty itse niinkun ymmärtää mitä ne selittää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

media

viestintäväline
uutismedia
yleisösisältö
facebook
internetti
viestintäkanava
twitterä
ilmastonmuutosviestintä
mielipidevaikuttaja
tiedeorganisaatio
joukkoviestin
yhteisöpalvelu
journalismi
scri
työkäyttö
ilmastonmuutosviestin
televisio-ohjelma
työtehtävissä
sisältötuottaja
1 ( 3 n ) Separaatio, assimiloiva media Ei puhu hyvin suomea ja on vuorovaikutuksessa pääasiassa venäjän kielellä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

relevantti

relevanne
epärelevantti
tutkimuskysymyksieni
irrelevantti
tähdellinen
kontekstoida
kontribuaa
tutkimuksellisesti
käsittelema
kiinnos-tava
olennaisin
olen-nainen
onnellisuu-si
kannal-ta
tarkastelukohde
vastamahdollisuus
epäolennainen
selitys-voimainen
Ensimmäisessä vaiheessa rajataan tarkastelun ulkopuolelle aineiston ne osat, jotka eivät ole tutkimuksen kannalta relevantteja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

partikulaari

arvopohjaan
ei-toivottava
sokeus
yhtäkaikki
tiedollisesti
moraalinäkemys
yksilöi-si
konstituoida
kilvoittelu
minänsä
itse-käsitys
reflektoimaton
eristävä
viehtymys
it-nen
sitoutune
pornomyönteinen
ulottu-vuusi
minämä
Idiografiatarkoittaa partikulaarin tutkimista, mutta se ei merkitse, että tälle ja vain tälle tasolle on jäätävä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verkostopaja

verkostopa
pienyrittäjä
kehittäje
tietovaihtomotivaatio
tietopääoma
kehittäjä
hankeidea
osallistuji
mentorointisuhde
facebookryhmä
alfan
tietovaihtosuhde
kuvautua
jatkotyöskentely
sparraus
virtuaalitukiryhmä
tietovaihto
Edellä olen kuvannut henkilöstön kehittäjien kokemuksia Verkostopajan hyödyllisyydestä ja positiivisista seurauksista yleisellä tasolla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yläkäsite

sateenvarjo
sateenvarjokäsite
ylä-kategoria
kattokäsite
ko-konaisuus
niputtaminen
klassifikaatio
blogityyppi
transformaatioryhmä
koodiperhe
ympäristödiskurssi
merkitystihentymä
tulkintarepertuaarit
ala-kategoria
luokkamaku
Symbolinen pääoma on kaikkien pääomalajien yläkäsite ( Kahma 2011, 23 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esitää

esitettyyn
kuvaamaani
mikrorakenneessentialismi
esiteltyä
kuvattu
esitelty
ekumenismi
ekumenisma
argumentoin
durston
empiirista
kripki
ekumenistinen
esittelemääni
käsitelly
esitellyinen
edelläesitetty
hpc-malli
Teoria ei yksinään riitä pohjustamaan arabikevään syttymistä eikä niinkään selitä protestien syttymisen syitä vaan esitää yhden osatekijän pikemminkin protestien leviämisen syyksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

category

repea
observatio
dirdä
normalizatio
aggregatio
consultatio
procedureä
prototypicalityä
aristotelia
cfsp
aspec
phytoplankto
ecopsychology
affiliatio
reciprocityä
website
clarificatio
definitio
life-spa
histori
On the basis of her data, Roivainen construes three thematic entities : lähiö as a physical, social and functional category.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työssä

kehysanalyynen
tutkielmassa
tutkiel-massa
analyysissä
tutkielma
tutkimuk-sa
käytän
lähdekirjallisuus
selvennä
tulosluku
käsit-te
analyysissaan
tutkimukses-sa
teoria-ja
analyysivälineistö
tarkoituksena
aiokin
kenttäaineisto
Kriittiseen tutkimukseen liittyy kuitenkin joitakin ongelmia ja kysymyksiä, joita olen työssäni käsitellyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikuttavuus

tuloksellisuus
politiikkainterventio
yksilötyö
työtulos
uudistushanke
shoki
yritysrahoitus
esteettömyys
informaatioohjaus
onnistu-minen
yhteisöviestin
kehittäätoiminta
kehittäätarve
viestin-nä
ammattilai-nen
joh-taminen
kohdentuminen
Tehokkuuteen pyritään myös vaikuttavuuden arvioinnissa ja mittaamisessa, mutta sen voidaan toivoa sosiaalityössä olevan paljon muutakin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusmetodi

analyysimenetelmä
tutkimusmenetelmä
analyysitapa
representaatioanalyysi
aloitella
tutkimusstrategia
tutkimustapa
menetelmävalinta
analyysimetodi
metodinen
triangulaatio
tutkimusotteeseen
teoriasidonnainen
analyysimene-telma
raine
kyselylomaketutkimus
Teoksessa Juhani Aaltola ja Raine Valli ( toim. ) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

refleksiivi

itse-reflektio
prosessimainen
holistisuus
reflektiivi
prosessiomainen
viestintäkäsitys
mielisisäinen
tiedeteoreettinen
kontekstuaali
mahdollistuminen
meadilainen
behavioraalinen
relationaali
divergentti
jäsentävä
reflektoiva
vuorovaikutusmalli
muotoutuva
Se edellyttää refleksiivistä asennetta, jonka Thrift ( 2005 ) esittää olevan nykykapitalismin kulttuurisen kierron olennainen ominaisuus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

enempää

kummemmin
liioin
koommin
myöhemmikään
erityisemmin
milloinkaan
juuria
suuremmin
paljo
tunnuttaa
todi
mistään
pohda
kummoinen
elämästä
kos-kaan
pahemmin
enemmin
häkään
Oikeastaan yllättävää on se, että radikalismia ja vastakkainasettelua ei syntynyt enempää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verkkojulkaisu

saantitapa
internetosoite
tietoarkisto
verkkolähde
pdfdokumentti
yritysrekisteri
viittauspäivä
verkkodokumentti
rahanarvonkertoa
Suomen virallinen tilasto ( SVT ) : Väestörakenne [ verkkojulkaisu ].

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaattovaara

lankinen
kortteinen
jaakola
vilkama
maury
strellman
tuomikoski
nyyssölä
amerigo
kytö
broberg
sarvimäki
väliniemi
erilaistuneisuus
aragones
neljännesvuosijulkaisu
pajala
gerlander
hipp
Kortteinen, Matti & Mari Vaattovaara ( 1999 ) : Pääkaupunkiseudun kehityssuunta on kääntynyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pk-yritys

koulutuspalvelu
toimiala-kohtainen
investointi-
tehokkuustappio
kustannussäästö
kilpailukykyään
verorasitus
rekrytointiyritys
ydinosaaminen
tarjoavi
lisätyövoima
tekenen
mikrolaina
vapaaehtoinentyömatka
maksava
palkitajärjestelmä
yri-tys
palveluverkko
kielikoulutus
Honjo ja Harade ( 2006 ) ovat selvittäneet Japanin valtion pk-yrityksille suunnatun lainaohjelman vaikutusta yritysten kasvuun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkuun

alunen
puolivälistä
alussa
loppupuolella
hiljaiselo
puolessavälissä
alkoikin
taitteeseen
alkupuolella
puolestavälistä
jälkeenkin
puoliväliin
vaimeta
alkupäivä
keskivaiheilla
öljykriinen
takaraja
tositeko
Hän kuitenkin totesi, että joillain henkilökunnan edustajilla voi alkuun olla epävarmuuksia ja kysymyksiä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kaksoissidos

vääristyminen
manipuloiva
manifestoituminen
huippu-lääketiede
ala-teema
ketteryys
paradoksaalisuus
kertomistapa
punninta
kirjavuus
mainosmyynti
manifestaatio
konkretisointi
toimintalogiikka
oleellisuus
preferoimattoma
dramatisoiminen
Hänninen, Sakari ( 2011 ) Vapauden ja kontrollin kaksoissidos.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

verkkokeskustelu

keskustelupalsta
tietokone-välitteinen
keskustelufoorumi
keskusteluryhmä
facebookryhmä
ihmissuhdedraama
kehitysapukeskustelu
kotikatu
verkkoyhteisö
jatkuvajuoninen
faniyhteisö
uutismedia
televisio-ohjelma
r.a.t.s
demi.fi
sivusta
televisiofan
verkkoyhteisöllisyys
työn tutkimusongelma olikin, toimivatko myös Kotikadun verkkokeskustelut fanien keskinäisenä tulkintayhteisönä ja jos, millaisia tulkinnallisia neuvotteluja fanit sarjasta käyvät.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

muistelukerronta

sukupuolihistoria
työväkihistoria
sotatapahtuma
raittiusliike
avaintapahtuma
kotitalouskysymys
tapahtumahistoria
oikeistoradikalisma
vapaaaikakulttuuri
taistolainenliike
kansanperinne
sivistystoiminta
urheiluliike
venäläinenviha
harlla
jääkäriliike
anti-kommunismi
järjestöperhe
Peltonen, Ulla-Maija : Punakapinan muistot : Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

deliberatiivinen

demokratiateoria
habermasilainen
edustuksellisuus
demokratiakäsitys
julkisuusteoria
edustuksellinen
julkisuuskäsitys
habermata
tully
puoluedemokratia
mouffi
deliberaatio
agonistinen
kommunikatiivinen
beitzi
tahtomuodostus
päiväjärjestystutkimus
suunnitteluteoria
Setälä, Maija ( 2009 ) : Puolueet ja deliberatiivinen demokratia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tulokulma

taustoittaminen
pää-käsite
näkökulmaani
menetelmällisesti
lähtökoh
tarkastelukohde
tutkimustyyppi
tutkimusnäkökulma
teoriapohja
tapaani
sosiaalipsykologisesti
vii-tekehys
teoreet-tinen
läh-tökohta
aineistovalinta
viitekehyk-nen
viiteke-hys
tutkimusasetelmaani
onnistuminentekijä
Työni tulokulma monikulttuurisuustutkimukseen on poikkeava, koska keskiössä eivät ole maahanmuuttajat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

argumentoida

kyseenalaistaa
argumentoima
kritisoima
ydinajatus
ihmisoikeusteoria
huo-mauttaa
teoretisoida
argumenta
habermasia
rawlsia
sopimusteoria
ko-rostaa
kontekstualisti
puolestapuhuja
argumenttejaan
peräänkuuluttaa
vakuuttunut
kritisa
Tässä voitaisiin argumentoida, että olen itse työkulttuurin osa ja tätä kautta toistan sen sisällöt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inventio

christianidä
subculturra
dominatio
modernizatio
subversio
self-identidä
kristeva's
structurra
conversio
subjectividä
modernityä
structuratio
reinventio
responsibilidä
past.
representatio
globalizatio
dalits
deconstructio
etnographic
Teoksessa Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence : The Invention of Tradition.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

womi

masculinidä
constructio
revolutio
lesbia
equalidä
globalizatio
minoridä
chages
inequalidä
sovereigndä
futureä
lähiös
formatio
post-sovila
ethnicidä
representatio
pensio
sexualidä
immigratio
Rubin, Gayle ( 1975 ) : The Traffic in Women.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

havainnointi

syvähaastattelu
aineistonkeru
osallistuva
muistelutyömenetelmä
keskusteluomainen
aineistokeruumenetelmä
koeasetelma
puolistrukturoida
sivu-aineisto
aineistokeruu
online-tila
haas-tattelu
haastattelumenetelmä
tutkimustilanne
vuorovaikutustilanne
strukturoitua
Käyttämäni menetelmät olivat teemahaastattelu, matkapäiväkirja, osallistuva havainnointi ja videoaineisto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viihteellistyminen

henkilöityminen
kaupallistuminen
medioituminen
tabloidisaatio
journalismi
viihteellistyäkehitys
ammattimaistuminen
viihteellistyä
professionalisti
intimisoituminen
viestinnällistyminen
mediajulkisuus
uutismedia
muoti-blogikulttuuri
yhdenmukaistuminen
journalisma
konflikti-hakuisuus
professionalisoituminen
ammattimaistua
Suhde viihteellistymiseen on kuitenkin ristiriitainen ( Herkman 2008, 96 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osallistumattomuus

syntymävanhempi
perheongelma
omaishoitajuus
lähi-suhde
merkityspuhe
aktiivisiin
ko-kea
narkolepsi-a
lä-heinen
avoimuusvalinta
mies-ten
nainenvaltaisuus
taitamattomuus
avioerotilanne
perhejäsen
epä-varmuus
bio-loginen
perhesysteemi
pakotus
Huomionarvoista on se, että osallistumattomuus koski myös aktiivisten katsojien ryhmää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

esitetty

esitettävä
esittämää
esittäma
käsitelty
osoitettu
empiirista
käsittelemieni
esittämistä
muotoiltu
esittämä
hajotasota
histori-allinen
teoriatau
alkuperäisiin
käsiteltyyn
kommentoine
valottaminen
esittelemä
Faktanäkökulmalle on tyypillistä tehdä ero maailman ja siitä esitettyjen väitteiden välillä ( mt., 90 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jäsentää

käsitteellistää
hahmottaa
abstrahoida
merkityksellistää
konstruoitua
konstruoida
ym-märtämä
todellistua
diskursiivisi
todel-lisuus
jäsentyä
rakentuva
todelli-suus
haastatteluvuorovaikutus
kokonaisvaltaisemmin
metatarina
tyypitys
Nämä parit tulevat eri tavoin esiin myös omassa aineistossani, ja olen jäsentänyt tämän luvun analyysia niiden kautta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

orjamoraali

herramoraali
moraalijärjestelmä
moraalitraditio
orjakapina
juutalaiskristillinen
laumamoraali
laumavaisto
yli-ihminen
ihmistyyppi
herra-ja
aristokraattinen
ihminenkuva
moraalityyppi
di-stanssi
tyyppifakta
Esitän, että Nietzschen filosofiassa vallantahdon erilainen toiminta synnyttää orjamoraalin ja herramoraalin moraalityypit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

velvollisuusetiikka

universalisma
konsekventalismi
moraalikäsite
relativistinen
metaeettinen
kasvatusideaali
metafyysi
ihmiskeskeisyys
luonnonoikeus
deontologinen
etiikkaontologia
relativisma
libertaristinen
utilitaristi
formaalisesti
Tämä on käytännöllinen kysymys, jonka vastausta ei voida löytää velvollisuusetiikan kirjoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

voidaan

voikin
voi-da
globalisaatioteoria
evolutionistinen
laveasti
luhmannilainen
organisaatiollinen
paikallistaminen
diskurs-si
valtakysymys
pyrki-mys
globalisaatiotutkimus
toimija-lähtöinen
heimoistuminen
nyky-antropologia
kartesiolainen
organisoiva
apuneuvo
Koti voidaankin nähdä tilana, jossa sukupuolta ja naisen paikkaa yksityisessä tuotetaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rajakustannus

rajatulo
rajahyöty
kokonainenkysyntä
rajasubstituutiosuhde
tuotekehityspalvelutuotanto
tulofunktio
riskillinen
markkinahinta
tuotekehityspalvelu
rajatuotto
alkupääoma
alkuvarallisuus
vakioinen
rajahyödä
lisaaminen
normeerata
markkinakoko
Se tarkoittaa sitä, että kaikki hinnat ja siten myös rajakustannukset pohjoisessa ovat yhtä kuin yksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vuorovaikutustilanne

vuorovaikutustilanteissa
keskustelutilanne
vuorovaikutuksellinen
haastattelutilanne
vuorovaiku-tus
vuorovaikutusprosessi
tietokonevälitteisesti
vuorovaikutuskumppani
vuorovaikutuk-nen
keskusteluomainen
haastatellatilanne
vuorovai-kutus
vuorovaikutuksa
kohdatatilanne
kasvokas
kohtaamisissa
ryhmätilanne
kohtaamisiin
Haastattelu on sosiaalinen vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija ja haastateltava joutuvat tekemään yhteistyötä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

template

comparedir
tofilla
tnodeptrlist
blendingfunctionptr
checkrule1
stdir
newbl
blendingfunctionsequal
node-
countlim
typename
typedef
knotvector
printcycletest
chechfacecw
comparedcoord
f.open
f.close
setedge
current-
Template CVector * määrittelee vektorin, jonka pituuden voi templaten parametrillä valita, jota ei * voi muuttaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puolen

puolikas
puolella
ylemmäksi
neljänkymmenen
kahdeksankymmentä
bussimatka
myllertää
kaksinkertaisesti
kolmekymmentä
yhtäjaksoinen
kolmesti
puoleen
remontoida
loikata
yhteentoinen
kah-de
repsahdus
puoleinen
Sekin oli tärkeää, että haastattelujen tekemisen ja niiden analyysin välillä oli puolen vuoden tauko.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

onnellisuus

miellyttävyys
mielentila
eudaimonia
emot-teoria
mielentilaonnellisuus
ashed-teoria
hed-teoria
onnen
mielentilamerkitys
elät-teoria
hyvinvointimerkitys
prudentiaalinen
mielialataipumus
tuntuminen
mielitila
Onnellisuutta olisivat siis ennemmin kokemuksen miellyttävyys tai positiiviset emootiot, ei tyytyväisyys elämään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

työssäkäyvä

työssäkäydä
hyvätuloinen
korkeasti
eläkeikäinen
työntekijäasema
matalasti
ikäluokki
omistusasuja
alemmin
korkeakoulutettu
epätodennäköisemmin
korkeakoulutetuinen
ammatiton
omainenhoitaja
suurituloinen
kokoaikatyö
nelinkertainen
Haastateltavat ovat keski-ikäistymässä, ja heidän lapsensa ovat kouluikäisiä tai työssäkäyviä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konstitutiivinen

perustavana
prosessialaisuus
primaaristi
organisoiva
totalisoiva
sosio-kulttuurinen
fragmentaatio
zombiekategoria
luonnehtima
modernisaatiosta
konstituoiva
valta-järjestelmä
ei-diskursiivinen
Ne voidaan sellaisenaan nähdä modernille valtiolle ominaisena diskurssina ja konstitutiivisena käytäntönä, jolla on vaikutusta jokapäiväisessä elämässä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaikkakin

paikoitella
vaikkakaan
koherentisti
todelli-suusi
tyystin
kui-tenkin
suvaitsevaisuuskeskustelu
minkävuoksi
legitimoiminen
uhridiskurssi
syvällisemmä
ristirii-tainen
ai-nakin
edel-leen
yksit-täinen
joskaan
irralleen
vivahde-ero
On mahdollista ( vaikkakin epätodennäköistä ), että joku ihminen kokee kaikkien valintojen liittyvän tavalla tai toisella moraaliin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

haastattelu

ryhmäkeskustelu
haastatellatilanne
yksilöhaastattelu
ryhmähaastattelu
koehaastattelu
haastatellaaineisto
tutkimushaastattelu
teemahaastattelu
nauhoitus
esi-haastattelu
nauhoittaa
puolistrukturoituina
fokusryhmähaastattelu
puolistrukturoidku
Kerroin nuorille myös, että he voivat halutessaan ottaa minuunkin yhteyttä haastatteluiden jälkeen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimusaineisto

haastatellaaineisto
aineis-to
ai-neisto
haastattelumateriaali
pääaineisto
kyselyaineisto
haastattelu-
hankintamenetelmä
asiakirjaaineisto
pää-aineisto
sivu-aineisto
keskustelupalstaaineisto
aineistokeruuprosessi
analyysitekniikka
lehdistöaineisto
keräämääni
teemahaastatteluaineisto
verkkokyselylomake
yleis-kuvaus
Lopuksi esittelen tutkimusaineiston ja tutkimusmenetelmät sekä aineiston analyysimenetelmän, joita olen tutkimuksessani käyttänyt.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substituutti

tyontarjoni
lahjakkailla
rajasubstituutiosuhde
tyon
lisaaminen
epataydellinen
intertemporaalinen
aikayksiko
aikapreferenssi
konkaavi
hyoty
jalle
maaraytyä
osittaisderivaatta
riskineutraali
maarasta
vahentaa
On keskeistä tarkastella, ovatko mitattava ja ei-mitattava tehtävä työntekijän kannalta komplementteja vai substituutteja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kausaalinen

fysikaalinen
kausaali
intentionaalinen
kontingentti
syyseuraussuhde
teleologinen
kausaalisuus
ominaisuusklusteri
kausaatio
syy-yhteys
ei-mytologinen
syyseuraus
deskriptivismi
looginen
Nyt olen kuitenkin esittänyt, että tulkinta voi olla myös kausaalinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

instituutio

päätöksentekomenetelmä
hallintajärjestelmä
valta-järjestelmä
globaalihallinta
tuotantosuhde
päätöksentekojärjestelmä
toimintasääntö
vallanjako
valtarakenne
institutionaalinen
institutionalisoitua
kouluinstituutio
sukupuoli-järjestys
normea
päätöksentekomekanismi
regiiminä
institutionaalisi
valtajärjestelmä
( Emt. ) Instituutiot siis mahdollistavat ja rajoittavat ihmisen toimintaa, mutta eivät määrää sitä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vanhemmuus

isyys
äitiys
äidinhoiva
kotiäititarina
sijaisvanhemmuus
äitihoiva
etä-vanhemmuus
etä-isyys
perhelehtiteksti
huoltajuus
äitiyteen
adoptiovanhemmuus
lastenhoitorooli
etä-isä
äitikeskeinen
kasvukertomusdiskurssi
Vanhemmuudella ei käsitetä vain sitä, mitä ja miten vanhemmat tekevät lastensa kanssa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

implikaatio

käyttäytyänormisto
giddensiläisittäin
kansalainenhyve
punninta
perus-käsitys
konsekventialistisesti
lainomainen
uudelleenmuotoilla
kausaaliselitys
yhteistoimintatilanne
määritelmäehdotus
singulaarinen
sisäistyminen
valintakäyttäytyminen
asiayhteyteen
Se on tiettyyn kategoriaan kuulumisen representaatio, jolla on todellisia sosiaalisia ja yksilöllisiä implikaatioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

laatua

asiakastyytyväisyys
asiakaspalaute
käyttäjäkokemus
laadukkuus
hyödynnettävyys
palveluvalikoima
työtulos
käytettävyys
asiakas-
yrityk-nen
hyvälaatuinen
tuoteominaisuus
sidosryhmäsuhde
onnistuneisuus
ympäristöystävällisyys
käyttötaito
osallistavuus
kohdentuminen
korostetaan tutkimuksen ja sille perustuvan opetuksen laatua, joiden tulee olla kansainvälistä tasoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

arvostelma

moraalisuus
tahtominen
moraalitunne
järkiperuste
intentionaalinen
tuomittavuus
tyyppifakta
moraaliperiaate
äärellisyys
aikamatkailu
järkeily
ansiokkuus
moraaliarvostelma
kanssatuntea
skematismi
minämä
perlokutionaarinen
argumentoiminen
Yksilöiden heitä itseään koskevat arvostelmat ovat monin tavoin riippuvaisia niistä arvostelmista, joita katsojat tekevät toimijoista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asiantuntijuus

ammatillisuus
asiantuntijavalta
ammattikäytäntö
professionaalisuus
kontrolli-
asiantuntijatieto
asiantuntijakeskeinen
sosi-aalityö
huolenpitosuhde
ammatti-identiteetti
asiakasnäkökulma
professionaalinen
liittämis-
asiantuntijarooli
kontrollisuhde
substanssiosaaminen
ammattiidentiteetti
aikuinensosiaaliala
asiantuntijatyö
Asiakas saattaa kokea, että hänen omalla asiantuntijuudellaan ei ole vaikutusta päätöksiin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eräkato

ali-peitto
erävastauskato
valikoituneisuus
itsevalikoitune
verkkovastaaja
mannwhitney
reunajakauma
yksikkövastauskato
viiteaineisto
käynti-ja
vastatatodennäköisyys
keskeyttäne
puuttuvuus
yhdistelmäkeruu
saldoluku
ei-parametrinen
osittainenkato
vif-arvo
Kyselyssä vastaajien määrä jäi varsin pieneksi ja aineistossa oli paljon eräkatoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

elämäntaa

ympäristövastuullisuus
kasvissyönti
elämäntyyli
ympäristövastuullinen
kaupunkielämä
kulutuskulttuuri
kulutuskeskeinen
urbaani
elämäprojekti
elämävalinta
ruokavalinta
elämäntyylinen
kulutusyhteiskunta
nuukuus
elämänmuoto
kaupunkiympäristö
kaupunkilaisuus
eeto
ekologisuus
Vaikuttaa siltä, että valinta ja vapaus ovat avainsanoja myös ympäristövastuullisen elämäntavan mysteerin selvittämisessä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lähiluku

sisällönanalyysillä
analyysitapa
teemaanalyysi
argumenttianalyysi
analyysimetodi
teoriasidonnainen
sisällönanalyysi
teoriaohjata
atlas.ti-ohjelma
aineisto-
tekstianalyynen
teemoittelu
tutkimusotteeseen
sisällönanalyynen
teoriaohjaava
kuvaanalyysi
analyysi-
teoriaohjautua
( Paasonen 2013, 41. ) Näin ollen olen yhdistänyt aineistoni analyysissa sekä sisällönanalyysia että laadullista lähilukua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kulutusvalinta

elämäntapavalinta
ympäristöystävällisyys
kuluttamattomuus
kuluttaminen
liikkuavalinta
päivittäistavara
ympäristöteko
ympäristövastuullisuus
elämäprojekti
kilpailutekijä
ostopäätös
nautittava
ympäristövastuullinen
esillepano
luksus
elämäpoliittinen
ekoka
rutiinirituaali
Taloudellinen pääoma mahdollistaa monipuolisia ja kalliita kulutusvalintoja, jotka eivät ole kaikille mahdollisia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ärsyttävä

näkyyks
kuvottaa
aikuinenmainen
kauheeta
sitten…
ratkasu
peruslukema
härski
kivalta
hämi
kuullu
inhottaa
surkeä
kyllästyttää
suhu
pultsari
komennella
itsetuhonen
ilkuka
Ymmärrän, että naisen käytös voi olla tahditonta ja ärsyttävää miestä kohtaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

faculdä

fakulti
laitos-institution-department
institutio
tiedekunta-fakultet-faculdä
universitet
tekijä
förvaringsstämä
matemaattinenluontotieteellinen
tekijäförfattare
tekijä-författare-author
terveyshallinto
tietojenkäsittelytiede
joulukua
statsvetenskapliga
förvaringstämä
smithsonia
aika
92 LÄHTEET........................................................................................................................................................105 LIITE 1 : HAASTATTELUKYSYMYKSET..................................................................................................111 Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution – Department politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä – Författare – Author Riikka Maaria Elena Henttonen Työn nimi Arbetets titel – Title Jatkuuko parisuhdeväkivalta sovittelussa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

intertekstuaalisuus

metafori
tekstuaalinen
kuvallinen
keskustelunanalyynen
runollinen
tyylilaji
mediakuva
musikaalinen
lingvisti
mediakehys
myyttisymbolismi
myyttijärjestelmä
idealisointi
tarinallisuus
Sarvien välinen suhde ( jota voi nimittää myös intertekstuaalisuudeksi ) voi olla eksplisiittinen tai implisiittinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nietzsche

valtatahto
stoalainen
kant
machiavelli
ihmistyyppi
aristoteles
zarathustra
orjamoraali
ihmisluonto
derrida
strawso
ricœur
hyveetiikka
yli-ihminen
herramoraali
vallantahtoa
tyyppifakta
moraalipsykologinen
Esitän, että Nietzschen filosofiassa vallantahdon erilainen toiminta synnyttää orjamoraalin ja herramoraalin moraalityypit.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

varianssianalyysi

varianssianalyynen
ttesti
kolmogorov-smirnov
normaalijakautuneisuus
välimatkaasteikollinen
tulomomenttikerroin
levetä
ryhmäkeskiarvo
korrelaatioanalyynen
khiin
diskreetti
efektikoon
mittaustaso
homoskedastisuus
normaalisuusoletus
jakaumi
regressiomenetelmä
teste
korreloituneisuus
Menetelmistä korostuvat faktorianalyysi ja varianssianalyysi ( emt., 293 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jallina

jallinoja
raitanen
nätkin
lähteenmaa
nätkä
rantalaiho
yesilova
kaarninen
gillis
virkki
eräranta
brandth
alberdi
marin
galland
gillla
aapola
rahikainen
Jallinoja, Riitta ( 1984 ) : Perhekäsityksistä perhettä koskeviin ratkaisuihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tieteenfilosofia

poststrukturalistinen
etnometodologinen
tiedefilosofinen
toimintateoria
pragmatistinen
husserlla
tietoteoreettinen
garfinkeli
identiteettiteoria
mikro-sosiologinen
tieto-oppi
behavioristinen
pragmatisma
jäsennysmalli
Rauhala, L. ( 2005 ) Hermeneuttisen tieteenfilosofian analyyseja ja sovelluksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rationaali

järkiperuste
energiaturvallisuuspolitiikka
omistusoikeuskäsitys
uskotulkinta
laskelmointi
libertaristinen
päämäärähakuinen
ihminentoiminta
rawlsilainen
järkiperustelu
konfliktiratkaisu
mielipiteen-ja
materialisti
egoistinen
valintakäyttäytyminen
oikeuttaja
argumentoiminen
Tarkasteltaessa sopimusta kokonaisuutena havaitaan, että rationaalista energiaturvallisuuspolitiikkaa tukevat artiklat ovat keskeisessä asemassa sopimuksessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kommunikaatioprosessi

yleisökäsitys
muodostaja
legitimoiva
tuotteeksi
kielenkäyttäjä
argumen-taatio
toteutusmuoto
valtiohallinto
elementea
järjestäytyneisyys
viestin-tä
edustuksellisuusi
kontekstiriippuvainen
legitimiteää
artikuloima
institutionalisoitunut
tut-kiminen
manipulatiivinen
habermasilas
Politiikan muodostajien kommunikaatioprosessissa diskurssit tukivat pääpiirteittäin työeläkejärjestelmän hajautusta, vaikka diskursseissa olikin tapahtunut muutosta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

terveyteen

mielenterveyteen
terveydentila
psyykki-nen
hyvin-voinna
psyykkisiin
terveysvaikutus
elämänlaatua
fyysisiin
sairauksiin
itseraportoitu
seksuaaliterveyteen
hyvinvointa
työnhakuaktiivisuus
toimintarajoite
sairastaminen
sosiodemografisiin
kulutuskyky
Kuten tulojen kohdalla, myös varallisuuden yhteys terveyteen on usein erilainen miehillä ja naisilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

henkilövuosi

alkoholikuolleisuusluku
kertainen
henkilövuode
puolitoistakertainen
tupakointikuolleisuusluku
nelinkertainen
henkilöpäivä
seurantavuosi
kuolini
korkeakoulutetuilla
siirtyminenriski
Nuorimmissa 5-vuotisikäryhmissä henkilövuosien osuus on vuosina 1971–1975 suuri, miehillä 16 ja naisilla 13 prosenttia kaikista henkilövuosista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

asiakkuus

lastensuojeluasiakkuus
jälkihuolto
huostaanotto
lastensuojelu
avohuolto
perhetyö
lastensuojeluprosessi
sijaishuolto
läheinenneuvonpitoprosessi
lapsisuojelu
lastenpsykiatria
päihdekuntoutus
asiakaslapsi
kuntoutuaprosessi
alkuarviointi
asiakkai
ennakollinen
las-tensuojelu
( Mt., 13. ) Yksi syy lastensuojelun asiakkuudelle on lapsen mielenterveydelliset ongelmat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

newari

terain
hindä
suruwali
madhesi
korkeakastinen
nansen
tapaoikeus
yksityiskoulu
nepali-kielinen
vanhavenäläinen
adventisti
perustama
siirtokunta
äänivaltainen
keski-ja
työläis-
dalitaa
kastiton
parbatiya-kulttuuri
Nepal Sambat on newareille heidän kulttuurisen identiteetin symboli, ja Nepal Sambatin uusi vuosi on yksi newarien tärkeimmistä juhlista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yleisemmin

laajemmin
laajemminkin
erityis-luonne
nojaa
kapeammin
suomalai-nen
sosiologisiin
kritisoitu
uudempana
lä-hinnä
sukupuolisensitiivinen
vakiintune
lisääntyäteknologia
patologisointi
karismaattisuus
laajemmassakin
enneminkin
kiinnittyvä
ei-tieteellinen
Yhteistä maille on se, että niissä käytetään muita Pohjoismaita yleisemmin asiantuntijoiden apua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pragmatismi

pragmatistinen
valtioopillinen
mannermainen
jälkistrukturalistinen
kasvatusfilosofi
habermasi
foucault'
kulttuuritutkimus
hyveetiikka
poststrukturalistinen
systeemiteoria
tiedefilosofinen
Teoksessa Erkki Kilpinen, Osmo Kivinen & Sami Pihlström ( toim. ) : Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anonymiteetti

tunnistamattomuus
anonymiteettää
henkilöllisyys
suojaaminen
nimettömyys
tunnistetieto
anonyymiys
tunnistettavuusi
anonyymius
yksityisyyssuoja
haastatellapaikka
tunnistettavuus
henkilötiedot
anonyymistaa
yksi-tyisyys
äänittäminen
Tämän vuoksi Haastateltaville taataan täysin anonymiteetti, mikä on myös heille kerrottu.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

konstituutio

primaaristi
ei-diskursiivinen
kokonainenyhteis-kunnallinen
relationaali
teknis-rationaalinen
keskinäinensuhde
konstituoiva
zombiekategoria
instituutiotaso
yksilö-lähtöinen
abstrakta
organisoiva
artikuloima
Samalla voidaan myös sanoa, että diskurssien konstituutiolla on histo-riallinen luonne.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

prosesnen

muutosprosessi
pro-sessi
dynaaminen
oppiaprosessi
prosessimainen
viestintäprosesnen
polkuriippuvainen
kerroksellinen
aikaulottuvuus
merkitysantoprosessi
muutosprosesnen
kahdensuuntainen
ulottu-vuus
identiteettityö
pirstoutua
( Liebkind 2004, 53. ) Akkulturaatiota voidaan pitää tilana tai prosessina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

adaptiivinen

prosessimalli
biopsykososiaalinen
käyttäytymisterapia
kognitiivis-behavioraalinen
disparenssiteoria
layderi
psykodynaaminen
interaktionistinen
behavioristinen
cutrona
systeemiteoreettinen
suhri
kognitiivisiin
integratiivinen
työntutkimus
ghoshali
toimijalähtöinen
kompleksisuusteoreettinen
Layder ( 2006 ) on kehittänyt idean adaptiivisesta teoriasta, millä hän tarkoittaa teorian ja aineiston vuoropuhelua korostavaa lähestymistapaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

paikko

kokoontumispaikka
tapaamispaikka
huvittelu
kodittoma
valloittaminen
haalea
häpäiseminen
siirtolainenasema
vehreä
lipunnosto
katualue
kommemoraatio
konferenssialue
liikenneväline
käytävillä
ruume
saunominen
Nämä olivat myös paikkoja, joissa voitiin antaa julkista tunnustusta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

substituutio

epataydellinen
tuotekehityspalvelutuotanto
markkinatasapaino
skaalatuotto
tuotekehitysintensiteetti
vakioinen
markkinakoko
monistaminen
kokonainenkysyntä
rajahyöty
paasyä
tulofunktio
lopputuotanto
alkuvarallisuus
ylittaa
Hicks ( 1932 ) on esittänyt, että substituutiota voi tapahtua kolmella eri tapaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teoksa

artikkelissaan
teokseen
pääteos
dumont
jerome
liddell
roland
politiikkatutkija
immanuel
philp
esipuhe
walter
joel
clifford
sosiologi
jurki
jeremy
Boltanski ja Chiapello esittelivät teoksessaan verkostovaltapiirin, jonka pohjalta Sulkunen ( 2006 ) on rakentanut teoriaansa projektiyhteiskunnasta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

osallisuus

voimaantuminen
täysivaltaisuus
valta-istuminen
esitaistelija
hyvinvointipalvelujärjestelmä
asumi-nen
mielenterveyskuntoutuja
asianajo
vaikuttaamahdollisuus
asuminenasia
nuor-ten
toimijarooli
vertaisuus
aktivointi
voimaannuttaminen
toteutu-minen
syrjimättömyys
Osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistää hänen mukaansa se, että lapset ovat tasavertaisina mukana toiminnassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suomalaisen

kirjallisuuden
tietolla
tietolipas
kirkkohistoriallinen
kustannusosakeyhtiö
kansanrunousarkisto
shks
bibliotheca
muistitietokeräys
historica
keurua
hel-sinki
biographica
tutkijaliitto
tiedeakatemia
otaa
hakapaino
biblioteca

kovarianssi

virhetermi
ylituoton
normaalijakaumaoletus
autokorreloituneisuus
jäännöstermi
tarkentuvuus
logaritmoida
otoskeskiarvo
kohdemuuttuja
vakiotermi
vastausindikaattori
autokorrelaatiokerroin
normaalijakautua
ennustettu
yhteinenjakauma
Jos kuluttajatovat riskin kaihtajia, he ovat kiinnostuneita kulutuksen ja osaketuoton välisestä kovarianssista.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

organizatio

organisatio
communidä
genla
securidä
securityä
conventio
divisio
nonprofi
migratio
trancparency
canadian
treadä
implementatio
africa
administratio
unfpa
co-operatio
huma
inter-america
International Journal of Organization Theory and Behavior, 12 ( 1 ), 141−162.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

speech

tragetyä
kurdish
post-sovila
prosperidä
minoridä
rebellio
matyä
pentecostalism
yugoslav
communitaria
sexualityä
failurra
mobilizatio
dirdä
people‟s
defining
firra
expertistä
aristotle's
garsi
Baker, C. Edwin ( 2009 ) : Autonomy and Hate Speech.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tarvittava

tarvittaa
vaadittaa
asianmukainen
hankkija
vaadin
ammattipätevyys
virkistysmahdollisuus
lisäkoulutus
virkavastuu
laitehankinta
tuottavasti
terveysneuvonta
niukentaminen
henkilöstöresurssi
oikea-aikaisesti
tehokkaamma
ryhmämuotoinen
esteellinen
työnhakutaito
Tällä viitattiin yleensä siihen, että nuorilla ei olisi tarvittavia taitoja ja tietoja päästäkseen ensimmäiseen työpaikkaansa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

identifioiminen

kätkeytyvä
analyy-si
tarkaste-lu
lähtökoh-ta
yksityiskohtaisemma
orientoiva
toistettava
ilmauksiin
terveystajuttomuus
kategorisoinna
sisäl-tää
luokkamaku
lokerointi
kehikos
hahmotustapa
yleis-piirre
Mekanismien empiirinen identifioiminen pysyy naapurustovaikutustutkimuksen haasteena, jota ei voi ohittaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koulutusvienti

pisatutkimusmenestys
korkeakoulu-pohjainen
työllisyysvaikutus
natojäsenyys
teollisuuspolitiikka
pisatutkimus
linjauksiin
tavoitteissa
liikennepolitiikka
kehityspoliittinen
vientipotentiaali
ilmastopolitiikka
sokeripolitiikka
henkilöstöala
elinkeinopolitiikka
väylälaitos
Kysyttäessä myös vasemmistoliiton ja vihreiden edustajilta löytyy kuitenkin näkemyksiä siitä, miten koulutusvientiä voitaisiin edistää.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

situaatio

tajunnallisuus
situationaalisuus
kehollisuus
olemuspuoli
situationaalisuusi
kehollinenuusi
tajunnallinen
kohtalonomainen
reaalistua
situationaalinen
elämänkulullinen
muutosprosesnen
elä-mäntilanne
psyykkinen-henkinen
mielellisyys
työskennellämalli
tajun
tilanteellinen
episodinen
Osa situaation komponenteista puolestaan on sellaisia, joita ihminen voi itse valita ja siten muunnella situationaalisuuttaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

yliopistopaino

gummerus
hakapaino
pskustannus
juvennä
tutkijaliitto
gaudeamus
lokikirja
bookwell
sophi
minerva
talentum
unipress
tammerpaino
työpaperi
wsoy
kopijyvä
palmenia-kustannus
atena
hel-sinki
Tampere : Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. Hautamäki, A. ( 2001 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

resilience

exploratotyä
conservatio
capacityä
reflexividä
transgender
multifocia
implica-tions
attentio
polarizatio
polarisatio
threa
blogosphere
ambiguityä
hidsi
flexibilityä
attributio
vulnerabilityä
humanitaria
alleviatio
peer-based
Teoksessa Goldstein, S. & Brooks, R. B. ( toim. ) Handbook of Resilience in Children.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

harvemmin

useammin
viikoittain
todennäköisemmin
tapaavi
auttavi
tapaavilla
vähemmän
enemmän
ahkerammin
useimmin
aktiivisemmin
kokoaikatyö
use-ammin
ankarammin
useammalla
epätodennäköisemmin
työtehtävissä
herkemmin
vastaaji
/ 5 kk ) ja tukenut muita, mutta on harvemmin saanut itse tukea.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aspekti

ulottuvuuksiin
uhridiskurssi
tavaraopillinen
prosessiluonne
näkökulman
ulot-tuvuus
käsit-e
piir-de
lähestyminenkulma
yhteistoimintatilanne
prosessuaalisuus
monitahoisuus
piirteinä
näenkin
yhdekietoutuminen
haasteissa
Ja lisäksi tarkasteltiin sitä, miten sosiaaliset suhteet työyhteisössä kytkeytyvät työhyvinvoinnin eri aspekteihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

keskusteluanalyysi

diskurssianalyysiin
keskustelunanalyynen
narratiivisuus
kategoriaanalyysi
toimintateoria
fenomenologi
tekstitutkimus
mikro-sosiologinen
keskusteluanalyyttinen
käsiteanalyyttinen
fenomenologinenhermeneuttinen
argumentaatioteoria
etnometodologinen
käsitetutkimus
greimasilainen
Teoksessa Tainio, Liisa ( toim. ) : Keskustelunanalyysin perusteet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

competence

neuta
uncertaindä
implica-tions
conceptualizatio
self-concep
validityä
attentio
attributio
disorganizatio
expertistä
self-categorizatio
misuseä
peer-based
reliabilidä
jus-tice
ex-tensio
simplicidä
duratio
life-spa
aggregatio
Edgar, Don ( 1999 ) Families as the crucible of competence in a changing social ecology.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

koin

näkisin
arveli
huoa
sopivalta
antoisa
toivoin
aikataulullisesti
positioni
kirjoitusprosessi
huomasinkin
äänitys
työlä
oivaltava
kiusaa
tehtyäni
anonymisointi
etsiessä
suhteeni
haastattelujetä
Suurena puutteena koin esimerkiksi sen, että en ole videoinut haas-tattelutilanteita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tiivistelmä

liitesivu
sidoantal
refera
tiivistelä
sivumäärä
johdantoteksti
sivumäärä-sidantal-
sivumäärä
liites
diskussio
lähdeluettelo
thisisfinland
sivua
kirjallisuusluettelo
abstrac
Sovittelun ihanteiden ja käytännön kohtaaminen Oppiaine Läroämne – Subject Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimuksen linja Työn laji Arbetets art – Level pro gradu -tutkielma Aika Datum – Month and year toukokuu 2012 Sivumäärä Sidoantal – Number of pages 111 Tiivistelmä Referat – Abstract Opinnäytetyö tarkastelee parisuhdeväkivallan sovittelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

preventio

adaptatio
investigatio
acculturatio
peacebuilding
humanitaria
abuseä
creti
germatyä
uncertaindä
anxiedä
personalityä
qualidä
identificatio
inequalidä
evolutio
differentiatio
juvenilla
expenditurra
classificatio
( 1985 ) Relapse prevention : theoretical rationale and overview of the model.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

pukukoodi

lainsäädäntöelin
kansallispuku
lisenssivirasto
suurteollisuus
valvoma
takavarikointi
kiintiöperiaate
perustama
etujaan
aseenkantooikeus
tapaoikeus
ruokalistaa
veto-oikeus
val-tio
jäsenikseen
suosituimmuusasema
liikepankki
hallintoelin
kansalaisjärjestötoimija
Joulukuussa 2010, kun päätös pukukoodista tehtiin, Nepal oli poliittisessa umpikujassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

aikuinensosiaalityö

lastensuojelu
perussosiaalityö
avopalvelu
sosiaalityö
jälkihuolto
aikuinenasiakas
perhetyö
päihdepalvelu
lastensuojelutyö
lapsisuojelu
sosiaalityöntekijä
lastensuoje-lu
asiakastyö
sosiaali-työ
sosiaalitoimi
avohuolto
sosiaalitoimisto
gerontologinen
verkostotyö
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää aikuissosiaalityössä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden omia näkemyksiä ja kokemuksia siitä miten he voivat vaikuttaa asiakkaiden elämään tekemällään työllä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

normi

käyttäytymissääntö
sisäistetty
normea
epä-formaali
käyttäytymismalli
uskomuksiin
sisäistämä
häätyhteisö
moraalinormi
ar-va
nor-matiivinen
kouluinstituutio
elämäkäytäntö
sukupuoli-järjestys
moraalikoodi
Yhteiskunta on yksilöiden muodostama, eivätkä arvot ja normit siten toimi tyhjiössä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

krieger

sadkka
sadka
razin
bismarckilainen
kasitelly
kemnitz
beveridgelainen
tamura
aanestystulos
korvaussuhde
nelja
vaite
tietya
kasitellä
myohemmin
johtopaatos
haupt
prefenssi
jarjestelma
( 56 ) ˜ ∂MLt−1t t Lisaksi huomataan, etta ∂wH lim t = 0 ( 57 ) M˜L→∞ ∂M˜L t t eli maahanmuuton kasvaessa rajatta sen vaikutus koulutettujen tyontekijoiden palkkoihin lahestyy nollaa Syyna on se, etta aluksi koulutettujen tyontekijoiden tullessa maahanmuuton myota suhteessa harvinaisemmiksi, heidan palkkansa kasvaa Kuitenkin tyontekijoiden rajatuottavuus on vaheneva, joten palkka ei voi kasvaa rajatta 3.3 Beveridgelainen jarjestelma elakemaksun ollessa vakio Beveridgelainen elakejarjestelma elakemaksun osuuden palkasta ollessa vakio on juuri se tilanne, jota Razin ja Sadka ( 2000 ) tarkastelivat malleissa, jotka on esitetty luvussa 2 Kuitenkin Kriegerin mallissa on eroja Razinin ja Sadkan malliin verrattuna kuten kappaleessa 2 2 todettiin ja siksi myos tata mallia voidaan nyt tarkastella paatymatta liikaa toistamaan samaa asiaa Koska on tarkoitus analysoidaan pay-as-you-go-elakejarjestelmaa, on jarkevaa olettaa, etta maassa harjoitetaan tasapainotetun budjetin politiikkaa Keratyt elakemaksut ovat siis maaraltaan samat kuin maksetut etuudet Beveridge-systeemissa tyontekijoiden elakemaksu riippuu palkasta, mutta elake-etuus, joka maksetaan saman periodin elakelaisille, riippuu keskimaaraisesta palkasta, w¯t:sta Merkitaan qt:lla korvaussuhdetta, eli elakkeen maaraa suhteessa keskimaaraiseen palkkaan ja τt:lla elakemaksua Budjettirajoitteeksi ennen maahanmuuttoa saadaan siis τt ( w H Ht + w LLt ) = qt ¯ ( 58 ) tt wt ( Ht−1 + Lt−1 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

attraktori

tava
inkrementaalinen
kontekstuaali
tilanne-kohtaisesti
dissipatiivinen
sommitelma
merkea
esiintyminenmuoto
alakategora
muuntuva
bran-ti
todellisuuskuva
identiteetisttää
subjektiminä
ilmai-su
bifurkaatiopiste
kokonaisuu-si
peruslogiikka
Attraktori voidaan ymmärtää systeemin organisointiperiaatteiksi ja dynaamiseksi tilaksi, jota kohti se pyrkii ( mt. ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hyödä

kokonainenhyvinvointi
tulovirta
riskitön
osinko
työtulos
hyötyyn
kokonainenkysyntä
maksimoiva
maksimaali
maksimoitua
hintajousto
riskineutraalisuus
tekijälleen
rajahyöty
kokonainenhyöty
riskineutraali
monopolivoitto
Hyöty voi myös olla sitä, että myyjä kartuttaa sosiaalista pääomaansa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

imaginaarinen

itseys
vietti-peräinen
profaani
autoeroottinen
minämä
palvonta
juutalainenkristillinen
sentimentti
vaistomainen
prosessialainen
verisukulaisuus
organismi
performatiivisesti
intersubjektiivinen
dominaatio
aikahenki
Se on mahdollistanut kyvyn luoda imaginaarisia kuvia ja tarinoita, joissa psyykkinen tila avautuu kohti menetettyä toista ja jossa varhaisia samastumisia voidaan vahvistaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

alkoholikuolleisuus

tupakointi-
tupakointikuolleisuus
alkoholikuolema
kuolleisuusero
elinajanodotteeseen
tupakointikuolema
tupakointikuolleisuusluku
koulutusryhmittäinen
koulutusryhmä
alueero
tutkimusperiodi
kuolleisuusluku
korkeakoulutetuilla
keuhkosyöpäkuolleisuus
kuolemariski
palkkaero
korkeakoulutetu
Alkoholikuolleisuus sen sijaan on lisääntynyt molemmilla sukupuolilla, mutta miehillä hieman enemmän kuin naisilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

reduktio

deskriptio
diskurssiteoreettinen
tekstiteoria
teorianmuodostus
etukäteinenoletus
lähestymistapaani
teo-reettinen
tasapainomalli
kokemustutkimus
kaksois-hermeneutiikka
heideggerilainen
deskriptiivi
analyy-si
fenomeno-loginen
( Perttula 1998, 53. ) Reduktion ensimmäistä vaihetta on kutsuttu sulkeistamiseksi.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

abstrac

refera
tiivistelmä
nyckelord
säilytyspaikka
tiivistelmä-referat-abstrac
aika
art-level
aika-datum-month
laji-arbetets
laji
oppiaine-läroämne-subjec
progradu
läroämne
gradu-
sidoantal
förvaringstämä
sivumäärä
Sovittelun ihanteiden ja käytännön kohtaaminen Oppiaine Läroämne – Subject Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimuksen linja Työn laji Arbetets art – Level pro gradu -tutkielma Aika Datum – Month and year toukokuu 2012 Sivumäärä Sidoantal – Number of pages 111 Tiivistelmä Referat – Abstract Opinnäytetyö tarkastelee parisuhdeväkivallan sovittelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

luottamusväli

selitysosuus
kokonainenvaihtelu
kommunaliteetti
vastaajamäärä
ratioa
merkitsevyysaste
nagelkerki
nollamalli
vastausaalto
χ2-testi
luottamusraja
nollaarvo
vedonlyöntisuhde
sukupuolittainen
regressiokertoa
riskitaso
ei-merkitsevä
Taulukko 6. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vakioidut riskisuhteet ( HR ) sekä 95 % luottamusvälit sukupuolen ja sairausryhmän mukaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fanius

televisiofanius
ihmissuhdedraama
fanikulttuuri
jatkuvajuoninen
saippuasarja
televisioohjelma
ihmissuhdesarja
fanikäytäntö
faniyhteisö
perhesarja
idoli
fanittaminen
virtuaaliyhteisöllisyys
saippuafani
fanitutkimus
verkkoyhteisö
krissehahmo
fanitoiminta
Fanius on myös ilmiönä melko nuori ja sitä voidaan ymmärtää Grossbergin ( 1992, 63 ) mukaan vain historiallisesti, erilaisina mahdollisina suhteina kulttuuriin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

funktionaali

substantiivinen
syyvaikutus
universaalinen
nykytermein
monimielinen
redusoiminen
ei-diskursiivinen
projisoituvuus
mikro-rakenne
kehikos
kartesiolainen
formaalisti
intransitiivinen
perusominaisuus
enneminkin
luksustarve
kulttuurierottelu
päätellämalli
Pakenemisen tarkoitus on suojautuminen, joka on pelon funktionaalista kieltä ( functional language ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vähiten

eniten
kehittya
vähemmän
eteläaasia
kouluttautunut
kehittyne
aliedustettu
leikkuri
parempi-tuloinen
aliedustaa
myönteisi
heikoi
lounainensuomi
oecdmainen
suhteellisesti
köyhimmä
suu-ri
suomalainenyritys
yleisösegmentti
Tähän varmasti vaikuttaa se, että Suomi on yleensä kuulunut maailman vähiten korruptoituneiden maiden joukkoon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ajallisuus

skematismi
historiallisuus
olleisuus
faktisuus
epä-ominainen
eläinontologia
maailmasuhde
tajunnallinen
heitteisyys
dasein
kuvittelukyky
episodinen
hei-degger
kielellisyys
peräkkäisyys
löytyneisyys
Erityisesti tapa, jolla Heidegger Olemisessa ja ajassa avaa mahdollisuuden kysymyksen ajallisuuden teeman kautta näkyy Ricœurin narratiivisessa teoriassa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tota

niinku
sitte
sillo
siin
siel
silleen
niinkun
sillai
jotenki
kuitenki
okei
ainaki
sila
tämmönen
aatella
mulla
tämmö
ollu
tolla
Ja tota niin hän on sitten niinku, kyllä se hetken aikaa toimi aina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

hakasulku

kokn7
rkpm8
vasn5
psm3
kdn6
keskm1
vihrm4
ämän
ii.2
spk3a
sdpn2
smaragdi
tinttu
tasajakauma
lihavointi
kesyä
Se nyt tuli aika itsestään m i n u s t a … ” ( RKPm8 ) ( hakasulut lisätty selkeyden vuoksi ) Suvaitsevaisuus on jotain, mikä voidaan oppia tiedostamatta kodin ympäristössä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

seuraa

yksityiskohtaisemmin
viidennessä
edkä
seitsemänsi
neljänsi
tulososio
tar-kemmin
käsit-ella
menetelmäluku
syvennä
lu-vussa
selvennä
jäljkä
esitellessä
esittelemissä
analyysiosio
Seuraavissa luvuissa kuvasin, millä tavalla se ei ole entisensä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

rahajärjestelmä

aikapankki
rahatalous
paikallis-talous
ydinasejärjestys
kohtuutalous
koronkiskonta
rahakulttuuri
talouskasvupakko
vaihdantajärjestelmä
ydinsulkuregiima
paikallinenraha
aikapankkilainen
turvallisuusjärjestys
kestävämmä
degrowth
talousjärjestelmä
korkokäytäntö
manageristinen
Rahajärjestelmän suurimmat ongelmat liittyvät siihen, että järjestelmä perustuu velkarahaan ja koronkiskontaan.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

historiska

arkiv
litteraturhistoriska
arkivi
mapp
mfgruppens
gruppens
mf-gruppens
övrig
bilagor
nindwreac
nindwre
noutdwr
lokalavdelning
lokalavdelningens
korrespondens
noutde
Mapp 1. MF-gruppens arkiv 1254. Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vastaesimerkki

ekumenisma
humelainen
ekumenistinen
projisoituvuusi
ominaisuusklusteri
yleistyskaava
tulkintaväline
tekstiteoria
mikrorakenneessentialismi
justifikaatio
vuorovaikuttava
eläinkäsitys
kasvatuskäsite
hpc-malli
kontekstiherkkyys
kausaliteettikäsitys
Tämä on Kilpisen mukaan todistettu vastaesimerkin kautta, eli psykologisen autismitutkimuksen avulla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

uhan

muutosvaatimus
uhkaulottuvuus
voimakkain
ulkoi-nen
vihamielisyys
ryhmästigma
uhkatekijä
vastenmielisyys
järkkyminen
lietsonta
välttely
lamaantuminen
kiukku
häpeätilanne
puolustautuminen
hallintakyky
uhasta
vihollinenkuva
syyttely
Tämä viittasi siihen, että organisaation menettelytapojen koetun oikeudenmukaisuuden ja uhan tulkinnan yhteys eroaisi itsetunnon tason suhteen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vaihtoehtoiskustannus

alkuvarallisuus
rajasubstituutiosuhde
tulovirta
yksikkohinta
kuluttajatyyppi
markkinakoko
tulofunktio
myyja
tuotekehityspalvelutuotanto
säästämisaste
tyontarjoni
kulutuspaaoma
markkinahinta
kokonainenkysyntä
lopputuotanto
hyodä
paiksi
suurentaa
full price ) kuvaa hintaa, jossa on huomioitu kuluttajan vaihtoehtoiskustannus.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mieheys

naiseus
miehuus
miehisyys
maskuliinisuus
feminiinisyys
naisellisuus
hoivaavuus
per-formaatio
naisellinen
sukupuoli-tyyli
kauneusihanne
perikuva
mieheyteen
sukupuolisuus
Syy tähän on se, että haluan käsitellä rinnakkain Krissen naiseuden ja mieheyden representaatioita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tunneteoria

russelli
sopimusteoria
darwalli
velvollisuuseettinen
malthuta
humi
komponentiaalinen
totuuskäsitys
skolastinen
rationalisti
psykoanalyytikko
beviri
moraalipsykologi
fundamentalisma
sanakirjamääritelmä
Vallalla on ns. hybridi kompositionaalinen kognitiivinen tunneteoria ( Knuuttila 1996, 39 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

bloggaaja

keskustelija
blogaaja
blogi
verkkokäyttäjä
muoti-bloggaaja
bloginen
lukijoille
bloggari
hommaforumi
demilehti
keskustelualoitus
finnairi
kommentoija
austenforuma
me-muoto
makuaan
tyylä
vaatehuone
haas-tateltava
Blogit voi nähdä vuorovaikutuksen kenttänä, jolla bloggaajat tekevät itselleen ja identiteetilleen tilaa sekä kohtaavat lukijoita.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

formaalinen

partikulaarinen
vähimmäisvaatimus
metanormi
kelvollisuus
rawlsilainen
kasvatusideaali
järkiperuste
proseduraalinen
lakikoodi
sovellusala
kontekstiherkkyys
universaalinen
ihmiskeskeisyys
järkiperustelu
uudelleenpuitteistaminen
yleismaailmallinen
kansalainenhyve
Tällaisten vähimmäisvaatimusten toteutuessa yhteiskuntien hallintotapaa voitaisiin kutsua demokraattiseksi yleismaailmallisessa viitekehyksessä formaalisen demokratian ulottuvuudessa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

palkkakeskustelu

lähi-esimies
keskijohto
menettelytaa
muistitehtävä
pitämää
reiluus
menettelytapa
edustajarooli
esimiesasema
esiintyävalmius
esimiehiin
esimiestaso
sisäryhmäprototyyppisyys
oikeudenmu-kaisuus
menettelytapaan
resurssikysymys
asiantuntijaasema
Taulukossa 5 on esitetty teemat, joita palkkakeskusteluunsa tyytymättömät esimiehet ilmaisivat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

anomalia

mitattomuus
arvoasetelma
abstrakna
syvemmä
kielellisyys
kulttuurispesifi
organisoiva
muutoskulku
muutosalttius
yhteinenkuntamuoto
transformaatioryhmä
prosessialaisuus
luonnollisttaa
kollektiivitajunta
konstruktiivisuus
oleminenymmärrys
aikahenki
Kuhnin teoriaan, sekä Hirvilammen ja Helnen tutkimukseen nojaten, myös tutkimani YK:n ilmastokonferenssi voitaisiin nähdä ihmiskeskeisen paradigman synnyttämänä anomaliana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

refera

abstrac
tiivistelmä
tiivistelmä-referat-abstrac
liitesivu
sidoantal
sivumäärä-sidantal-
tiivistelä
sivumäärä
aika
aika-datum-month
nyckelord
sivumäärä
art-level
laji-arbetets
förvaringsstämä
Sovittelun ihanteiden ja käytännön kohtaaminen Oppiaine Läroämne – Subject Yleinen valtio-oppi, politiikan tutkimuksen linja Työn laji Arbetets art – Level pro gradu -tutkielma Aika Datum – Month and year toukokuu 2012 Sivumäärä Sidoantal – Number of pages 111 Tiivistelmä Referat – Abstract Opinnäytetyö tarkastelee parisuhdeväkivallan sovittelua.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

allaoleva

oheinen
tekstikatkelma
taulukkomuoto
tummentaa
haastatellalainaus
seu-raava
suorina
taulu-kko
liitteeseen
ylä-teema
sisentää
analyysitaulukko
olevasta
alakysymyksiin
haastatteluote
kokosin
numeroida
koodatus
liiteosa
Kokosin käydyt puheenvuorot alla olevaan tau-lukkoon ( Kuvio 2 ), joka havainnollistaa niiden määrän ja puoluejaon.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sttk

akava
akaa
aykoulutus
työmarkkinatkeskusjärjestö
palkansaajakeskusjärjestö
metsätaloustuottaja
jäsenlehti
toimihenkilökeskusjärjestö
elinkeinoelämän
työnantajajärjestö
procoma
aikuiskoulutusinformaatio
opetus-ja
maa-ja
riistanhoitoyhdistys
palvelutyönantaja
koordinaatioryhmä
virkamiesjärjestö
koulutusmateriaali
Kuvio 4. Aikuiskoulutusinformaation kokonaisosuus ( % ) Akavan, SAK:n ja STTK:n verkkosivus-toilla.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

populaatioekologia

prosessinäkökulma
rvt:a
populaatioekologinen
kompleksisuusteoreettinen
luovuuskäsite
tutkimusstrategi
teo-reettinen
vaihtosuhdeteoria
maailmakulttuuriteoria
diskurssiteoreettinen
perus-teoria
viiteke-hys
rv-teoreettinen
teori-a
politiikkaanalyysi
Mellahi & Wilkinson ( 2004 ) jaottelivat myös populaatioekologian huomion kohteena olevia seikkoja organisaatioiden epäonnistumiselle.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lapsiin

lapsenlapsiin
sisaruksiin
vanhuksiin
lapseensa
potilainen
hoitovastuu
perheenjäseniin
teini-ikäisiin
lastenlapsiin
isiin
velje
vanhemmas
erotilanne
van-hempi
jaksamattomuus
vanhem-pi
sisko-
isovanhi
kärsia
Vanhemmat panostavat niihin lapsiin, joiden tulevan ansiotason odotetaan olevan suurin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

organisaatio

sidosryhmäsuhde
ei-strateginen
johtamistaito
organisatorinen
strate-ginen
sidosryhmäyhteys
luottamus-
viestin-kään
innovatiivisuus
viestijä
toimintaprosessi
Tämän käsityksen mukaan tutkimuksen kohde on yksi organisaatio ja sen ympäristö.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

vääri

väärästä
valheellinen
oikainen
kaunistelu
todenperäisyys
epätonen
motiivinen
väärää
kaunistella
puolueellisuus
järkeillä
todenmukaisuus
virheellisyys
tuputtaminen
Painotin haastateltaville, että ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

mahdollisuusrakenne

ryhmäytyminen
vastarinnalle
jakolinjoka
valtapolitiikka
valta-järjestelmä
ankkuroituminen
eriarvoistaa
resurssimobilisaatioteoria
vaikuttaakanava
uudelleen-ajattelu
jäykki
liberalisaatio
vastavoin
päätök-senteko
liikkuavapaus
vastarinnan
kansalaisyhteiskuntakäsitys
npt-regiim
Erilaisten liikkeiden syntyä ja voimistumista kuvaa myös ns. poliittisen mahdollisuusrakenteen teoria.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

voikin

voidaan
voi-da
kaksijakoisesti
globalisaatioteoria
pakkomi
irralleen
viestivä
laveasti
näkökulmas-
karrikoidusti
olennai-nen
kohtalonkysymys
korostuneisuus
tasaarvopyrkimys
maallikkopuhe
toisaal-
toisekseen
eittää
Voikin sanoa, että tiede on luonut oman käsityksensä totuudesta ja todellisuudesta.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

meemi

ihmissuhdedraama
televisiofan
transmediallinen
transmediaformaatti
transmediallisuus
jatkuvajuoninen
mielipidevaikuttaminen
ilmastonmuutosviestintä
yleisösuhde
applikaatio
show´
verkkoyhteisöllisyys
foorumina
kuvasisältö
mediatuotanto
toimintakehys
kansalaisjournalisma
< BR > Meemi on lavea käsite, ja sitä on käytetty viittaamaan hyvin monenlaisiin sisältöihin.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

sellanen

semmonen
semmoni
niinku
siin
tämmönen
jotenki
niinkun
semmone
sellasia
ainaki
sitte
mielest
tota
silleen
sellasi
kuitenki
mulla
semmo
sillai
TIMO : Se on vaan sellanen, enkä mä osaa sitä tarkemmin sanoa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

moraalilaki

eläimellisyys
prosessialaisuus
absoluutti
intuitioa
äärellisyys
apriorinen
ismi
perususkomus
lankeaminen
mielivaltaisuus
proudhonu
prosessialainen
kantilaisuusi
totalisoiva
arvopohjaan
kuolematon
juutalainenkristillinen
partikulaarisuus
Etiikka onkin Kristevalle eräänlaista heiluntaa nega-tiivisuuden ( viettien liikkeen ) ja moraalilain välillä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

jossakin

jossain
jos-saada
atkluokka
tiettyinä
virtuaalisesti
alitajuisesti
titää
missäkin
aikatauluttaa
tämänkalda
elämäkaari
havainnoitsija
eri-tapa
moninaisemmin
uskottavan
lapsuu-si
aidommi
jol-laki
On kuitenkin selvää, että osallistujat pyrkivät ainakin jossakin määrin tulkintoja tekemään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

diskonttaus

hyperbolinen
kvasi-hyperbolinen
eksponentiaalinen
noori
monipersoonainen
takeokka
ilmi6
gpmalli
gulla
pesendorferi
kasitellä
epajohdonmukainen
nak6kulma
kayttaytyminen
arch-malli
hyvyytta
regressiomenetelmä
menetelma
Voidaan siis sanoa, etta kvasi-hyperbolisen diskonttauksen malli on eksponentiaalisen diskonttauksen mallin yleistys.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

senverran

näikään
häämatka
ylimaallinen
taatusti
lohdullinen
märehtiä
näppärä
siitä
arveli
hy-vin
varmaa
takanapäin
josko
vähiin
lähipäivä
keskusteltava
saaki
onnisttu
sentakia
Ja sitten näistä puistohommista sen verran, että olis parempi jos sais niistä pois sen stigman.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

suppressio

probabilityä
selectio
sampleä
tableä
sensitivityä
effec
doubleä
functio
outppu
propensityä
utilityä
inppu
imputatio
assumptio
elasticityä
tarki
rcta
liabilityä
mnar
akaikki
Ensisijainen peittäminen ( primary suppression ) on herkkien, eli ensisijaistensolujen peittämistä suojattavassa taulukossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

termä

synonyymina
suomento
synonyymeinä
viitta
englanninkieli
vakiintuneesti
käsitte
sanoja
viittaa
synonyymisesti
halventava
termein
Käytän tutkimuksessa termiä ” sovittelutoiminta ”, jolla tarkoitan samaa asiaa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

modaalisuus

endotaktinen
perus-laji
eksotaktinen
skematismi
kykeneminen
tilanteellinen
kuvittelukyky
reflektiivi
voiminen
modaalinen
toimi-juus
täytyminen
minätekniikka
kulttuurierottelu
ruokakolmio
artikuloiminen
( Sulkunen & Törrönen 1997a, 53 ) Halu on endotaktinen modaalisuuden laji.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

harrastuneisuus

korkeakulttuurinen
ennustemuuttuja
tuloikä
ennustettaa
pohjamalli
ammattiluokka
vastaajamäärä
kulttuuripääomamuuttuja
interaktiovaikutus
työllistyminentodennäköisyys
ominaisuusstereotypia
kolmi-suuntainen
suomalainenaineisto
masennusoire
ses-muuttuja
Tarkasteltaessa vanhempien koulutuksen ja korkeakulttuurisen kiinnostuksen yhteyttä lapsen kulttuuriseen harrastuneisuuteen ( taulukko 14 ) havaittiin, että molemmilla on tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys viimeksi mainittuun.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kerrostuneisuus

konstruktionisti
todel-lisuus
kult-tuurinen
konstruoima
konstruktionisminen
rakenteistuminen
konstruktivisminen
sisäänrakenntaa
jälkimodertä
kaksinapaisuus
relationaali
merkitys-välitteinen
prosessiomainen
muotoutuva
teoretisoima
Hänen kommenttinsa kertoo toisaalta etnisen identiteetin kerrostuneisuudesta ja toisaalta tilannekohtaisuudesta ( Royce 1982 ; Nagel 1994 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

litteroida

nauhoittaa
sanatarkasti
haastatellanauha
litteroitu
litteroitua
litteraatio
tekstimuoto
litteroima
paperiversio
haastatellateksti
litterointivaihe
äänitiedosto
nauhoite
äänittää
tallensin
kenttäpäiväkirja
anonymisoida
tekstitiedosto
Haastattelut on myös nauhoitettu ja nauhoitukset litteroitu, jonka olen tehnyt sanatarkasti.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artefakti

objektivoitua
kulttuurituote
merkkijärjestelmä
esinemaailma
leikillinen
aistimaailma
naturalisoitua
tekstuaalinen
muotoutuva
kehkeytyminen
kasvonilme
ei-materiaalinen
aistihavainto
sosi-aali
esineellinen
tyypitys
rajo-
Objektiivisiksi ymmärretyt kuvat voivat kuitenkin toimia myös affektiivisina artefakteina, jotka opettavat huomaamaan uusia eroja maailmassa ja antamaan niille merkityksiä ja arvoja ( Latour 2004 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

siel

siin
niinku
tota
sitte
meil
tääl
yhessä
sillai
kuitenki
meijä
silleen
sellasia
vaik
semmosia
ainaki
sila
kans
niinkun
sillo
Mä en oo voinu hoitaa, ku ne on siel kaukana.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

spesifikaatio

odotusarvomalli
ei-kääntyvä
autokorreloituneisuus
kokonainenmalli
pns-menetelmä
parametriestimaatti
malli-spesifikaatio
kvasi-uskottavuusestimaattori
testattaa
garch-malli
autoregressiivinen
sovite
normaalisuustesti
mestimaattori
varianssiestimaatti
logaritminen
kerroinvektori
ydin-estimaatti
Tämä virhetermiprosessin spesifikaatio on sittemmin tullut tunnetuksi ARCH ( q ) mallina.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

nyckelord

säilytyspaikka
titlla
läroämne
titel
förvaringstämä
avainsana
sisällys
abstrac
arbetets
oppiaine-läroämne-subjec
oppiaine
refera
laji
propagandajulkaisu
förvaringsstämä
avainsanat-nyckelord-keywords
nimi
maallikkokäsitys
Avainsanat – Nyckelord – Keywords etiikka, filosofian historia SISÄLLYS 1 Johdanto.....................................................................................................................................

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eetos

eeto
työetiikka
individualisoitua
ihanne
pärjääminen
kutsumustyö
ammattiidentiteetti
notkistua
markkinatlogiikka
ideaali
työmoraali
suorituskeskeisyys
individualistinen
jälkimoderti
familismi
perhekulttuuri
jälkimoderniin
konsumerismi
työnormi
Sosiologi Matti Kortteinen ( 1992 ) puhuu suomalaiseen työelämään liittyvästä selviytymisen eetoksesta, jossa yksin pärjääminen on kollektiivinen pyhä ja kunnian asia.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

lainaryhmä

säästö-
lainatoiminta
säästö-ja
lainamalli
emuhaya
mikrorahoitus
merry-go-roundi
yhteisö-lähtöinen
yhteisötaloudellinen
mikro-rahoitus
velallisuus
pienyrittäjyys
rahoitustoiminta
care-järjestö
yhteinenapuryhmä
mikro-rahoitusinstituutio
merry-go-rounti
yhteisötalous
Säästö- ja lainaryhmien toiminnassa Emuhayassa korostuu kolme ulottuvuutta : taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

ristitulosuhde

vedonlyöntisuhde
ratioa
oddsi
uudelleenluokitella
ulkomaalainenaineisto
ristiintaulukoima
käänteisluku
riskitulosuhde
varianssikomponentti
nollamalli
pseudo-selitysaste
β-kerroin
häpeä-
kokonainenvaihtelu
merkitsevyysaste
vastemuuttu
kokonainenvarianssi
faktorilataus
Ristitulosuhteet ( OR ) ja suluissa 95- % luottamus-väli ( N = 59000 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

eroteko

erottautuminen
kansalliskulttuurista
kansalliskulttuuris
kansalliskulttuurinen
rep-resentaatio
erottuminen
elokuvapuhe
representoiminen
dis-kurssi
kulttuurieropuhe
kansalliskulttuurisiin
makuarvio
tiedostaja
identiteettipositio
tavallisuus
oppilaskulttuuri
haastattelupuhe
maskuliinisuuksiin
Euroopassa tehtyjen elokuvien kannalta tärkeintä on, että kansalliskulttuuriset eronteot eivät kadonneet yhteisyyksien myötä mihinkään.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

viestintäverkosto

avaintermi
mielipidevälittäjä
emergentti
toimijarakennevuorovaikutus
kulttuurienvälinen
verkostoasema
verkostoteoria
tiedeviestin
organisaatiokulttuuri
organisaatioviestä
twitterviestintä
lähi-käsite
työetsintä
viestintäprosessi
muutosinstrumentti
clt-ulottuvuus
suhdeulottuvuus
mediasuhdeedustaja
Mongen ja Contractorin ( 2001 ) mukaan emergenttien viestintäverkostojen muodostumisen yksi mekanismeista on sosiaalinen tuki.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

menetelmällinen

metodologisiin
metodologinen
valin
tieteenfilosofinen
tutkimusteko
tutkimusstrategia
lähestymistapaani
käsiteanalyyttinen
tutkimusmenetelmällinen
taustakirjallisuus
diskurssiteoreettinen
tutkimusmetodologinen
esiteltävä
argumenttianalyysi
viitekehitys
rv-teoreettinen
kasvatusfilosofinen
Keskeistä on tulkinta, jota ohjaavat valittu viitekehys ja tutkimuksen menetelmälliset valinnat.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inference

imperfec
asnen
phytoplankto
intermediatio
predictio
mgmt
clarificatio
schizophreni
cost-benefi
specificatio
bayesia
financial
samplla
observatio
blogs
scientific
differential
practistä
heteroskedasticidä
Rubin, D. B ( 1976 ) : Inference and Missing Data.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

titel

arbetets
titlla
läroämne
nimi
nyckelord
säilytyspaikka
författare
laji
förvaringstämä
nimi-arbetets
essi
art-level
oppiaine-läroämne-subjec
laji-arbetets
tekijäförfattare
oppiaine
verneri
taneli
92 LÄHTEET........................................................................................................................................................105 LIITE 1 : HAASTATTELUKYSYMYKSET..................................................................................................111 Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution – Department politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä – Författare – Author Riikka Maaria Elena Henttonen Työn nimi Arbetets titel – Title Jatkuuko parisuhdeväkivalta sovittelussa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

artikulaatio

sosio-kulttuurinen
kelluva
naturalisoitua
kellua
artikuloiminen
performatiivisesti
naturalisoida
kantateema
diskursiivisuus
kausaalirakenne
identtisyys
erilais-ten
konferenssikonteksti
proliferaatioparadigma
merkitysjoukko
Virkamiehen identiteetti perustuu artikulaatioon siitä, että he eivät ole poliitikkoja.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

herkman

hujanen
kunelius
horsti
nikunen
mörä
aslama
väliverronen
deuze
kantola
sumiala
mediajulkisuus
uskali
mediajournalismi
malmelin
tabloidisaatio
jyrkiäinen
adut
Herkman, Juha ( 2005 ) : Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

kasvuyrittäjyys

pisatutkimusmenestys
korkeakoulu-pohjainen
uudempana
henkilöstöala
euedunvalvonta
yleisösisältöilmiö
menneisyyssuhde
viestintäkenttä
kilpailukykyä
avarta
laatuvarmistusajattelu
luovuuskeskustelu
kilpailuvaltti
verkkoaktiivisuus
kehityssuunti
kehitysyhteistyötoimija
viestintätyö
politisaatio
Tässä luvussa tulen käsittelemään lyhyesti, miten kasvuyrittäjyyden diskurssi on vaikuttanut Suomeen ja miten se näkyy politiikassamme.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

puheissa

korostetusti
kokemuksissa
vastauksissa
elokuvakokemuksiin
tutkimissaan
kapinapositio
asiantuntijalähtöinen
uhripositio
provokatiivinen
räväkkä
kenialaisuus
epä-kaupallisuus
puolusa
puheisiin
piirteinä
korostuneesti
keskus-telu
tupi
pragmaattisuus
Toiseksi teemaksi on hahmottunut se, miten työyhteisössä toimiminen liittyy hyvään työhön ja työhyvinvointiin haastateltavien puheissa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fokus

päähuomio
keskittyy
pää-painopiste
keskiö
kauppatieteellinen
koh-e
tarkastelukohde
tutkimuskentkään
pääkohde
kiin-nostus
läh-tökohta
nainennäkö-kulmainen
vauvakeskeisyys
kokemuksellisuusi
tutkimusnäkökulma
tutkimusintressi
menetelmällisesti
Tässä työssä fokus on kuitenkin siinä, miten näitä sisältöjä jaettiin Twitterissä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

tutkimustraditio

teoriaperinne
paradiga
tutkimussuuntaus
marxistinen
teoriasuuntaus
valtateoria
tutkimussuunta
institutionalisma
tiedekäsitys
koulukunti
poststrukturalistinen
systeemiteoreettinen
kulttuurikäsitys
kehitysteoria
suuntauksiin
tutkimusperinne
teoriatyyppi
suuntauksi
sukupolviteoria
Yhteistä laadullisille tutkimustraditioille on erilaisten merkitysten etsiminen aineistosta ( Varto 1992, 24 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

inklusiivinen

riistosuhde
konstituoida
teoretisoiminen
ar-va
universaaliusi
arvokäsitys
kritisoitu
velvoittava
individuaali
kansalainenyhteiskunnallinen
alisteisuus
kansalainenhyve
yksilöi-si
maailmayhteiskunta
prosessialaisuus
tunnustuksellisuus
viestintäkulttuuri
eksklusiivisuus
reflektoimaton
Douglasin ja Isherwoodin mukaan sosiaalisten rajojen luonteeseen kuuluukin, että ne ovat aina samanaikaisesti sekä eksklusiivisia että inklusiivisia ( Douglas & Isherwood 1979 ).

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

fakulti

faculdä
sivumäärä
förvaringsstämä
clancia
universitet
aika
matemaattinenluontotieteellinen
joulukua
eur-lex.europa.eu
laitos-institution-department
lexuriserv
tekijä
tripviewer
narodne-novine.nn.hr
92 LÄHTEET........................................................................................................................................................105 LIITE 1 : HAASTATTELUKYSYMYKSET..................................................................................................111 Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution – Department politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä – Författare – Author Riikka Maaria Elena Henttonen Työn nimi Arbetets titel – Title Jatkuuko parisuhdeväkivalta sovittelussa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

assimilaatio

separaatio
marginalisaatio
separoida
kohdea
akkulturaatiostrategia
assimiloida
individualistisuus
akkulturaatiostrategi
sosiokulttuurinen
akkulturaatiomalli
kollektivistisuus
transnationalismi
valta-yhteisö
sulautuminen
3 As.3 ( 1 n ) Assimilaatio, separoiva media Puhuu hyvin suomea ja on vuorovaikutuksessa pääasiassa suomen ( ruotsin ) kielellä.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

teknologi

viestintäteknologia
liiketoimintamalli
viestintäteknologi
mittakaavaetu
informaatioteknologia
kulutushyödyke
informaatio-
mediaympäristö
verkottune
vähäpäästöinen
informaatiotalous
kehit-tyä
massatuotanto
energiatehokas
nopeutuminen
book-on-demand
( Gleick 1999, 51–55. ) Teknologia on kasvattanut merkitystään esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen tuotannossa.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

assisted

investigatio
negotiatio
neuta
productivityä
expertistä
validityä
conceptualizatio
expenditurra
morbididä
reparatio
exploratio
explanatio
misuseä
implici
people‟s
simplicidä
subjectividä
yugoslav
implica-tions
pentecostalism
Franklin, Sarah 1997. Embodied progress : a cultural account of assisted conception.

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa

titlla

titel
nyckelord
arbetets
läroämne
säilytyspaikka
förvaringstämä
oppiaine
nimi
laji
avainsana
författare
oppiaine-läroämne-subjec
abstrac
förvaringsstämä
art-level
maallikkokäsitys
pandemiarokottaa
aika
92 LÄHTEET........................................................................................................................................................105 LIITE 1 : HAASTATTELUKYSYMYKSET..................................................................................................111 Tiedekunta / Osasto Fakultet / Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos Institution – Department politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Tekijä – Författare – Author Riikka Maaria Elena Henttonen Työn nimi Arbetets titel – Title Jatkuuko parisuhdeväkivalta sovittelussa?

Lisää esimerkkejä Korp-palvelussa